Overslaan en naar de inhoud gaan

Rb Den Haag 221013 geen begroting, want op voorhand had duidelijk kunnen en behoren te zijn dat verzoek niet zou slagen

Rb Den Haag 221013 whiplash; oorzaak klachten, klachten voor ongeval en afwezigheid alternatieve verklaring is niet (nader) onderbouwd; geen CV 
- geen begroting, want op voorhand had duidelijk kunnen en behoren te zijn dat verzoek niet zou slagen

Kosten

4.11 Ook als het verzoek wordt afgewezen dient in beginsel op grond van artikel 1019aa Rv begroting plaats te vinden van de kosten bij de behandeling van het verzoek aan de zijde van de persoon die schade door dood of letsel lijdt. Hierbij dient de dubbele redelijkheidstoets gehanteerd te worden: het dient redelijk te zijn dat de kosten zijn gemaakt en de hoogte van de kosten dient eveneens redelijk te zijn. Dit betekent dat indien een deelgeschilprocedure volstrekt onnodig of onterecht is ingesteld, de kosten daarvan niet voor vergoeding in aanmerking komen (TK 2007-2008, 31518, nr. 3, p. 12). In dat geval kan begroting van de kosten achterwege blijven.

4.12 [Verzoekster] heeft niet bestreden dat zij reeds voor het aanhangig maken van deze procedure bekend was met het standpunt van Klaverblad dat er een discrepantie is tussen het klachtenbeeld dat door [Verzoekster] wordt gesteld en de geringe impact van het ongeval. Gelet hierop en gelet op hetgeen een verzoeker naar vaste rechtspraak ten minste aan informatie dient te verstrekken ter onderbouwing van haar stellingen dat er schade is geleden als gevolg van een ongeval - waarbij in dat verband met name kan worden verwezen naar de overwegingen 4.2, 4.4, 4.7 en 4.9 van deze beschikking - had [Verzoekster] op voorhand duidelijk kunnen en behoren te zijn dat het verzoek zoals dat thans is voorgelegd aan de rechtbank niet zou slagen.

4.13 De rechtbank heeft hierbij tevens in aanmerking genomen dat het doel van een deelgeschil is duidelijkheid te verkrijgen over hetgeen partijen verdeeld houdt. Zoals reeds overwogen dienen partijen alle daartoe relevante informatie in het geding te brengen. De kosten van deze procedure komen gezien het voorgaande niet voor vergoeding in aanmerking. Begroting van de kosten kan derhalve achterwege blijven. Gelet op het voorgaande zullen ook de onder b. en c. opgenomen verzoeken in het petitum worden afgewezen. www.stichtingpiv.nl/ ook op rechtspraak.nl: ECLI:NL:RBDHA:2013:14106