Overslaan en naar de inhoud gaan

RBMNE 181023 Rb gelast op verzoek ass. deskundigenbericht en beslist dat medische adviezen daarbij moeten worden verstrekt

RBMNE 181023 Rb gelast op verzoek ass. deskundigenbericht en beslist dat medische adviezen daarbij moeten worden verstrekt
2.
De feiten

2.1.
[ verweerder ] was werkzaam bij Flevorubber.

2.2.
In april 2020 is [ verweerder ] tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden van een ladder gevallen.

2.3.
Amlin is de aansprakelijkheidsverzekeraar van Flevorubber. Amlin heeft namens Flevorubber de aansprakelijkheid voor het ongeval erkend.

2.4.
Flevorubber c.s. heeft als medisch adviseur dr. A.G.A. Spelde en drs. J.J. Meulenkamp ingeschakeld.

2.5.
[ verweerder ] heeft als medisch adviseur de heer M. Blom ingeschakeld.

3.
Het verzoek en het verweer

3.1.
Flevorubber c.s. verzoekt om het verzoek tot het houden van een voorlopig deskundigen bericht, zoals in het verzoekschrift omschreven, toe te staan;
- met benoeming van dr. D.F.P. van Deurzen als deskundige; en
- aan de te benoemen deskundige te verzoeken de door Flevorubber c.s. voorgestelde vraagstelling te volgen, te laten bezien of de verstrekte medische informatie volledig is en acht te slaan op alle relevante (medische) informatie, waaronder de medische adviezen van de medisch adviseurs van partijen, om aldus een goed gemotiveerd en onderbouwd rapport te verkrijgen.

3.2.
Flevorubber c.s. legt het volgende aan het verzoek ten grondslag. Over de omvang van de schade is discussie ontstaan tussen partijen. Partijen hebben buiten rechte gecorrespondeerd over o.a. het gezamenlijk raadplegen van een deskundige. Partijen zijn het eens geworden over de persoon van de deskundige en over de aan de deskundige voor te leggen vraagstelling. Partijen kunnen het niet eens worden over de aan de deskundige te verstrekken stukken. Flevorubber c.s. wil alle beschikbare medische stukken die relevant kunnen zijn voor het oordeel van de deskundige aan hem (laten) verstrekken, daaronder begrepen de adviezen van de medisch adviseurs van partijen.

3.3.
[ verweerder ] voert verweer. [ verweerder ] kan zich niet verenigen met het verzoek van Flevorubber c.s. om de medische adviezen naar de deskundige te zenden. [ verweerder ] maakt er tevens bezwaar tegen als deze medische adviezen door Flevorubber c.s. alsnog bij de reacties in de conceptfase naar de deskundige worden toegezonden.

3.4.
Op de stellingen van partijen zal voor zover van belang hierna worden ingegaan.

4.
De beoordeling

4.1.
Nu Amlin een rechtspersoon is naar buitenlands recht en het verzoek uit dien hoofde een internationaal karakter draagt, dient allereerst de vraag te worden beantwoord of de Nederlandse rechter bevoegd is van de vordering kennis te nemen.
De rechtbank beantwoordt die vraag bevestigend en wel op grond van artikel 4 lid 1 van de in deze zaak toepasselijke Verordening (EU) nr. 1215/2012 (EEX-Vo 2012), nu [ verweerder ] woonplaats heeft in Nederland.
Partijen hebben zich niet uitgelaten over het toepasselijke recht. De rechtbank begrijpt daaruit, en uit de op het Nederlandse recht gebaseerde stellingen van partijen, dat partijen voor de toepasselijkheid van het Nederlandse recht hebben gekozen.

4.3.
De kantonrechter overweegt dat naar vaste jurisprudentie een voorlopig deskundigenonderzoek als bedoeld in artikel 202 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering ertoe kan dienen een partij de mogelijkheid te verschaffen aan de hand van het uit te brengen deskundigenbericht zekerheid te verkrijgen omtrent de voor de beslissing van het geschil relevante feiten en omstandigheden en aldus beter te kunnen beoordelen of het raadzaam is de procedure te beginnen. Aan de rechter die heeft te oordelen over het verzoek een dergelijk onderzoek te gelasten, komt geen discretionaire bevoegdheid toe. Hij dient het onderzoek in beginsel te gelasten, mits het daartoe strekkende verzoek ter zake dienend en voldoende concreet is en feiten betreft die nnet het deskundigenonderzoek bewezen kunnen worden. Dit is echter anders indien de rechter op grond van in zijn beslissing te vermelden feiten en omstandigheden van oordeel is dat het verzoek in strijd is met een goede procesorde, dat van de bevoegdheid toepassing van dit middel te verlangen, misbruik wordt gemaakt - bijvoorbeeld omdat verzoeker wegens onevenredigheid van de over en weer betrokken belangen in redelijkheid niet tot het uitoefenen van die bevoegdheid kan worden toegelaten - of dat het verzoek moet afstuiten op een ander door de rechter zwaarwichtig geoordeeld bezwaar.

