Overslaan en naar de inhoud gaan

Rb Rotterdam 190111 deskundigenrapport moet opnieuw worden uitgevoerd omdat is nagelaten het rapport in concept aan partijen toe te zenden

Rb Rotterdam 190111 deskundigenrapport moet opnieuw worden uitgevoerd omdat is nagelaten het rapport in concept aan partijen toe te zenden
2. De verdere beoordeling

2.1. RVS stelt, afgezien van haar inhoudelijk bezwaren tegen de bevindingen van de deskundige, dat het rapport tot stand is gekomen in strijd met de wet (artikel 198 lid 2, 2e volzin Rv) en de Leidraad deskundigen in civiele zaken. Zij heeft namelijk nooit het deskundigenbericht in concept ontvangen en heeft nooit de mogelijkheid gehad om schriftelijke opmerkingen of verzoeken te doen aan de deskundige.

2.2. De rechtbank oordeelt, onder verwijzing naar de uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM 18 maart 1997, NJ 1998, 278), dat hierdoor het deskundigenbericht niet als onafhankelijk en neutraal kan worden beschouwd. Daaraan doet niet af, zoals [eiseres] aanvoert, dat het rapport wel zou voldoen aan de eisen van vakkundigheid en zorgvuldigheid. De rechtbank geeft daar geen oordeel over maar beslist dat de eisen van het procesrecht meebrengen dat het rapport niet kan worden gebruikt.

2.3. Overigens: ook indien het een rapportage door een medicus betreft over een van de procespartijen moet de andere partij in de gelegenheid worden gesteld het concept te controleren, bijvoorbeeld, zoals RVS terecht aanvoert, op de aan de bevindingen ten grondslag gelegde uitgangspunten van feitelijke aard.

2.4. De rechtbank zal dus geen oordeel geven over de inhoudelijke kant van de zaak, doch de zaak verwijzen naar de rolzitting voor uitlaten partijen over een nieuw te benoemen deskundige. Het verdient de voorkeur dat partijen in onderling overleg een deskundige bereid vinden.

2.5. In het vonnis van 14 januari 2009 is de vraagstelling aan de deskundige reeds opgenomen, zodat de rechtbank daarnaar verwijst. Evenzeer geldt dat [eiseres] gehouden is het voorschot voor de deskundige te betalen. LJN BQ4767