Overslaan en naar de inhoud gaan

Rb Midden-Nederland 070313 gevorderd € 5.975,09 (15,8 x € 297,--), begroot € 2.499,96 (11,8 x € 198,-- ) afwijzing kosten verweerder

Rb Midden-Nederland 070313 auto tegen boom; twijfel mbt verklaringen toedracht;
- gevorderd € 5.975,09 (15,8 x € 297,--), begroot € 2.499,96 (11,8 x € 198,-- ) 
afwijzing kosten verweerder

Kosten deelgeschil

4.11. Met betrekking tot de kosten van de onderhavige deelgeschilprocedure overweegt de rechtbank als volgt. Op grond van artikel 1019aa lid I Rv dient de deelgeschillenrechter de kosten bij de behandeling van het verzoek te begroten en daarbij de redelijke kosten als bedoeld in artikel 6:96 lid 2 BW in aanmerking te nemen, ook indien een verzoek niet kan worden toegewezen. Dit lijdt alleen dan uitzondering indien de deelgeschilprocedure volstrekt onnodig of onterecht is ingesteld en daarvan is naar het oordeel van de rechtbank in dit geval geen sprake. De kosten dienen evenwel te voldoen aan de dubbele redelijkheidstoets; zowel het inroepen van de rechtsbijstand als de daarvoor gemaakte kosten moeten redelijk zijn. [Verzoeker] maakt aanspraak op vergoeding van een bedrag van € 5.975,09. Unigarant heeft bezwaar gemaakt tegen het gehanteerde uurtarief en het urenaantal. Naar het oordeel van de rechtbank is het redelijk dat [Verzoeker] wat betreft deze procedure juridische bijstand heeft ingeroepen en is voldoende onderbouwd hoe de declaratie van de juridische kosten is opgebouwd. Namens [Verzoeker] is een declaratiespecificatie overgelegd waaruit blijkt dat 15,8 uur aan het voorbereiden van dit deelgeschil is besteed. De rechtbank ziet aanleiding dit urenaantal te verminderen met 4 uur nu volgens de declaratie reeds in september 2011 werkzaamheden zou zijn verricht voor dit deelgeschil hetgeen niet aannemelijk lijkt. Eveneens ziet de rechtbank aanleiding om het uurtarief van € 297,-- te matigen tot een tarief van € 198,--, nu de rechtbank van oordeel is dat onvoldoende gebleken is dat de behandeling van deze zaak bijzondere kennis of specialisatie vereist. Daarmee komt het totale urentarief op 11,8. Het totale bedrag aan kosten zal worden begroot op  2.336,40, exclusief BTW te vermeerderen met 7 kantoorkosten en met het door [Verzoeker] betaalde griffierecht van € 267,--.

4.12. In een kostenveroordeling als door Unigarant in haar verweerschrift verzocht, voorziet de Wet deelgeschilprocedure voor letsel- en overlijdensschade (in artikel 1019aa Rv) niet. Op grond van artikel 1019aa eerste lid Rv begroot de rechter slechts de kosten aan de zijde van de persoon die schade door dood of letsel lijdt. Dit verzoek van Unigarant zal de rechtbank dus afwijzen. PIV-site