Overslaan en naar de inhoud gaan

Rb Rotterdam 270313 kosten gevorderd en toegewezen; 14 uur x € 210,00 + 3% + 21%, totaal € 3.664,08

Rb Rotterdam 270313 whiplash; causaal verband met ongeval; veroordeling ass tot medewerking onderzoek VA;
- kosten gevorderd en toegewezen; 14 uur x € 210,00 + 3% + 21%, totaal € 3.664,08

4.24.  Ingevolge artikel 1019aa Rv dient de rechtbank de kosten bij de behandeling van het verzoek aan de zijde van de persoon die schade door letsel lijdt te begroten, waarbij alle redelijke kosten als bedoeld in artikel 6:96 lid 2 Burgerlijk Wetboek (BW) in aanmerking worden genomen. Of de kosten redelijk zijn, hangt ervan af of het redelijk is dat de kosten zijn gemaakt en of de omvang van de kosten redelijk is. 

4.25.  Gelet op de kenmerken van de onderhavige zaak, de complexiteit, het financieel belang en de ervaring en kennis van de advocaat komt een uurtarief van € 210,= (exclusief 3% kantooropslag en 21% BTW) redelijk voor. 

4.26.  Voor wat betreft het aantal uren dat is besteed aan het opstellen van het verzoekschrift gaat de rechtbank uit van het urentotaal van 8,5 uur zoals gespecificeerd in de bij het verzoekschrift overgelegde urenstaat. Ook wanneer partijen, zoals London heeft aangevoerd, daarvoor uitvoerig over de betekenis van het rapport van [Persoon 1] hebben gediscussieerd, kan uit het aantal van 8,5 uren niet worden afgeleid dat aan het opstellen van het verzoekschrift onevenredig veel tijd is besteed. De voormelde kosten komen de rechtbank derhalve redelijk voor. 

4.27.  London heeft het door [verzoekster] gestelde aantal uren (3) dat in verband met het onderhavige deelgeschil is besteed aan de voorbereiding van de zitting en reistijd niet, althans onvoldoende, betwist. Gezien de omvang van het verzoek- en verweerschrift en de daarbij overgelegde producties komt dit aantal uren redelijk voor. De zitting zelf heeft ongeveer 2,5 uren geduurd. 

4.28.  Het vorenstaande in aanmerking nemende begroot de rechtbank de kosten op een totaalbedrag van € 3.664,08 inclusief BTW en kantooropslag, zijnde 14 uur maal € 261,72 (uurtarief van € 210,- vermeerderd met 3% kantooropslag en 21% BTW). 

4.29.  Er zijn geen juridische redenen die zich verzetten tegen toewijzing van het verzoek van [verzoekster] om London in de kosten van deze procedure te veroordelen. Evenmin is gebleken van praktische redenen die zich daartegen verzetten. Dat, zoals London heeft aangevoerd, niet kan worden uitgesloten dat de eerder betaalde voorschotten onder algemene titel toereikend zijn om de aan het deelgeschil verbonden kosten te dekken is daarvoor onvoldoende. Indien London die kans ondanks de vaststelling van het juridisch causaal verband in deze procedure reëel acht, mocht van haar worden verwacht dat zij nader zou onderbouwen dat ook in dat geval te verwachten is dat de eerder betaalde voorschotten de door [verzoekster] (naast de buitengerechtelijke kosten) geleden schade zullen overtreffen. London heeft dat echter nagelaten. Voorts is denkbaar dat achteraf komt vast te staan dat de aan het ongeval toerekenbare schade relatief beperkt is, maar dat betekent niet dat de eerder in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten alsnog als niet redelijk moeten worden aangemerkt. Anders dan London meent verzet de omstandigheid dat niet kan worden uitgesloten dat er een wanverhouding ontstaat tussen de totale omvang van de buitengerechtelijke kosten en de overige schade zich derhalve niet tegen de proceskostenveroordeling. LJN BZ5996