Overslaan en naar de inhoud gaan

Rb Arnhem 141212 kosten begroot, niet toegewezen: 7,5 uur x (€ 300,00 + 6 + 21) + € 121,00 (reiskosten) + € 3,10 (parkeerkosten) + € 73,00

Rb Arnhem 141212 werknemer valt van vrachtwagen; deelgeschil leent zich niet voor de meer complexe bewijslevering die van wg-er wordt verlangd 
- kosten begroot, niet toegewezen: 7,5 uur x (€ 300,00 + 6 + 21) + € 121,00 (reiskosten) + € 3,10 (parkeerkosten) + € 73,00

Kosten deelgeschilprocedure 

4.9.  [werknemer] heeft verzocht de kosten voor deze procedure te begroten ex artikel 1019aa Rv. Ondanks de afwijzing van het verzoek dient in beginsel op grond van voornoemd artikel begroting plaats te vinden van de kosten van de behandeling van het verzoek. Daarbij dient de rechter de in artikel 6:96 BW besloten liggende dubbele redelijkheidstoets te hanteren: het dient redelijk te zijn dat deze kosten zijn gemaakt en de hoogte van deze kosten dient eveneens redelijk te zijn. 

4.10.  Uit de parlementaire geschiedenis volgt dat indien een deelgeschilprocedure volstrekt onnodig of onterecht is ingesteld, de kosten daarvan niet voor vergoeding in aanmerking komen (Kamerstukken II 2007/2008 31518, nummer 3, pagina 12). Naar het oordeel van de kantonrechter is daarvan geen sprake, zodat de kosten kunnen worden begroot. 

4.11.  [werknemer] heeft de kosten, op grond van de door mr. X. overgelegde staat van kosten, gesteld op € 4.431,99. Het gehanteerde uurtarief van € 300,00 exclusief 6% kantoorkosten en btw komt de kantonrechter niet bovenmatig voor en uit de overgelegde specificaties bij aan [werknemer] verzonden facturen volgt dat mr. X. zijn werkzaamheden voor het merendeel ook tegen dat uurtarief bij [werknemer] in rekening heeft gebracht. 

4.12.  Een totaal van drie uur voor het opstellen van het verzoek en bestuderen van het verweer is naar het oordeel van de kantonrechter niet onredelijk. Datzelfde geldt voor de twee uur die zijn besteed aan de zitting (inclusief voor- en nabespreking). Voor het voorbereiden van de zitting is twee uur verzocht, maar één uur naar het oordeel van de kantonrechter redelijk. Dat de door mr. X. gevoerde correspondentie op de behandeling van dit verzoek ziet, is door B.A.S. Groep betwist en mede daarom onvoldoende onderbouwd. 

4.13.  Voor de reistijd is naar het oordeel van de kantonrechter de verzochte anderhalf uur redelijk. Voorts zijn de verzochte reiskosten ad € 121,00 inclusief btw en de parkeerkosten ad € 3,10 niet bovenmatig. Het griffierecht bedroeg € 73,00. 

4.14.  Op grond van het vorenstaande worden de kosten in totaal begroot op € 3.082,95 ([€ 300,00 + 6% + 21% x 7,5] + € 121,00 + € 3,10 + € 73,00). 

4.15.  Omdat de aansprakelijkheid van B.A.S. Groep niet vaststaat, wordt zij niet veroordeeld tot betaling van dit bedrag. Opgemerkt wordt voorts dat met het bovenstaande geen beslissing of oordeel wordt gegeven op of over de vraag wie deze kosten dient te dragen nu het verzoek op inhoudelijke gronden wordt afgewezen. LJN BY7016