Zoeken

Inloggen

Artikelen

Rb Gelderland 220617 gebondenheid aan GOMA codificatie van volgens de branche behoorlijk, met eisen van r-&-b overeenstemmend handelen

Rb Gelderland 220617 deelgeschil; klachten voor en na operatie cts; rb gelast medewerking aan buitengerechtelijk deskundigenbericht
kosten deskundigenonderzoek 50/50 conform GOMA
- gebondenheid aan GOMA codificatie van volgens de branche behoorlijk, met eisen van r-&-b overeenstemmend handelen
- kosten gevorderd 45 uur x € 265,00 en 9,20 uur x € 352,50; begroot op 34 uur x € 265,00; totaal € 10.981,10

4.6.
Aan CWZ en Centramed kan worden toegegeven, zoals zij ter zitting hebben opgeworpen, dat in het algemene contractenrecht, buiten een procedure op de voet van artikel 202 e.v. Rv, een dergelijke medewerkingsplicht niet licht valt aan te nemen. De onderhavige kwestie is echter in meerdere opzichten bijzonder.

Aan de orde is een letselschadeclaim, met het oog op de buitengerechtelijke afhandeling waarvan de wetgever aan de rechter nadrukkelijk ook de bevoegdheid heeft willen toedichten meer procedurele (deel)geschillen te beslechten, waaronder expliciet begrepen het gelasten van medewerking aan deskundigenonderzoek buiten rechte, zoals hiervoor is gebleken.
Eventuele verplichtingen die de redelijkheid en billijkheid meebrengen bij de afhandeling van een claim als de onderhavige kunnen blijken uit de normen die voor deze afhandeling in de praktijk worden gehanteerd. In dat verband is relevant dat Centramed, zoals [verzoeker] ter zitting onbetwist heeft gesteld, is aangesloten bij en daarom geacht kan worden in te stemmen met, de GOMA. Dat geldt ook voor CWZ, verzekerde en lid van Centramed, zonder wier medewerking medewerking door Centramed niet goed denkbaar is.
De GOMA is een gedragscode, bij uitstek een codificatie van volgens de branche behoorlijk, met de eisen van redelijkheid en billijkheid overeenstemmend handelen. Relevant is bovendien dat deze code dezelfde doelstelling heeft als een procedure als de onderhavige, namelijk het bevorderen van goede afwikkeling van letselschade buiten rechte. Bij de beoordeling komt daarom aanzienlijk gewicht toe aan de normen die in de GOMA zijn vervat, waaronder de norm die in artikel 18 is neergelegd.
In dit geval is sprake van een goed onderbouwde aansprakelijkstelling en een goed gemotiveerde afwijzing daarvan. De partijen hebben over en weer concrete, onderbouwde aanknopingspunten geboden voor hun gelijk, die afzonderlijk bezien zouden kunnen overtuigen. Gewezen wordt op de feiten en op punt 4.2. Onafhankelijk deskundigenonderzoek buiten rechte op kosten van beide partijen is dan volgens de GOMA aangewezen. Gelet op het voorgaande kunnen CWZ en Centramed door de rechter worden gehouden aan dergelijk onderzoek mee te werken. [verzoeker] en CWZ/Centramed dienen de kosten daarvan bij helfte dragen. Aanknopingspunten voor een andere verdeling zijn niet geboden.

4.7.
Voor aanhouding van de onderhavige procedure, naar de rechtbank begrijpt in afwachting van de uitvoering van het deskundigenonderzoek zodat dan alsnog op de verzoeken I en III zal kunnen worden beslist, is geen plaats. Een deskundigenbericht zal, wat daarvan ook de strekking zal zijn, nadere mogelijkheden bieden voor en richting geven aan onderhandelingen tussen partijen. Aanhouding van de beslissing zou juist aanzetten tot (verder) procederen en daarom niet bijdragen aan een vaststellingsovereenkomst. Het aanhoudingsverzoek valt dus niet onder de reikwijdte van artikel 1019w Rv en zal worden afgewezen.ECLI:NL:RBGEL:2017:4179

De LSA op Vimeo

Deze website maakt gebruik van cookies