Overslaan en naar de inhoud gaan

Rb Zutphen 160806 gordelkorting 25%, eigen schuld meerijden met bestuurder zonder rijbewijs 15%

Rb Zutphen 16-08-2006 gordelkorting 25%, eigen schuld voor meerijden met bestuurder zonder rijbewijs 15%
3.1. Bij voormeld vonnis is Axa in de gelegenheid gesteld om zich bij akte uit te laten over de vraag of, en zo ja, op
welke wijze zij tegenbewijs wenst te leveren tegen de voorshandse aanname dat de omstandigheid dat [duopassagier] ten tijde van het ongeval geen autogordel droeg het letsel heeft verergerd.
Axa heeft van die gelegenheid geen gebruik gemaakt, zodat de schade van [duopassagier] -zoals volgt uit r.o. 8.3. van het tussenvonnis- voor 25% voor rekening van [duopassagier] dient te blijven.
3.2. In r.o. 8.5. van het tussenvonnis is reeds overwogen dat [duopassagier] voor 15% eigen schuld heeft aan het ontstaan van het ongeval, omdat zij bij [bestuurder] in de auto is gestapt terwijl zij wist dat [bestuurder] geen rijbewijs had en zij geen kennis droeg van de rijvaardigheid van [bestuurder]. Axa kan dit aspect -anders dan [bestuurder]- niet aan [duopassagier] tegenwerpen (r.o. 8.2. en 8.3. van het tussenvonnis). In het verlengde daarvan is reeds overwogen dat Axa zonder meer 15% van de aan [duopassagier] te vergoeden schade niet op [bestuurder] zal kunnen verhalen.
3.3. Een en ander brengt met zich dat Axa na betaling van het door haar aan [duopassagier] verschuldigde voor 60% van het geheel van de door [duopassagier] geleden schade, voor zover voor vergoeding in aanmerking komend, regres op [bestuurder] kan nemen, een en ander vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de data waarop Axa betalingen aan [duopassagier] heeft gedaan.
LJN AZ0583 (zie ook onder matiging)