Overslaan en naar de inhoud gaan

Rb Noord-NL 200215 vergoeding kosten deelgeschil gelet op uitkomst procedure gematigd tot de helft; € 1.487,81 inclusief griffierecht

Rb Noord-NL 200215 verzoek aanpassing kapitalisatiedatum naar ongevalsdatum na gezamenlijke inschakeling rekenkundige;
- betwisting BGK in te algemene bewoordingen en te laat; tzv terugkerende post dossierstudie; advocaten zijn geen robots met fotografisch geheugen;
- vergoeding kosten deelgeschil gelet op uitkomst procedure gematigd tot de helft; € 1.487,81 inclusief griffierecht

4.5

Met betrekking tot de buitengerechtelijke kosten overweegt de kantonrechter nader als volgt. Ingevolge het bepaalde in artikel 6:96 lid 2 BW heeft als uitgangspunt te gelden dat kosten van rechtsbijstand die de dubbele redelijkheidstoets kunnen doorstaan vergoed dienen te worden.

4.8
Naar het oordeel van de kantonrechter heeft[verzoekster] genoegzaam aannemelijk gemaakt dat de kosten van rechtsbijstand (vooralsnog) voldoen aan de daaraan te stellen eisen en had het op de weg van Aegon gelegen ter zake concreet en onderbouwd aan te geven waar de schoen wringt. Aegon heeft dat niet gedaan, maar slechts in (te) algemene bewoordingen en eerst in deze procedure vraagtekens gezet bij de declaraties van de raadsvrouw en de daaraan ten grondslag liggende werkzaamheden, terwijl zij die declaraties voorheen zonder protest heeft aanvaard. Zij kan thans niet volstaan met de blote mededeling dat de post bestudering dossier een terugkerend fenomeen is en dat zulks wijst op dubbel gedeclareerde werkzaamheden. Advocaten zijn geen robots met een fotografisch geheugen. Bij iedere nieuwe fase in het proces is het, binnen redelijke grenzen, noodzakelijk dat de advocaat zijn dossier raadpleegt teneinde te kunnen beoordelen welke vervolgstappen moeten worden genomen. Gesteld noch gebleken is dat de gemachtigde van[verzoekster] bedoelde grenzen heeft overschreden. De omstandigheid dat andere belangenbehartigers dat dossier ook hebben bestudeerd kan Aegon evenmin baten. Gelet op het, eufemistisch uitgedrukt, bepaald ongelukkige beginverloop van de zaak, kan[verzoekster] bezwaarlijk worden verweten dat zij een andere gemachtigde heeft ingeschakeld. Voorts staat het Aegon vrij de kosten voor rechtsbijstand bij wijze van voorschot te betalen, zodat correctie achteraf tot de mogelijkheden behoort.

4.9
Met betrekking tot de proceskosten verwijst de kantonrechter om te beginnen naar hetgeen hiervoor is overwogen ter zake van de buitengerechtelijke kosten. Gelet op de uitkomst van de procedure acht de kantonrechter evenwel termen aanwezig deze kosten te matigen tot de helft. De kosten van het deelgeschil zullen daarom op de voet van artikel 1019aa Rv worden begroot op € 1.487,81 (inclusief het betaalde griffierecht ad € 219,00). ECLI:NL:RBNNE:2015:793