Zoeken

Inloggen

Artikelen

CRvB 180806;Inzagerecht werkgever voldoende geregeld in art 88-88i WAO

CRvB 18-08-06;Inzagerecht werkgever voldoende geregeld in art 88-88i WAO
Voorts heeft de rechtbank in beide gedingen geconstateerd dat de grieven van appellante met name zijn gericht tegen de gevolgde procedure, waarbij de medische gegevens van de werkneemster aan appellante zelf zijn onthouden. Dienaangaande heeft de rechtbank, onder verwijzing naar en uitvoerige bespreking van diverse uitspraken van deze Raad betreffende de in de artikelen 88 tot en met 88i van de WAO neergelegde medische besluitenregeling in relatie tot artikel 6, eerste lid, van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (EVRM) en de daaruit voortvloeiende gevolgen, geconcludeerd dat in de onderhavige procedures is voldaan aan de uit artikel 6, eerste lid, van het EVRM voortvloeiende waarborgen voor een eerlijk proces, en dat appellante in voldoende mate in staat is gesteld haar belangen goed te behartigen, zonder afbreuk te doen aan de belangen van de werknemer als bedoeld in artikel 8 van het EVRM. (NB: Inhoud van besluit is WAO-schatting en niet premiedifferentiatie)
LJN AY6381

Deze website maakt gebruik van cookies