Overslaan en naar de inhoud gaan

Meijst-Michels en Mostert; De stand van zaken met betrekking tot het (voorlopig) deskundigenbericht

De stand van zaken met betrekking tot het (voorlopig) deskundigenbericht Mevrouw mr. J. Meyst-Michels/Mr. M. Mostert in Piv-bulletin 2008 5-6
Conclusie
Zoals wij in de inleiding al aangaven, is het belang van een deskundigenbericht groot en in het algemeen zal het niet veel uitmaken of dit tot stand is gekomen op verzoek van een der partijen (voorlopig deskundigenbericht) dan wel op initiatief van de rechter (het gewone deskundigenbericht). Vooral het voorlopig deskundigenbericht geniet grote populariteit omdat het niet alleen een procedure kan voorkomen, maar bovendien tegelijkertijd, indien het toch tot een procedure komt, kan dienen als bewijs. Ondanks de omstandigheid dat de rechter bij een voorlopig deskundigenbericht geen discretionaire bevoegdheid heeft, neemt hij veelal toch de vrijheid om de door verzoeker opgenomen vraagstelling te herformuleren dan wel aan te vullen, hetgeen dan meestal op verzoek van verweerder geschiedt. Het Hof Leeuwarden leek daarin met zijn beschikking van 1 november 2006 verandering te brengen en partijen te dwingen om ieder, naast elkaar, een verzoekschrift in te dienen indien verweerder zich niet in alle opzichten met het verzoek van verzoeker kon verenigen, maar gebleken is dat het hof weinig bijval heeft gekregen en in de praktijk niet wordt gevolgd. Evenals overeenstemming over de vraagstelling van belang is, geldt dat ook voor de persoon van de te benoemen deskundige(n). Hoe meer partijen het van tevoren eens zijn over de vraagstelling en de persoon van de deskundige, des te groter is de kans dat partijen zich uiteindelijk bij de inhoud van het rapport neerleggen. De uitgebreide tijd en energie die aan het voortraject is besteed, lonen dan ook. Piv-bulletin