Overslaan en naar de inhoud gaan

MvJ 160914 Uit de begroting van het Ministerie van Justitie en Veiligheid

MvJ 160914 Uit de begroting van het Ministerie van Justitie en Veiligheid:

2.5. Slachtoffer centraal (artikel 34)

Een veilige en rechtvaardige samenleving doet recht aan slachtoffers van strafbare feiten.

Wetgeving

Naar verwachting zal een aantal wetsvoorstellen in 2015 in werking treden. Eén daarvan is het wetsvoorstel ter implementatie van de EU-richtlijn minimumnormen voor slachtoffers, die Nederland op 16 november 2015 ingevoerd moet hebben. De wetsvoorstellen inzake het Europees beschermingsbevel, uitbreiding van het spreekrecht en uitbreiding van de reikwijdte van het Schadefonds Geweldsmisdrijven treden naar verwachting in 2015 in werking.

Belangen slachtoffers

In 2014 zijn vijf pilots herstelbemiddeling uitgevoerd. Deze hebben tot doel om vóór, tijdens, of na de strafprocedure bij te dragen aan herstel van (im)materiële schade door contact tussen slachtoffer en dader onder regie van een onafhankelijke bemiddelaar.

Voor Slachtofferhulp Nederland is structureel aanvullend budget beschikbaar gesteld zodat Slachtof-ferhulp per 1 januari 2015 voldoende capaciteit beschikbaar heeft om op alle ZSM locaties zeven dagen per week, 12 uur aanwezig te zijn.

Ook de rechtsbijstand aan slachtoffers wordt in 2015 verder versterkt, onder andere als gevolg van een betere doorverwijzing naar advocaten door Slachtofferhulp Nederland en de totstandkoming van inschrijvingsvoor-waarden en opleidingen voor advocaten die zich willen bekwamen in het bijstaan van slachtoffers.

Affectieschade

In de loop van 2015 zal naar verwachting het wetsvoorstel Affectieschade en Zorgkosten bij de Tweede Kamer worden ingediend. Met dit voorstel wordt een ruimere vergoeding van schade als gevolg van letsel en overlijden voor slachtoffers en nabestaanden beoogd. Zo kunnen slachtoffers een ruimere vergoeding van de kosten voor verzorging, verpleging en begeleiding krijgen als naasten deze zorgtaken op zich nemen. De huidige regeling is beperkt en vergoedt alleen de kosten tot het bedrag dat men kwijt zou zijn als professionele hulp wordt ingeschakeld. Die vergoeding kan lager zijn dan het inkomensverlies van naasten die minder moeten gaan werken om zorg te kunnen verlenen.