Overslaan en naar de inhoud gaan

RBMNE 190521 kosten deskundige beperkt tot voorschot; geen contact opgenomen met griffier tzv urenoverschrijding

RBMNE 190521 rb ziet geen aanleiding tot benoeming nieuwe deskundige na gebruik blokkeringsrecht;
- kosten deskundige beperkt tot voorschot; geen contact opgenomen met griffier tzv urenoverschrijding

De declaratie van [ A ]

2.8. Dat [ A ] de opdracht niet naar behoren heeft uitgevoerd is niet aangetoond. Hem komt schadeloosstelling en loon toe in de zin van artikel 199 van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering (Rv).

2.9. [ A ] heeft in totaal € 3.000 in rekening gebracht en hij heeft daarbij aangegeven dat hij meer tijd dan begroot heeft moeten besteden aan de verslaglegging van het persoonlijke met gesprek met [ verzoekster ] en haar meegekomen familielid en aan het aanpassen van het rapport om het voor niet medici begrijpelijk te maken. In plaats van 10 ä 15 uur heeft hij 20 uur aan het onderzoek besteed.

2.10. De rechtbank stelt vast dat [ A ] bij brief van 29 januari 2020 voor de uitvoering van zijn onderzoek 10 tot 15 uur heeft begroot, waarvoor de kosten € 1.250,00 tot € 1.875,00 zouden bedragen. Voor de rechtbank en partijen strekte dan ook tot uitgangspunt dat het onderzoek in beginsel het hiervoor gestelde aantal uren in beslag zou nemen. Een bedrag van € 1.875,00 is vervolgens conform r.o. 3.9 van de beschikking van 30 oktober 2019 van deze rechtbank door verweersters voldaan. [ A ] heeft niet om een aanvullend voorschot is gevraagd.

2.11. In de toepasselijke Leidraad Civiele Deskundigen staat (onder punt 134) expliciet dat het van belang is om een realistische begroting op te stellen waarbij rekening wordt gehouden met de verwachte onderzoekswerkzaamheden en waarin een marge is ingebouwd voor de kosten die naar schatting gepaard zullen gaan met opmerkingen en verzoeken van partijen. Een realistische schatting van de werkelijke kosten stelt partijen in staat voorafgaand aan het deskundigenonderzoek nog eens af te wegen of zij willen voortprocederen of schikken en beperkt de kans op vertraging als gevolg van de noodzaak tussentijds een nader voorschot te begroten. In diezelfde Leidraad staat ook, dat wanneer het voorschot niet toereikend blijkt. de deskundige zijn werkzaamheden dient te staken en contact moet opnemen met de griffier. Ditzelfde is [ A ] ook onder de aandacht gebracht in de instructiebrief van 30 oktober 2019 van deze rechtbank. [ A ] is echter doorgegaan met het verrichten van zijn onderzoek en het opstellen van het conceptrapport, terwijl hem duidelijk moet zijn geweest dat de door hem begrote uren daartoe niet toereikend waren. Daarom moet dat volgens de rechtbank voor zijn rekening komen en hoeft het meerdere boven de 15 uren waarvoor al een voorschot van € 1.875 is voldaan, niet te worden betaald.

2.12. Het feit dat [ verzoekster ] zich op haar blokkeringsrecht heeft beroepen en er geen rapport beschikbaar is gekomen, is geen grond om – in afwijking van de eerdere beslissing over het voorschot – te oordelen dat de kosten van het onderzoek alsnog door haar moeten worden gedragen

Citeerwijze: www.letselschademagazine.nl/2021/RBMNE-190521