Overslaan en naar de inhoud gaan

Hof Arnhem 140306 Ongeval tussen vorkheftruck en palletwagen op bedrijfsterrein

Hof Arnhem, 14-03-2006 (ongeval tussen vorkheftruck en palletwagen)
Ingevolge artikel 185 WVW is de eigenaar van een motorrijtuig waarmee op de weg wordt gereden, aansprakelijk voor de schade indien dat motorrijtuig bij een verkeersongeval is betrokken en door dat ongeval schade is toegebracht aan niet door dat motorrijtuig vervoerde personen die zich niet in een ander motorrijtuig bevinden, tenzij aannemelijk is dat het ongeval is te wijten aan overmacht. Onder “weg” moet ingevolge artikel 1 lid 1 aanhef en onder b worden verstaan - voor zover van belang - alle voor het openbaar verkeer openstaande wegen. Uit de jurisprudentie volgt dat hiermee wordt bedoeld “alle feitelijk voor het openbaar verkeer openstaande wegen”, ongeacht de omstandigheid of deze op particulier terrein liggen (HR 13 mei 1958, NJ 1958, 329; HR 12 januari 1982, NJ 1983, 244, HR 3 november 1998, VR 1999, 91 en HR 16 januari 2001, NJ 2001, 254). Dat houdt in dat de weg feitelijk voor een onbeperkte kring van verkeersdeelnemers toegankelijk moet zijn. Wegen waarop het algemene verkeer stilzwijgend wordt toegelaten, vallen ook daaronder.

Uit de stukken komt naar voren dat het ongeval heeft plaatsgevonden op een geasfalteerd terrein dat in particuliere eigendom is en dat aan drie kanten is omsloten door bedrijfsgebouwen en via een geasfalteerde toegangsweg rechtstreeks bereikbaar is vanaf de Spoorstraat. Genoegzaam is gebleken dat het terrein voor verkeersdoeleinden wordt gebruikt, te weten om te komen naar en te gaan van de daaraan gelegen bedrijven. Dat het terrein niet een duidelijke inrichting (geen verkeersroutes) heeft, doet daaraan niet af. Verder is niet gesteld of gebleken dat de eigenaren van dit terrein op voor derden kenbare wijze - bijvoorbeeld door het plaatsen van een bord “verboden toegang” - hen de toegang tot dit terrein hebben ontzegd. Van feitelijke afsluiting van het terrein is blijkbaar ook nooit sprake. Het kan er dan ook voor worden gehouden dat het gebruik van het terrein voor verkeersdoeleinden in beginsel voor eenieder mogelijk is. Nu het rechtstreeks in verbinding staat met de Spoorstraat kan ook iedereen daar feitelijk gebruik van maken. Daaraan doet niet af dat het terrein in feite door een beperkt aantal verkeersdeelnemers wordt gebruikt. Het terrein waarop het ongeval heeft plaatsgevonden, vormt derhalve een voor het openbaar verkeer openstaande weg, zodat grief I slaagt. (50% eigen schuld) LJNAV6398