Zoeken

Inloggen

Artikelen

Rb Rotterdam 200411 studievertraging begroot cf richtlijn Letselschaderaad

Rb Rotterdam 200411 studievertraging begroot cf richtlijn Letselschaderaad, overigens weinig onderbouwing voor de gestelde vordering
4.3.2.  [eiser] vordert voorts schade die hij heeft geleden doordat hij door de mishandeling een studievertraging van twee jaar heeft opgelopen. [gedaagde 2] heeft niet betwist dat [eiser] ten tijde van de mishandeling in de vierde klas van de Havo zat en dat hij dat jaar is blijven zitten, omdat hij 0,6 punt te kort kwam. De rechtbank acht het, gezien het posttraumatisch stresssyndroom, aannemelijk dat de mishandeling een rol heeft gespeeld bij het feit dat [eiser] dat jaar is blijven zitten. [eiser] heeft zijn rapportcijfers van eind 2006 overgelegd en deze geven geen aanleiding te veronderstellen dat [eiser] dat jaar sowieso zou zijn blijven zitten. Achteraf valt nooit meer met zekerheid vast te stellen of [eiser] zonder de mishandeling zou zijn overgegaan dat jaar. De rechtbank is van oordeel dat deze onzekerheid voor risico van [gedaagde 2] dient te blijven. Zij zal derhalve aannemen dat [eiser] als gevolg van de mishandeling een jaar studievertraging heeft opgelopen.
[eiser] heeft aangevoerd dat hij ook in de vijfde klas van de Havo is blijven zitten en dat hij uiteindelijk zijn Havo-opleiding heeft gestaakt en op 20 januari 2009 is uitgeschreven. De rechtbank is van oordeel dat indien al aangenomen kan worden dat deze vertraging in enig verband staat met de mishandeling dit een dermate ver verwijderd verband is dat hiermee geen rekening gehouden dient te worden.
[gedaagde 2] heeft niet betwist dat de schade als gevolg van de studievertraging in het jaar 2007 aan de hand van de richtlijn van de Letselschaderaad gesteld dient te worden op een bedrag ad € 14.000,-. De rechtbank zal deze schade derhalve op dit bedrag begroten. Nu de hoogte van deze schade is vastgesteld uitgaande van het jaar 2007, zal de wettelijke rente over dit bedrag worden toegewezen vanaf 1 januari 2008.
 LJN BQ6208

Deze website maakt gebruik van cookies