Overslaan en naar de inhoud gaan

RBGEL 011119 verzocht 23,5 x € 210,00 + BTW, toegewezen obv 20,5 uur; totaal € 5.209,05

RBGEL 011119 wg-er niet aansprakelijk voor letsel wn-ster wanneer collega een schuifdeur opent terwijl de wn-ster met haar hand tussen deur en muur zit
- verzoek tov ASR is gebaseerd op 7:954 lid 6 BW en niet op artikel 7:658 BW; toch ontvankelijk bij kantonrechter

- verzocht 23,5 x € 210,00 + BTW, toegewezen obv 20,5 uur; totaal € 5.209,05

4.14.

In een deelgeschilprocedure dient de kantonrechter de kosten bij de behandeling van het verzoek aan de zijde van de persoon die schade lijdt, op de voet van artikel 1019aa lid 1 Rv, te begroten. Dat is alleen anders indien de deelgeschilprocedure volstrekt onnodig of
onterecht is ingesteld. Daarvan is, gelet op het voorgaande, geen sprake. De kantonrechter zal daarom overgaan tot begroting van de redelijke kosten aan de zijde van [VERZOEKSTER].

4.15.
[VERZOEKSTER] heeft haar kosten begroot op 6.052,35, uitgaande van een uurtarief van haar gemachtigde van € 210,00 exclusief btw, 23,5 uur aan verrichte werkzaamheden door haar gemachtigde, alsmede een bedrag van 81,00 aan griffierecht.

4.16.
Verweerders hebben het gestelde aantal gewerkte uren betwist. Volgens hen is een aantal van 13 uren redelijk, te meer nu de gemachtigde van [VERZOEKSTER] moet worden aangemerkt ais letselschadespecialist.

4.17.
De gemachtigde van [VERZOEKSTER] heeft daartegenover gesteld dat zij nader onderzoek heeft moeten doen naar branddeuren en dat dit onderzoek in de door haar genoteerde tijd ligt besloten. De kantonrechter acht echter niet aannemelijk dat daarom 12 uren gerekend moeten worden voor het opstellen van het verzoekschrift, zoals de gemachtigde in het verzoek heeft genoemd. De kantonrechter acht 9 uren wel redelijk. Dit betekent dat het totaal aantal gewerkte men op 20,5 wordt begroot, hetgeen betekent dat een bedrag van € 5.209,05 toewijsbaar wordt geacht.

Een veroordeling van verweerders in de te begroten kosten blijft achterwege, omdat hun aansprakelijkheid niet vast staat en derhalve niet kan worden vastgesteld of voor de kostenveroordeling een grondslag bestaat. https://stichtingpiv.nl/rb-deelgeschil-werkgever-niet-aansprakelijk-voor-letsel-werkneemster-bij-openen-schuifdeur/