Overslaan en naar de inhoud gaan

Hof 's-Gravenhage 130711 vraagstelling arbeidshygienist Epidemioloog tzv asbestbestrisico automonteur

Hof 's-Gravenhage 130711 vraagstelling arbeidshygienist Epidemioloog tzv asbestbestrisico automonteur
Het geding 

Bij tussenarrest van 22 december 2009 is bepaald dat partijen zich bij akte kunnen uitlaten over het voornemen een deskundige te benoemen en de aan die deskundige te stellen vragen. Partijen hebben zich elk bij akte over voornoemde punten uitgelaten. Vervolgens hebben partijen de stukken overgelegd en is arrest gevraagd. 

Beoordeling van het hoger beroep 

1.  Partijen hebben te kennen gegeven beide in te stemmen met de benoeming van één deskundige, te weten dr.ir. A. Burdorf, gecertificeerd Arbeidshygiënist RAH, geregistreerd Epidemioloog B te Rotterdam. Het hof heeft de heer Burdorf benaderd en deze heeft zich bereid en in staat verklaard om in de onderhavige zaak als deskundige op te treden en rapport uit te brengen. 

2.  Goudriaan heeft verzocht de in het tussenarrest sub 8 genoemde vraag a. aan te passen, aldus dat deze wordt toegespitst op de bekendheid van het eventuele risico binnen de maatschappelijke kring waarin Goudriaan verkeerde. [appellante] heeft bezwaar tegen die beperking van de vraagstelling. Het hof ziet aanleiding de vraagstelling aan te vullen, als hierna sub 3 g. bepaald. 3.  Het hof zal de aan de deskundige te stellen vragen hieronder formuleren. 

Persoonlijke gegevens 
a.  Waar bent u werkzaam? 
b.  Heeft u aan uw beroep gerelateerde nevenfuncties? En zo ja, welke? 
c.  Wat kwalificeert u voor het uitbrengen van een deskundigenrapport in de onderhavige zaak (opleiding en professionele ervaring)? 
d.  Heeft u in het verleden reeds als deskundige voor een rechtbank/hof opgetreden? 

Asbest 
e.  Werd naar heersende opvattingen in de wetenschap en techniek in de jaren 1969 en/of 1970, toegespitst op de garage/onderhoudsbranche voor (vracht)auto’s, voor het vak van automonteur een significant verhoogd risico gezien voor het ontstaan van mesothelioom, asbestose of longkanker? 
f.  Indien vraag e. bevestigend wordt beantwoord: werd naar heersende opvattingen in de wetenschap en techniek in de jaren 1969 en/of 1970, toegespitst op de garage/onderhoudsbranche voor (vracht)auto’s, het nemen van veiligheidsmaatregelen noodzakelijk geacht, en zo ja: welke? 
g.  Indien vraag f. bevestigend wordt beantwoord: op welke wijze is aan die veiligheidsmaatregelen bekendheid gegeven? 
h.  Zijn er naar uw expertise andere feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor een juiste beoordeling van deze zaak? 

4.  Goudriaan dient het door de deskundige begrote voorschot ad € 714,- inclusief BTW - partijen hebben daarvan een afschrift ontvangen - te voldoen, nu zij dient aan te tonen dat zij niet is tekortgeschoten in de in artikel 7:658 lid 1 BW genoemde zorgplicht. Wat Goudriaan op het punt van de kosten bij akte heeft aangevoerd leidt niet tot een ander oordeel. 

5.  Het hof zal tot raadsheer-commissaris benoemen mr. R.S. van Coevorden. Het hof zal bepalen dat de deskundige zijn onderzoek in beginsel zelfstandig zal verrichten, doch indien de raadsheer-commissaris daartoe aanleiding ziet, onder zijn leiding. 
Indien de deskundige vragen heeft over de inhoud van zijn opdracht of over de te volgen procedure, kan hij zich wenden tot de raadsheer-commissaris via de contactpersoon mr. W.H.M. van Romondt Vis, e-mail adres: w.van.romondt.vis@rechtspraak.nl, onder vermelding van de namen van partijen en het zaaknummer. 

6.  Het hof houdt iedere verdere beslissing aan.  LJN BU6434