Overslaan en naar de inhoud gaan

Rb 's-Hertogenbosch 010212 IWMD vraagstelling bevat geen vraag naar blijvende invaliditeit

Rb 's-Hertogenbosch 010212 IWMD vraagstelling bevat geen vraag naar blijvende invaliditeit

3.1.  De rechtbank heeft kennis genomen van het tussen partijen gevoerde debat omtrent de persoon van de deskundige en de aan de deskundige voor te leggen vragen. Mede gelet op dat debat zal de rechtbank het eerder aangekondigde deskundigenbericht bevelen en de onder de beslissing vermelde deskundige benoemen. 

3.2.  Partijen zijn het erover eens dat de meest recente versie (januari 2010) van de IWMD-vraagstelling aan de deskundige dient te worden voorgelegd en dat de deskundige bij de beantwoording van de vragen de meest recente richtlijn (november 2007) van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie op dit gebied in acht dient te nemen. Tussen hen is echter gedebatteerd over de vraag of de deskundige daarbij de 5e versie van de AMA guides, die ten tijde van het opstellen van die neurologenrichtlijn gold, in acht dient te nemen, dan wel de 6e versie van de AMA guides, die in januari 2008 is verschenen. 

3.3.  Op dit punt overweegt de rechtbank als volgt. In de meest recente, aan de te benoemen deskundige voor te leggen, IWMD-vraagstelling is er uitdrukkelijk voor gekozen niet langer te vragen naar het percentage functionele invaliditeit, omdat dit percentage in het merendeel van de gevallen nauwelijks invloed heeft op de omvang van de eventueel toe te kennen schadevergoeding, terwijl de vaststelling van het percentage functionele invaliditeit de deskundige onevenredig veel tijd en energie kost (www. Projectgroep Medische Deskundigen in de rechtspleging). Van de zijde van partijen is ook niet voorgesteld de deskundige te vragen het (mogelijke) percentage functionele invaliditeit te bepalen. Gelet op de beperkte praktische waarde van dit percentage wordt in vraag 1g van de IWMD-vraagstelling thans dan ook meer in het algemeen naar de beperkingen van de onderzochte op het vakgebied van de deskundige gevraagd. Daarin ziet de rechtbank aanleiding, voor zover de AMA guides daarbij van belang zijn, het aan de deskundige over te laten van welke editie van de AMA guides hij bij de beantwoording van vraag 1g meent uit te moeten gaan. 

3.4.  Aan de deskundige zullen de in de beslissing vermelde vragen worden voorgelegd. 

3.5.  Partijen zijn het erover eens dat het beperkingenprofiel en het belastbaarheids-patroon op basis van het uit te brengen deskundigenrapport te zijner tijd dient te worden opgesteld door een verzekeringsgeneeskundige, waarbij zij gezamenlijk voorstellen dan als deskundige te benoemen verzekeringsgeneeskundige de heer mr. drs. [K], gevestigd te Rotterdam. 

3.6.  In het tussenvonnis van 3 augustus 2011 is al aangekondigd door welke partij het voorschot op de kosten van de medisch deskundige moet worden gedeponeerd. 

3.7.  De rechtbank wijst erop dat partijen wettelijk verplicht zijn om mee te werken aan het onderzoek door de deskundige. De rechtbank zal deze verplichting uitwerken zoals nader onder de beslissing omschreven. Wordt aan een van deze verplichtingen niet voldaan, dan kan de rechtbank daaruit de gevolgtrekking maken die zij geraden acht, ook in het nadeel van de desbetreffende partij. 

3.8.  Indien een partij desgevraagd of op eigen initiatief schriftelijke opmerkingen en verzoeken aan de deskundige doet toekomen, dient zij daarvan terstond afschrift aan de wederpartij te verstrekken. 

3.9.  De rechtbank ziet geen aanleiding om tussentijds hoger beroep van deze tussenbeslissing toe te staan. Zij zal de beslissing over het voorschot ambtshalve uitvoerbaar bij voorraad verklaren. 

in de vrijwaringszaak 
3.10.  In afwachting van de verdere beoordeling in de hoofdzaak zal iedere beslissing in de vrijwaringszaak worden aangehouden. 

4.  De beslissing 

De rechtbank 

in de hoofdzaak 
4.1.  beveelt een onderzoek door een deskundige ter beantwoording van de volgende vragen: (IMWD-vraagstelling) LJN BV3383