Overslaan en naar de inhoud gaan

RBROT 041219 kosten gevorderd 11,9 uren x € 225,00; toegewezen, vermeerderd met uren voor verweerschrift + zitting 16,9 x 225 x 121% = 4601,03

RBROT 041219 uitleners aansprakelijk voor letsel na val door steiger, klachtplicht niet geschonden wg-er had eerder onderzoek moeten doen naar toedracht
- kosten gevorderd 11,9 uren x € 225,00; toegewezen, vermeerderd met uren voor verweerschrift + zitting 16,9 x 225 x 121% = 4601,03

Kosten deelgeschil

5.13
[verzoeker] heeft voorts verzocht om vergoeding van de kosten van het deelgeschil.

Blijkens de bij het verzoekschrift overgelegde productie 10 zijn deze kosten begroot op € 3.239,78 (inclusief btw). Die kosten dienen te worden vermeerderd met de nader op te maken kosten verband houdende met het lezen van de verweren en zittings- en reistijd.

Go People c.s. hebben daartegen verweer gevoerd.

5.14
Dienaangaande wordt als volgt overwogen.

Artikel 1019aa Rv bepaalt dat de rechter in de beschikking de kosten begroot die gemoeid zijn met de behandeling van het verzoek aan de zijde van de persoon die schade door dood of letsel lijdt en dat de rechter daarbij alle redelijke kosten als bedoeld in artikel 6:96 lid 2 BW in aanmerking neemt.

5.15
Zoals blijkt uit de door de gemachtigde van [verzoeker] overgelegde specificatie zijn in het kader van deze deelgeschilprocedure in totaal 11,9 uren gedeclareerd tegen een uurtarief van € 225,00 hetgeen neerkomt op het hiervoor genoemde bedrag.

In dit geval dient de dubbele redelijkheidstoets gehanteerd te worden.

Naar het oordeel van de kantonrechter kan niet worden gezegd dat deze kosten niet in redelijkheid zijn gemaakt. Dat geldt zowel ten aanzien van het aantal uren dat is besteed (en nader is gespecificeerd in de genoemde productie 10), alsmede het gehanteerde uurtarief.

Die kosten dienen te worden vermeerderd met de kosten verband houdende met het lezen van de verweren en zittings- en reistijd. Omdat de gemachtigde van [verzoeker] die kosten niet nader heeft gespecificeerd, ziet de kantonrechter aanleiding om die kosten zelf te begroten. Gelet op de omvang van het verweerschrift, de zittingstijd en de reistijd, begroot de kantonrechter de tijd die daaraan is besteed op een aantal van 5 uren.

Uitgaande van het genoemde uurtarief van € 225,00, vermeerderd met BTW, begroot de kantonrechter die kosten op € 1.361,25.

5.16
De kosten van het onderhavige deelgeschil worden daarmee begroot op een bedrag van € 4.601,03. Dit bedrag zal nog worden vermeerderd met het door [verzoeker] betaalde griffierecht van € 81,00.

5.17
Dit alles betekent dat de totale kosten van de deelgeschilprocedure worden begroot op € 4.682,03 (incl. BTW). Go People c.s. zullen hierna worden veroordeeld tot betaling van dat bedrag.

Omdat tegen een beschikking op een verzoek inzake een deelgeschil geen hogere voorziening openstaat (artikel 1019bb Rv) zal de kostenveroordeling niet uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard. ECLI:NL:RBROT:2019:10249