Zoeken

Inloggen

Artikelen

CRvB 311006 Bijz. bijstand voor eigen bijdrage kosten rechtsbijstand. toevoeging bepaalt noodzaak

CRvB 31-10-06 Bijz. bijstand voor eigen bijdrage in kosten rechtsbijstand. toevoeging bepaalt noodzakelijkheid verlenen rechtsbijstand
De Raad heeft reeds vaak overwogen dat onder bepaalde omstandigheden de kosten van een procedure die de Wrb voor eigen rekening laat (zoals de eigen bijdrage) tot de bijzondere noodzakelijke kosten van het bestaan kunnen worden gerekend die redelijkerwijs niet uit een inkomen op bijstandsniveau kunnen worden voldaan. Daarbij heeft te gelden dat indien op grond van een toevoeging krachtens de Wrb rechtsbijstand is verleend, in beginsel de noodzaak voor het verlenen van rechtshulp kan worden aangenomen.

Ook in het onderhavige geval is de Raad van oordeel dat de kosten waarvoor bijzondere bijstand is gevraagd als noodzakelijke kosten zijn aan te merken. Voorop staat vast dat deze kosten voortvloeien uit bijzondere omstandigheden. Ter zitting heeft de gemachtigde van het College, desgevraagd, aangegeven dat naar zijn oordeel betrokkene niet beschikt over de middelen om de eigen bijdrage te betalen. Op grond van het hiervoor overwogene bepaalt de Raad, met toepassing van artikel 8:72, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht, dat betrokkene recht heeft op bijzondere bijstand voor de eigen bijdrage van de kosten van rechtsbijstand tot een bedrag van € 45,--.
LJN AZ1426

Deze website maakt gebruik van cookies