4.4.
Uit hetgeen partijen hebben aangevoerd, volgt dat partijen overeenstemming hebben bereikt over een te houden deskundigenbericht en dat het enige dat hen verdeeld houdt, is of de medische adviezen aan de deskundige moeten worden verstrekt. Hierdoor is een patstelling tussen partijen ontstaan die het daadwerkelijk laten uitvoeren van een deskundigenbericht, waarvan beide partijen de noodzaak erkennen, heeft belemmerd.
Partijen verzoeken nu aan de kantonrechter om hierover te beslissen.
[ verweerder ] heeft aangevoerd dat hij vooral bezwaar maakt tegen het verstrekken van de medische adviezen omdat er in de adviezen van de medisch adviseur van Flevorubber c.s. evidente onjuistheden staan. [ verweerder ] is bang dat de adviezen tot verwarring zullen leiden.

4.5.
De kantonrechter zal beslissen dat de medische adviezen aan de deskundige moeten worden verstrekt. Voor een goede beoordeling van het ongeval is van belang dat de deskundige beschikt over alle ter zake dienende informatie. Het is aan de deskundige om te beslissen of en op welke wijze hij de medische adviezen bij zijn onderzoek zal betrekken. Indien dit het geval is, is het eveneens aan de deskundige en zijn expertise om de geschillen die tussen partijen bestaan over deze medisch adviezen te duiden en om als onafhankelijk deskundige hierover te rapporteren. Daarbij komt nog dat de deskundige over alle processtukken zal beschikken en dus van de bezwaren van [ verweerder ] kennis kan nemen en hierover een oordeel kan vormen.

de te benoemen deskundige

4.6.
Partijen hebben overeenstemming dat dr. D.P.F. van Deurzen als deskundige zal worden benoemd. Dr. Van Deurzen heeft de kantonrechter desgevraagd meegedeeld bereid te zijn het onderzoek te verrichten en vrij te staan van partijen. De kantonrechter zal daarom tot benoeming van dr. Van Deurzen (hierna de deskundige) overgaan.

de vraagstelling

4.7.
Partijen hebben ook overeenstemming bereikt over de vraagstelling, te weten de IWMD-vraagstelling, aan de deskundige. Deze vragen zijn vermeld onder 5. I .

de kosten

4.8.
De deskundige heeft verklaard dat hij zijn met het onderzoek gemoeide kosten (schattenderwijs) begroot op € 7.260,00 inclusief btw.

4.9.
De kantonrechter zal partijen in de gelegenheid stellen zich uiterlijk twee weken na de datum van deze beschikking uit te laten over de hoogte van het te deponeren voorschot. Voor het geval partijen van deze gelegenheid geen gebruik maken, zal de kantonrechter de hoogte van het voorschot reeds nu voor alsdan bepalen op het door de deskundige begrote bedrag van € 7.260,00 inclusief btw. Indien wel tijdig bezwaar wordt gemaakt, zal het voorschot worden vastgesteld bij afzonderlijke rechterlijke beslissing.

4.10.
De kantonrechter ziet geen aanleiding om af te wijken van het uitgangspunt van de wet dat het voorschot op de kosten van de deskundige in beginsel door de verzoekende partij moet worden gedeponeerd. Dit voorschot zal daarom door Flevorubber c.s. moeten worden betaald.

overige bepalingen

4.11.
De kantonrechter wijst erop dat partijen wettelijk verplicht zijn om mee te werken aan het onderzoek door de deskundige. De kantonrechter zal deze verplichting uitwerken zoals nader onder de beslissing omschreven. Wordt aan een van deze verplichtingen niet voldaan, dan kan de kantonrechter daaruit de gevolgtrekking maken die zij geraden acht, ook in het nadeel van de desbetreffende partij.

4.12.
Indien een partij desgevraagd of op eigen initiatief schriftelijke opmerkingen en verzoeken aan de deskundige doet toekomen, dient deze partij daarvan terstond afschrift aan de wederpartij te verstrekken.

4.13.
Aangezien [ verweerder ] in de procedure is verschenen en de griffier een afschrift van de beschikking aan zijn gemachtigde zal verzenden, zal de rechtbank ervan afzien om op voet van artikel 204 Rv te bepalen dat Flevorubber c.s. een afschrift van de beschikking aan [ verweerder ] moeten toesturen.

5.
De beslissing

De kantonrechter:

het deskundigenonderzoek

5.1.
beveelt een onderzoek door een deskundige ter beantwoording van de volgende vragen:

(volgt IWMD vraagstelling, red. LSA LM)

Met dank aan mw. mr. M.G.F. de Graaff-Bosch, BAEN Advocatuur voor het inzenden van deze uitspraak.

Citeerwijze: www.letselschademagazine.nl/2023/RBMNE-181023