Overslaan en naar de inhoud gaan

Rb Limburg 250614 kosten gevorderd en toegewezen obv 13,30 x € 230,00, totaal € 3.834,05; toevoeging maakt dit niet anders

Rb Limburg 250614 verkeersongeval uitzendkracht; geen schadeverzekering afgesloten door uitzendorg. schending zorgplicht;
- dat er geen mogelijkheid is om derde partijen in vrijwaring op te roepen, staat aan behandeling in deelgeschilprocedure niet in de weg;

- kosten gevorderd en toegewezen obv 13,30 x € 230,00, totaal € 3.834,05; toevoeging maakt dit niet anders

4.8.

[verzoeker] heeft voorts onder II verzocht om vergoeding van de kosten van het deelgeschil door Doen Uitzendorganisatie. Zoals blijkt uit productie 38 heeft de advocaat van [verzoeker] deze kosten begroot op € 3.757,05 (inclusief btw).

4.9.
Artikel 1019aa Rv bepaalt dat de rechter in de beschikking de kosten begroot die gemoeid zijn met de behandeling van het verzoek aan de zijde van de persoon die schade door dood of letsel lijdt en dat de rechter daarbij alle redelijke kosten als bedoeld in artikel 6:96 lid 2 BW in aanmerking neemt.

4.10.
Zoals blijkt uit de door de advocaat van [verzoeker] overgelegde specificatie zijn in het kader van deze deelgeschilprocedure 13,30 uren gedeclareerd tegen een uurtarief van € 230,00. Naar het oordeel van de kantonrechter kan niet worden gezegd dat deze kosten niet in redelijkheid zijn gemaakt. De hoogte van deze kosten is evenmin onredelijk. Doen Uitzendorganisatie zal daarom worden veroordeeld tot betaling van de hiervoor genoemde kosten ad € 3.757,05. Dit bedrag zal nog worden vermeerderd met het door [verzoeker] betaalde griffierecht van € 77,00. Het totaal bedraagt dus € 3.834,05.

4.11.
Het feit dat [verzoeker] met een toevoeging procedeert, maakt het bovenstaande niet anders. [verzoeker] heeft er tijdens de mondelinge behandeling immers terecht op gewezen dat de rechtszoekende niet gehouden is, ook niet met het oog van de belangen van de wederpartij, van een eenmaal verleende toevoeging gebruik te maken (HR 20 februari 1998, NJ 1998/475). ECLI:NL:RBLIM:2014:5612