Overslaan en naar de inhoud gaan

WAA 2023  ASR Beleid whiplash, visie op objectiveerbaarheid, causaliteit, tijdelijk faciliteren, terugbetaling voorschotten en "pragmatisch" regelen

WAA 2023  ASR Beleid whiplash, visie op objectiveerbaarheid, causaliteit, tijdelijk faciliteren, terugbetaling voorschotten en "pragmatisch" regelen

Inleiding visie over niet objectiveerbaar letsel:
Het is raadzaam onze visie te geven, binnen het kader van niet objectiveerbaar letsel en de daarmeesamenhangende vaak “standaard” aangehaalde gerechtelijke uitspraak van Zwolsche Algemeene/ De Greef. Dat gaat namelijk over de eerste stap op het vlak van causaliteit, namelijk of moet worden aangenomen dat de onrechtmatige daad in kwestie er de oorzaak van is dat de benadeelde klachten ervaart. Daarna dienen er nog twee stappen te worden gezet. Het recht op schadevergoeding komt pas in beeld wanneer óók vaststaat dat de klachten leiden tot beperkingen én die beperkingen een beletsel vormen voor een benadeelde, bijvoorbeeld bij het verrichten van loonvormende arbeid en dit zou leiden tot eventuele daadwerkelijk aangetoonde en gerelateerde invorderbare gevolgschade bij een benadeelde, dit alles uitsluitend in verband staand tot het betreffende ongeval.

Het juridische kader:
Voor wat betreft het aannemen van klachten als gevolg van een ongeval (de hiervoor bedoeld eeerste stap), zou volgens de standaard uitleg van de hiervoor genoemde uitspraak van de Hoge Raad hebben te gelden dat het ontbreken van een medisch causaal verband niet altijd in de weg staat aan het aannemen van een juridisch causaal verband tussen het ongeval en de klachten. Maatgevend zou zijn of de klachten, waarvoor dus geen medisch aantoonbare verklaring bestaat, wel kunnen worden aangenomen, wanneer objectief kan worden vastgesteld dat zij vóór het ongeval niet werden ervaren, maar na het ongeval wel en dat de klachten bovendien aanwezig, reëel, niet ingebeeld niet voorgewend en niet overdreven zijn.

Opgemerkt zij allereerst dat voor ons niet vaststaat dat deze maatstaf de juiste is. Wij verwijzen in dat kader naar de conclusie van AG Wuisman [dd.23-6-2017) ,voetnoot vier, en de aldaar aangehaalde literatuur. Het komt erop neer dat de Hoge Raad niet zelf heeft geoordeeld dat "niet al te hoge eisen aan het bewijs van het oorzakelijk verband tussen het ongeval en de gezondheidsklachten kunnen worden gesteld". Dit was een oordeel van het hof, waartegen in cassatie niet was geageerd. Door de Hoge Raad is tot op heden niet bevestigd dat dit inderdaad een rechtsregel zou zijn. Het is wat ons betreft dan ook geenszins zo dat het als een vaststaand gegeven zou moeten worden gezien dat bij niet objectiveerbaar letsel niet al te hoge eisen aan het bewijs van het oorzakelijke verband tussen het ongeval en de klachten kunnen worden gesteld. Wij onderkennen bij de huidige stand van de jurisprudentie niet (langer) dat voor het aannemen van causaal verband tussen ongeval en klachten voldoende zou dat objectief kan worden vastgesteld dat de klachten vóór het ongeval niet werden ervaren aanwezig, reëel, niet ingebeeld, niet voorgewend en niet overdreven zijn.

Gelet hierop, is ons standpunt dat, nu voor de door uw cliënt geuite subjectieve klachten geen medisch aantoonbare verklaring bestaat, het door uw cliënt te leveren bewijs van het vereiste causaal verband tussen die (subjectieve) klachten en het ongeval niet is geleverd. Het is immers aan uw client om te stellen en te bewijzen dat deze aan ongevalsgerelateerde gezondheidsklachten lijdt,hieraan is niet voldaan. Overigens hiernaast wordt ook benadrukt dat het in feite onmogelijk is om objectief vast te stellen dat de klachten aanwezig en reëel zijn, niet ingebeeld, niet voorgewend en niet overdreven zijn, zodat die maatstaf in onze visie ook simpelweg onbruikbaar is in de praktijk.

De verdere causaliteitsroute
De objectieve vaststelling van de ernst en geloofwaardigheid van subjectieve klachten, die worden geuit bij een moeilijk objectiveerbaar ziektebeeld, zoals ook de aangegeven klachten bij uw cliënt is feitelijk onmogelijk. Echter de praktijk is dat toch wordt getracht veelal door medische deskundigen(eerst) een beoordeling plaats te laten vinden over de medische informatie (denk daarbij aan het oordeel van de medisch adviseurs van partijen en/ of eventueel van een expertise-arts middels een onafhankelijk medische expertise). Nu uw cliënt nog onder medisch behandeling staat is op dit vlak de medische beoordeling nog niet afgerond.

