Zoeken

Inloggen

Artikelen

PHR 110621 PG Vlas, Skiongeval in Zwitserland; Internationale bevoegdheid Nederlandse rechter

PHR 110621 PG Vlas, Skiongeval in Zwitserland; Internationale bevoegdheid Nederlandse rechter

Deze zaak heeft betrekking op de vraag of de Nederlandse rechter op grond van het op 30 oktober 2007 te Lugano gesloten Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging in burgerlijke en handelszaken (hierna: EVEX II)1 bevoegd is kennis te nemen van een vordering tot schadevergoeding in verband met een in Zwitserland geleden skiongeval, waarbij het in Nederland woonachtige slachtoffer (eiser) ernstig letsel heeft opgelopen. Eiser heeft (onder andere) Wengernalpbahn, als exploitant van het skigebied, aansprakelijk gesteld voor de geleden schade. De rechtbank Amsterdam heeft geoordeeld dat sprake is van een consumentenovereenkomst in de zin van art. 15 lid 1, onder c, EVEX II, zodat de vordering kan worden ingesteld bij de rechter van de woonplaats van de consument. Volgens de rechtbank is Wengernalpbahn tekortgeschoten in de nakoming van haar contractuele verplichtingen jegens eiser, omdat de piste onjuist gemarkeerd was. In tussentijds hoger beroep heeft het hof ambtshalve geoordeeld dat de Nederlandse rechter geen rechtsmacht toekomt, omdat niet voldaan is aan de vereisten van art. 15 lid 1, onder c, EVEX II. Daartegen richt zich het cassatieberoep.
(... red. LSA LM)

Conclusie

De conclusie strekt tot verwerping van het cassatieberoep. ECLI:NL:PHR:2021:593

Deze website maakt gebruik van cookies