Overslaan en naar de inhoud gaan

Hof Den Bosch 160909 verzoek deskundigenbericht prematuur nu aansprakelijkheid nog niet vaststaat

Hof Den Bosch 160909 verzoek deskundigenbericht prematuur nu aansprakelijkheid nog niet vaststaat
3.1. Bij de beoordeling moet voorop worden gesteld dat een verzoek tot het houden van een voorlopig deskundigenbericht, als het overigens aan de eisen voor toewijzing daarvan voldoet, slechts kan worden afgewezen op de grond dat de verzoeker daarbij geen belang heeft, dat van de bevoegdheid tot het bezigen van dit middel misbruik wordt gemaakt, dat het strijdig is met een goede procesorde, dan wel dat het moet afstuiten op een ander, door de rechter zwaarwichtig geoordeeld bezwaar, vgl. HR 30 maart 2007, NJ 2007/189.

3.2. Naar het oordeel van het hof dient het verzoek te worden afgewezen.
In deze zaak dient het voorlopig deskundigenbericht er niet toe om [X.] in staat te stellen te beoordelen of hij het hoger beroep zal voortzetten. Voor hem staat vast dat [Y.] hem een messteek in het gezicht heeft toegebracht en dat hij daardoor schade lijdt. Het verzoek strekt ertoe de hoogte van de schade nader te onderbouwen.
Thans kan evenwel nog niet met zekerheid worden vastgesteld dat het hof toekomt aan de beoordeling van de hoogte van de schade, nu [Y.] in de civiele procedure ontkent de dader te zijn geweest en er wellicht eerst een bewijsfase zal volgen.
Als al wordt vastgesteld dat [Y.] de dader is en gehouden is de schade te vergoeden, dan is aannemelijk dat het hof zelf een deskundige benoemt die dan kan adviseren. Dat [X.] de betreffende schade heeft geleden is aannemelijk, alleen de omvang daarvan kan in geschil zijn. Bij zodanig door het hof te gelasten deskundigenonderzoek komt het nauw aan op de door de behandelende kamer gewenste vraagstelling. Thans kan niet worden geoordeeld dat de vraagstelling zoals die door [X.] is geformuleerd, toereikend is. Daarbij komt dat, als de behandelende kamer later geroepen wordt te oordelen, zij de beschikking wil hebben over een up-to-date advies. De kans is derhalve groot dat te zijner tijd opnieuw een deskundige zal worden benoemd. Tegen deze achtergrond is een voorlopig deskundigenbericht thans niet opportuun.
Ten slotte neemt het hof in overweging dat het [X.] vrijstaat desgewenst een eigen deskundigenbericht aan het hof over te leggen.
LJN BL0291