Pas na een (verdere) verzameling en beoordeling van alle voorhanden zijnde (medische) informatie, (waaronder ook het in- of uitsluiten van een situatie van predispositie, pre-existentie en/ of andere ongevalsvreemde factoren/life events omstandigheden) door o.a. ook de medisch adviseurs van partijen en / of door deskundige(n) middels een eventuele onafhankelijke medische expertise(s) kan de causaliteit verder worden beoordeeld. Overigens is het dan nog altijd de vraag of de (tussentijdse/ eind) resultaten van de bevindingen van o.a. de medisch adviseurs en/ of deskundige(n) tot een(directe) oplossing zal leiden.

Relevant op te merken is voorts dat, zoals hiervoor ook al is aangehaald, klachten, als daarvan al zou moeten worden uitgegaan in juridische zin, niet per se tot beperkingen leiden. Voor de omvang van de schade is dit een minstens zo belangrijke constatering. En hierna zal, als gezegd, ook bewezen moeten worden door uw cliënt dat deze eventueel vastgestelde ongevalsbeperkingen dan tot vorderbare en aantoonbare schade heeft geleid, dit alles in verband met uitsluitend het aan uw cliënt overkomen ongeval.

Resumerend. Zelfs al zou de bovenstaande jurisprudentie “lijn” worden gevolgd dan is de onderbouwing van de beantwoording van de eerder genoemde drietal onderliggende vragen (het bestaan van klachten; de aanwezigheid van causaal verband tussen de klachten en het ongeval; en het bestaan van beperkingen), alsmede het verband met de gestelde schade als gevolg van het ongeval nu niet geleverd respectievelijk niet aangetoond. Op basis van de nu bij ons aanwezige (medische)informatie gaan wij dan ook uit van tijdelijke klachten bij uw cliënt (en van relatief kortstondige arbeidsongeschiktheid, indien er thans sprake is van arbeidsongeschiktheid), waarbij op voorhand niet “standaard” is aangetoond dat dit als ongevalsgevolg zou zijn aan te merken, zoals hiervoor toegelicht.

Tijdelijk faciliteren:
Gezien de hiervoor geschetste problematiek in het causaliteits- en het medische beoordeling traject leggen wij daarom met name ook tegelijkertijd de focus op een ander belangrijk aspect. Namelijk dat hangende dit helaas voor partijen langdurige beoordelingstraject, er nu een apart/ zijdelings mee oplopend traject van tijdelijk faciliteren (al) is / wordt ingezet, hetgeen onder voorbehoud van al onze rechten plaatsvindt. Middels deze op herstel gerichte benadering wordt getracht te bereiken dat uw cliënt weer zo snel mogelijk in de positie komt zoals die was direct voorafgaand aan het ongeval.

De (tijdelijke) faciliteiten die binnen dit kader kunnen worden aangeboden door ons zijn;
1. bezoek(en) door onze letselschaderegelaar bij uw cliënt thuis
2. bevoorschotting onder algemene titel
3. arbeidsdeskundige begeleiding door een onafhankelijk bureau
4. inzetten van een medisch Multi Disciplinair Traject, om te komen tot verhogen belastbaarheid leidend tot duurzame hervatting dagelijkse activiteiten.

In overleg met u / uw cliënt wordt bepaald of en zo, ja op welke wijze, voorwaarden en voor welke termijn deze tijdelijke faciliteiten eventueel kunnen worden ingezet. Dit als bijdrage aan een op herstel gerichte benadering ten behoeve van uw cliënt, daar wij zoals hiervoor toegelicht uitgaan van tijdelijke klachten bij uw cliënt.

Mocht op een moment hangende het (causaliteits/ medische) beoordelingstraject in onze ogen blijken dat het hiervoor toegelichte causaal verband ontbreekt en/ of de bijdrage van uw cliënt in zijn eigen herstel te kort schiet (middels de schadebeperkingsplicht), dan wordt het eventueel ingezette traject van tijdelijk faciliteren beëindigd. De door ons in het traject van tijdelijk faciliteren uitgekeerde voorschotten onder algemene titel dienen te worden verrekend met de eventueel toepasselijke vastgestelde daadwerkelijke ongevalsgerelateerde schade. Indien blijkt dat de door ons uitgekeerde voorschotten onder algemene titel de daadwerkelijk verschenen schade overschrijden, dient het teveel aan uitgekeerde voorschotten aan ons te worden terugbetaald.

Pragmatisch regelen:
Uiteraard kan ervoor worden gekozen deze tijdelijke faciliterende-, causaliteits- en medische beoordelingstrajecten te blijven volgen met alle hiervoor genoemde (bewijs)obstakels en het langdurig tijdsverloop hierbij in aanmerking nemend. Als alternatieve overweging ten behoeve van uw cliënt wordt door ons meegegeven dat een pragmatische definitieve afwikkeling nu ook een oplossing kan zijn.Zonder verdere bemoeienis kan uw cliënt hierna dan zelf weer zijn eigen richtingen leven gaan bepalen.

Als uw cliënt hiervoor openstaat dan kan een onderbouwd regelingsvoorstel ter beoordeling worden voorgelegd, of als u met onze letselschaderegelaar hier persoonlijk over van gedachten wilt wisselen laat het ons dan weten dan schakelen wij een letselschaderegelaar hiervoor in om een eindbespreking bij u op kantoor in te plannen.

Afrondend:
Als er van uw kant nog vragen en / of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen. Het voorafgaande is onder voorbehoud van alle rechten. WAA.nl