Zoeken

Inloggen

Artikelen

Rb Den Haag 071207 misleidende werknemer moet door werkgever gemaakte onderzoekskosten betalen

Rb Den Haag 071207 misleidende werknemer moet door werkgever gemaakte onderzoekskosten betalen
23. Ten aanzien van de kosten van de observaties die TLN van [A] vordert, oordeelt de kantonrechter als volgt. Indien een vermoeden bestaat van het voorwenden van (een bepaalde mate van) arbeidsongeschiktheid/het misleiden van de werkgever, zoals in het geval van [A], dan is het inschakelen van een extern bureau om observaties uit te voeren een doelmatig middel. [A] heeft gesteld dat door TLN voor een minder dure oplossing had kunnen worden gekozen, bijvoorbeeld het vragen van een deskundigenoordeel. De kantonrechter is van oordeel dat dit niet aannemelijk is geworden. TLN heeft er in dit verband terecht op gewezen dat [A] erin was geslaagd om meerdere artsen, waaronder de bedrijfsarts, op het verkeerde been te zetten ten aanzien van zijn arbeidsongeschiktheid, zodat de kans reëel was dat dit ook bij een deskundigenoordeel het geval zou zijn. Het verweer van [A] dat uit de overgelegde facturen niet blijkt dat deze op hem betrekking hebben slaagt evenmin, aanzien op de facturen vier observatiedata worden genoemd, die exact overeen komen met de dagen waarop [A] is geobserveerd. Tegen de hoogte van de observatiekosten heeft [A] geen nader verweer gevoerd.

24. De kantonrechter is van oordeel dat [A] onrechtmatig jegens TLN heeft gehandeld door arbeidsongeschiktheid voor te wenden. Derhalve is [A] aansprakelijk voor de schade die TLN als gevolg daarvan heeft geleden, te weten de onderzoekskosten. Dit betekent dat de vordering van € 11.065,81 zal worden toegewezen.
LJN BC2229

Deze website maakt gebruik van cookies