Overslaan en naar de inhoud gaan

Rb Gelderland 070916 geen letsel; voorgestelde deskundige wordt niet benoemd omdat partij niet instemt met door deskundige gestelde voorwaarden omtrent aansprakelijkheid

Rb Gelderland 070916 geen letsel; voorgestelde deskundige wordt niet benoemd omdat partij niet instemt met door deskundige gestelde voorwaarden omtrent aansprakelijkheid

2.6.
Stramit c.s. achten ir. [naam] niet de aangewezen persoon om als deskundige op te treden. Zij stellen voor een deskundige te benoemen die is gespecialiseerd in chemisch-technische, coating- en corrosiegerelateerde onderwerpen. Zij wijzen er bovendien op dat het vorige deskundigenbericht te veel tijd heeft gekost, terwijl de declaratie onvoldoende inzicht verschaft in de verrichte werkzaamheden. Zij stellen drie met name genoemde andere deskundigen voor. ArcelorMittal c.s. hebben geen bezwaar tegen benoeming van ir. [naam] . Volgens hen ligt het voor de hand dat zij wordt benoemd, omdat zij ook het eerste onderzoek heeft verricht.

2.7.
De rechtbank oordeelde ir. [naam] het meest geschikt om het vervolgonderzoek uit te voeren en heeft haar benaderd met de vraag of zij een benoeming als deskundige zou willen aanvaarden. Ir. [naam] heeft daaraan voorwaarden verbonden in verband met aansprakelijkheid. Zij is daarover in overleg getreden met de partijen. De rechtbank heeft vervolgens van ir. [naam] vernomen dat Stramit c.s. niet met haar voorwaarden hebben ingestemd. Bij die stand van zaken kan de rechtbank niet overgaan tot benoeming van ir. [naam] als deskundige. De partijen zullen thans in de gelegenheid worden gesteld om, bij voorkeur in gezamenlijk overleg, een voordracht te doen voor de deskundige (of deskundigen) die door de rechtbank kan (kunnen) worden benoemd om de vragen te beantwoorden die de rechtbank heeft geformuleerd in rechtsoverweging 3.7 van het tussenvonnis van 24 februari 2016 met de aanvulling als hierboven vermeld in rechtsoverweging 2.5. De deskundigen die Stramit c.s. hebben voorgesteld bij akte na tussenvonnis van 23 maart 2016 komen daarvoor niet in aanmerking omdat hun deskundigheid daarvoor te specifiek is.

(...) ECLI:NL:RBGEL:2016:5194