Overslaan en naar de inhoud gaan

Rb Limburg 130515 kosten; 2 uur in mindering vanwege buiten beschouwing laten rapport; toegewezen obv 25 x € 250,-- + 5% + 21% + griffierecht

Rb Limburg 130515 ism zorgvuldigheid om buiten wederpartij om aanvullende vragen voor te leggen aan voor hulponderzoek ingeschakelde deskundige; reactie buiten beschouwing;
- ondanks betwisting met rapporten neuro-revalidatiearts en neuroloog is verzoeker gebonden aan gezamenlijk deskundigenbericht;
- kosten; 2 uur in mindering vanwege buiten beschouwing laten rapport; toegewezen obv 25 x € 250,-- + 5% + 21% + griffierecht

3.12.

Ten aanzien van de gevorderde kosten overweegt de rechtbank het volgende. Nu de aansprakelijkheid van Nationale Nederlanden voor de schade als gevolg van het ongeval vaststaat en niet kan worden geoordeeld dat de onderhavige procedure volstrekt onnodig of onterecht is ingesteld, volgt uit het systeem van de wet dat [verzoeker] in beginsel recht heeft op vergoeding van de buitengerechtelijke kosten, ook al wordt diens verzoek afgewezen. Ten aanzien van de begrote kosten overweegt de rechtbank het volgende. De kosten verband houdende met de aanvullende vraagstelling aan Groet moeten aanstonds worden afgewezen. Omdat de rechtbank van oordeel is dat het aanvullende “rapport” van Groet, vanwege de wijze waarop dit tot stand is gekomen, buiten beschouwing moet blijven, dienen de door [verzoeker] in dat verband gemaakte kosten eveneens buiten beschouwing te worden gelaten. Het aantal declarabele uren dient derhalve reeds op die grond met 2 uur te worden verminderd. De rechtbank acht een tijdsbesteding van in totaal 25 uur (inclusief kosten van de voorbereiding van de zitting en bijwoning daarvan) redelijk. Tegen het door de advocaat van [verzoeker] gehanteerde uurtarief heeft Nationale Nederlanden geen bezwaren naar voren gebracht, zodat de rechtbank dat uurtarief bij de begroting van de kosten zal hanteren. De rechtbank volstaat met het aanpassen van het aantal uren dat zij declarabel acht, en zal niet overgaan tot een uitsplitsing van de kosten die de raadsman van [verzoeker] heeft gemaakt als advocaat en die als medisch adviseur, zoals door Nationale Nederlanden voorgesteld. ECLI:NL:RBLIM:2015:4054