Overslaan en naar de inhoud gaan

Rb Den Haag 081117 gevorderd € 6.670,59 ; toegewezen (geen veroordeling) € 2.377,77 na matiging uren (7 uur x € 240,00 + 6% + 21% + griffierecht)

Rb Den Haag 081117wn-er valt na werktijd over zelf schoongemaakte vloer; geen uitoefening werkzaamheden; geen schending zorgplicht;
gevorderd € 6.670,59; toegewezen (geen veroordeling) € 2.377,77 na matiging uren (7 uur x € 240,00 + 6% + 21% + griffierecht)

Kosten deelgeschil

4.12.
Ingevolge artikel 1019aa Rv dient de kantonrechter de kosten bij de behandeling van het verzoek aan de zijde van de persoon die schade door letsel lijdt te begroten, ook als het verzoek wordt afgewezen. Hierbij dient de dubbele redelijkheidstoets gehanteerd te worden: het dient redelijk te zijn dat de kosten zijn gemaakt en de hoogte van de kosten dient eveneens redelijk te zijn. Dit betekent dat indien een deelgeschilprocedure volstrekt onnodig of onterecht is ingesteld, de kosten daarvan niet voor vergoeding in aanmerking komen (TK 2007-2008, 31518, nr. 3, p. 12).

4.13.
De kantonrechter is van oordeel dat van een volstrekt onnodig of onterecht ingestelde procedure geen sprake is aangezien partijen belang hebben bij duidelijkheid over de aansprakelijkheidsvraag. Er zal worden overgaan tot begroting van de kosten.

4.14.
[verzoekster] heeft verzocht de kosten te begroten op € 6.670,59 bestaande uit de volgende twee bedragen. Een bedrag van € 3.170,59 waarbij is uitgegaan van ruim tien uur tegen een uurtarief van € 240,00 en een bedrag van € 3.500,00 (inclusief 6% kantoorkosten en 21% btw). Deze bedragen dienen nog vermeerderd te worden met het betaalde griffierecht van € 223,00.

4.15.
ALDI heeft bezwaar gemaakt tegen het aantal uren dan wel het uurtarief. Zij heeft daartoe aangevoerd dat het begrote aantal uren in een procedure als de onderhavige, ook gelet op aard van de zaak, ongebruikelijk hoog is of dat het uurtarief dient te worden gematigd waarbij in acht dient te worden genomen dat reeds een voorlopig getuigenverhoor heeft plaatsgevonden.

4.16.
De kantonrechter acht het door mr. Van de Watering gehanteerde aantal uren, voor een particuliere cliënt in een niet bijzonder complexe zaak als deze, bovenmatig en zal het aantal uren vaststellen op 7, zoals voorgesteld door ALDI waarop verder niet is gereageerd door mr. Van de Watering, uitgaande van een uurtarief van € 240,00. De kantonrechter begroot de kosten dan ook op een bedrag van € 2.154,77 (7 uren x € 240,00 x 6% kantoorkosten x 21% btw), te vermeerderen met het door [verzoekster] betaalde griffierecht van € 223,00, zijnde derhalve in totaal een bedrag van € 2.377,77.

4.17.
Aangezien de aansprakelijkheid van ALDI voor de gevolgen van het [verzoekster] overkomen ongeval niet vast staat, is de verzochte veroordeling van ALDI tot voldoening van deze kosten niet toewijsbaar. Ten overvloede merkt de kantonrechter op dat het begrote bedrag uitsluitend verschuldigd is indien de aansprakelijkheid van ALDI alsnog in rechte komt vast te staan. ECLI:NL:RBDHA:2017:14820