Overslaan en naar de inhoud gaan

RBGEL 280417 kosten verzocht 23,9 x 265 + 6 %, toegewezen 18 x 230 + 6%

RBGEL 280417 wg-er aansprakelijk voor stroomschok vanwege losse kabel in airco-installatie
- kosten verzocht 23,9 x 265 + 6 %, toegewezen 18 x 230 + 6% 

Kosten deelgeschilprocedure

4.18.
[verzoekende partij] heeft verzocht de kosten voor deze procedure te begroten ex artikel 1019aa Rv. Bij de begroting van de kosten dient de rechter de in artikel 6:96 BW besloten liggende dubbele redelijkheidstoets te hanteren: het dient redelijk te zijn dat deze kosten zijn gemaakt en de hoogte van deze kosten dient eveneens redelijk te zijn.

4.19.
De kantonrechter acht de stelling van [verzoekende partij] dat zijn rechtsbijstandsverzekeraar slechts die kosten vergoed die niet verhaalbaar zijn op een ander, waardoor de kosten voor het deelgeschil voor rekening van [verzoekende partij] komen, voldoende aannemelijk.

4.20.
[verzoekende partij] heeft de kosten gesteld op € 8.161,67. Daarbij heeft (de advocaat van) [verzoekende partij] een uurtarief gehanteerd van € 265,00 exclusief kantoorkosten en exclusief 21 % btw. Met [verwerende partij sub 1] c.s. is de kantonrechter van oordeel dat een uurtarief van € 230,00, te vermeerderen met 6 % kantoorkosten en 21 % btw als redelijk aangemerkt moet worden.

4.21.
Ter zake het aantal te begrote uren geldt het volgende. Het totaal aantal begrote uren komt uit op 23,90 uur. [verwerende partij sub 1] c.s. heeft aangevoerd dat de tijdsbesteding te ruim is geweest. Naar het oordeel van de kantonrechter is, gelet op de aard van de zaak, een tijdsbesteding van 18 uur voor dit deelgeschil (inclusief de zitting) redelijk te noemen.

De kantonrechter gaat dan grofweg uit van 8 uur voor voorbereiding en opstellen van het verzoek, 4 uur voor het bestuderen van het verweerschrift en de voorbereiding op de mondelinge behandeling (waaronder correspondentie en overleg met [verzoekende partij] ) en 6 uur voor de mondelinge behandeling zelf inclusief reistijd. De kantonrechter begroot de kosten dan ook op 18 uur x € 230,00 is € 4.140,00, te vermeerderen met 21 % btw en 6 % kantoorkosten alsmede met het door [verzoekende partij] betaalde griffierecht van € 79,00. In totaal worden de kosten begroot op € 5.388,95. ECLI:NL:RBGEL:2017:6946