Overslaan en naar de inhoud gaan

Rb Arnhem 101212 kosten gevorderd obv € 225,00 incl 5% x 1,5 specialisatiefactor; begroot en toegewezen 18,5 x € 225,00 + 5% + 19%

Rb Arnhem 101212 veroordeling ass. tot medewerking aan neuropsychologisch hulponderzoek door de persoon die de deskundige wil inschakelen;
kosten gevorderd obv € 225,00 incl 5% x 1,5 specialisatiefactor; begroot en toegewezen 18,5 x € 225,00 + 5% + 19%

3.8. Ter zake van de kosten geldt het volgende.
Verzocht is op de voet van artikel 1019 aa Rv de kosten van de deelgeschilprocedure te begroten en Reaal te veroordelen tot betaling daarvan.
3.9. Voor zover verzoekers de kosten van alle werkzaarnheden die hun advocaat sinds 10 juni 2010, althans sinds 9 november 2010 in dit dossier heeft verricht wensen te rekenen tot kosten bij de behandeling van het verzoek kunnen zij daarin niet worden gevolgd.
Volgens de door verzoekers overgelegde urenstaat was al in 2010 weliswaar een eerste concept van het verzoekschrift gereed, maar zonder toelichting, die ontbreekt valt niet in te zien dat alle opgevoerde telefoontjes, brieven, e-mails en besprekingen op de behandeling van het verzoekschrift als zodanig betrekking hebben gehad. Gegeven de relatief beperkte strekking van het verzoekschrift acht de rechtbank voor het voorbereiden en het opstellen daarvan 11 uur redelijk. Voor bet voorbereiden van de zitting, inclusief het bestuderen van het verweerschrift, het opstellen van pleitnotities en een voorbespreking komt een tijdsbesteding van 3,5 uur redelijk voor. Voor de zitting zelf, die 1 uur en een kwartier heeft geduurd, en het nabespreken zal de rcchtbank 2,5 uur rekenen inclusief reistijd.
3.10. Evident is dat de urenstaat die verzoekers bij brief van 31 oktober 2012 in het geding hebben gebracht ziet op werkzaambeden van hun advocaat ter verkrijging van de noodzakelijke machtiging door de kantonrechter. Een nadere toelichting zoals Reaal wenst is daarvoor niet nodig. Ook de kosten van deze werkzaamheden zijn bij de behandeling van het verzoek gemaakt en dienen daarom in beginsel in de begroting te worden meegenomen. In dit verband acht de rechtbank de opgegeven tijdsbesteding redelijk.
In totaal zullen 18,5 uur aan werkzaamheden worden begroot.
3.11. Verzoekers wensen begroting op de voet van het door hun advocaat gehanteerde uurtarief van € 401,63 (€ 225,00 inclusief 5% kantoorkosten x 1,5 specialisatiefactor + 19% btw), Reaal acht dit uurtarief onredelijk hoog en werpt op dat een uurtarief van € 200,00 exclusief BTW volstaat. In deze zaak kom de rechtbank een uurtarief van € 225,00 exclusief 5% kantoorkosten en exclusief 19% btw passend voor. Tezamen met het door verzoekers betaalde griffierecht van € 267,00 komen de kosten nan de zijde van verzoekers bij de behandeling van het verzoek dan uit op een bedrag van € 5.468,04. Nu vast staat dat Reaal aansprakelijk is zal zij zoals verzocht worden veroordeeld tot betaling van de aldus begrote kosten.

Met dank aan mr. M.A. Smits, Brunet Advocaten, voor het inzenden van deze uitspraak. Citeerwijze: www.letselschademagazine.nl/2012/rb-arnhem-101212