Overslaan en naar de inhoud gaan

Rb Limburg 240517 Mishandeling BOA. Veroordeelde mishandelaar moet doorbetaald loon aan gemeente vergoeden

Rb Limburg 240517 Mishandeling BOA. Veroordeelde mishandelaar moet doorbetaald loon aan gemeente vergoeden

4.4.
Op grond van artikel 6:107a BW in samenhang bezien met artikel 2 van de VOA oordeelt de kantonrechter dat de Gemeente Weert als werkgever het recht heeft het loon gedurende arbeidsongeschiktheid te verhalen op degene die die arbeidsongeschiktheid heeft veroorzaakt. Aangezien [gedaagde partij] door de strafrechter is veroordeeld wegens mishandeling van de ambtenaar, levert dat conform artikel 161 Rv dwingend bewijs op van de mishandeling in een civiele procedure. Daarbij komt dat [gedaagde partij] de bedreiging en mishandeling niet heeft betwist, maar enkel omstandigheden heeft geschetst die de situatie waarin de gedragingen hebben plaatsgevonden zou kleuren. Daarmee is en blijft de mishandeling een feit en wordt daarmee de onrechtmatigheid daarvan aangenomen.
Uit de verzuimrapportages en probleemanalyse van de ARBO-arts (productie 8 bij dagvaarding) blijkt naar het oordeel van de kantonrechter genoegzaam dat de ziekte van de ambtenaar direct verband houdt met de mishandeling door [gedaagde partij] . Voor een eventuele inzage door [gedaagde partij] in het medisch dossier van de ambtenaar ziet de kantonrechter dan ook geen aanleiding. [gedaagde partij] heeft voorts onvoldoende aanknopingspunten geboden waaruit zou blijken dat er geen sprake zou kunnen zijn van een causaal verband tussen de mishandeling en de ziekte. Of de ambtenaar onduidelijke aanwijzingen zou hebben gegeven waardoor de mishandeling zou hebben kunnen plaatsvinden, is volgens de kantonrechter niet relevant. Zelfs al zou dat het geval zijn geweest dan is dat nog geen reden om de schade niet aan [gedaagde partij] toe te rekenen, omdat de handelswijze van [gedaagde partij] in dat geval volstrekt disproportioneel was.
Al met al komt de kantonrechter dan ook tot de conclusie dat voldoende is gebleken dat de ambtenaar als gevolg van de mishandeling ziek is geworden en [gedaagde partij] aansprakelijk is voor de schade die de Gemeente Weert als gevolg hiervan heeft geleden, zodat de vordering dient te worden toegewezen.

4.5.
Ten aanzien van de gevorderde buitengerechtelijke incassokosten stelt de kantonrechter vast dat het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten (hierna: het Besluit) van toepassing is nu het verzuim op/na 1 juli 2012 is ingetreden. De Gemeente Weert heeft voldoende gesteld en onderbouwd dat buitengerechtelijke incassowerkzaamheden zijn verricht, zodat ook deze voor toewijzing gereed liggen. ECLI:NL:RBLIM:2017:4739