Overslaan en naar de inhoud gaan

Rb Limburg 061217 kosten gevorderd en toegewezen: € 7.396,80 (21 uren x € 280,- + 21% + griffie ad € 282,-)

Rb Limburg 061217 ongeval zzp'er; AOV is een sommenverzekering en komt niet voor verrekening ex art. 6:100 BW in aanmerking
- kosten gevorderd en toegewezen: € 7.396,80 (21 uren x € 280,- + 21% + griffie ad € 282,-)

De kosten

4.21.
De rechtbank dient op grond van artikel 1019aa Rv de kosten bij de behandeling van het verzoek aan de zijde van verzoeker te begroten en dient daarbij de redelijke kosten als bedoeld in artikel 6:96 lid 2 BW in aanmerking te nemen. Ook deze kosten, die in beginsel volledig voor vergoeding in aanmerking komen, dienen aldus te voldoen aan de zogenaamde dubbele redelijkheidstoets. Naar het oordeel van de rechtbank is zowel redelijk dat verzoeker voor onderhavige procedure juridische bijstand heeft ingeroepen en is ook voldoende gemotiveerd hoe de declaratie van de juridische kosten is opgebouwd. De kosten en de aan de zaak bestede tijd komen de rechtbank niet bovenmatig voor. Daarbij heeft de rechtbank meegewogen dat er geen sprake is van een “standaard” deelgeschilverzoek. Ook het door verzoeker gehanteerde uurtarief acht de rechtbank gangbaar mede gezien het feit dat de advocaat van verzoeker ruime ervaring heeft in vergelijkbare zaken. Het verweer van verweerster dat een mondelinge behandeling in dit geval niet nodig was geweest, volgt de rechtbank niet, nu niet alleen heeft te gelden dat een mondelinge behandeling een essentieel onderdeel is van deze verzoekschriftprocedure maar ook dat (de advocaten van) partijen bij die gelegenheid uitvoerig zijn ingegaan op elkaars stellingen.

Conform de door verzoeker overgelegde urenspecificatie wordt uitgegaan van 21 uren x € 280,- per uur inclusief kantoorkosten en exclusief BTW. De rechtbank begroot de kosten inclusief btw op € 7.114,80. Vermeerderd met het griffierecht ad € 282,- komt dit neer op een bedrag van € 7.396,80. Verweerster is in onderhavige deelgeschilprocedure aan te merken als de in het ongelijk gestelde partij, zodat zij wordt veroordeeld tot betaling van voornoemde kosten. ECLI:NL:RBLIM:2017:12135