Overslaan en naar de inhoud gaan

Hof Arnhem 210910 deskundigenbericht bij gehoorschade als gevolg van het ploffen van een autoband bij Kwikfit; kosten voor gedaagde partij

Hof Arnhem 210910 deskundigenbericht bij gehoorschade als gevolg van het ploffen van een autoband bij Kwikfit; kosten voor gedaagde partij
2.8  Het hof zal in afwachting van de uitkomst van het hierna te gelasten deskundigenonderzoek thans nog niet ingaan op het causale verband (dat wil hier zeggen condicio sine qua non-verband) tussen het onrechtmatig handelen van Kwik-Fit en de door [appellant sub 2] gevorderde schade, noch op (de hoogte van) de door [appellant sub 2] gevorderde schade.

(d) de benoeming van een deskundige ter beoordeling van hetgeen onder (b) en (c) is omschreven, de aan deze voor te leggen vragen en de persoon van de deskundige
2.9  Nu partijen blijkens de door hen ter comparitie in hoger beroep ingenomen standpunten van mening blijven verschillen over de aard en omvang van de door [appellant sub 2] gestelde gehoorschade en het causale verband tussen het onrechtmatig handelen van Kwik-Fit en die gehoorschade, en ook de door partijen tijdens de procedure overgelegde rapporten van de door hen geraadpleegde partijdeskundigen elkaar tegenspreken, ziet het hof zich genoodzaakt een deskundigenonderzoek te gelasten.

2.10  De raadslieden van partijen hebben ter zitting verklaard het eens te zijn over de personen van de te benoemen deskundigen, namelijk de KNO-artsen prof. dr. G.J. Hordijk (UMC Utrecht) en prof. dr. K. Graamans (UMC Nijmegen). Op grond van na de zitting door het hof met partijen en genoemde deskundigen gevoerd overleg is het, mede vanuit het oogpunt van kostenbeheersing, wenselijk gebleken over te gaan tot de benoeming van één deskundige, namelijk prof. Graamans, welke deskundige zich zo nodig door een audioloog zal laten adviseren over de beantwoording van de door het hof te stellen vragen omtrent tinnitusmaskeerders/hoortoestellen en de daaraan verbonden kosten. Nu partijen niet binnen de gestelde termijn hebben gereageerd op het verzoek van het hof zich uit te laten over het vorenstaande, zal het hof overgaan tot benoeming van prof. Graamans als deskundige.

2.11  Wat betreft de aan deze deskundige voor te leggen vragen overweegt het hof als volgt. Kwik-Fit heeft zich op het standpunt gesteld dat de vraag naar het causaal verband tussen het ongeval en de gezondheidsklachten van [appellant sub 2] eerst aan de orde kan komen nadat duidelijk is geworden hoeveel geluid bij de explosie is vrijgekomen. [appellant sub 2] heeft zich hiertegen verzet.

2.12  Veronderstellenderwijs ervan uitgaand dat vaststelling van het geluidsniveau ten tijde van de explosie noodzakelijk is ten behoeve van het deskundigenonderzoek, overweegt het hof als volgt. Volgens Kwik-Fit zelf (conclusie van antwoord onder 1) is de band geknapt met een flinke knal, waarvan de omstanders schrokken. [appellant sub 2] heeft in de akte uitlating nader bericht gedaagde van 3 oktober 2007 onder 13, conform het door haar bij die akte als productie 25 overgelegde schrijven van de medisch deskundige Schumacher van 19 september 2007, aangevoerd dat bij het klappen van een autoband vaak meer dan 100 dB vrijkomt. Kwik-Fit heeft deze stelling van [appellant sub 2] niet weersproken. Het hof neemt daarom als vaststaand aan dat de explosie een geluidsproductie van ten minste 100 dB opleverde. Voorts staat op grond van het in het tussenarrest onder 4.12 overwogene vast dat [appellant sub 2] ten tijde van de explosie op twee meter afstand van de band stond.

2.13  Kwik-Fit heeft voorts ter comparitie in hoger beroep het standpunt ingenomen dat in de inleiding van de vraagstelling aan de deskundige aandacht dient te worden besteed aan de vraag of het ongeval volgens de deskundige heeft geleid tot een relevante verandering in de preëxistente situatie. [appellant sub 2] heeft hiertegen bezwaar gemaakt en erop gewezen dat in de hierna onder 2.14 te noemen vraagstelling onder 2 al aandacht is besteed aan de hypothetische situatie zonder ongeval. Het hof is van oordeel dat de door Kwik-Fit bedoelde vraag in voldoende mate aan de orde komt in de (versie januari 2010 van de) hierna te noemen vraagstelling onder 2 (De situatie zonder ongeval).

2.14  [appellant sub 2] heeft ter comparitie in hoger beroep voorgesteld bij de formulering van de vragen gebruik te maken van de door haar ter zitting overgelegde “Vraagstelling causaal verband na ongeval”, opgesteld door de Projectgroep medische deskundigen in de rechtspleging van de VU (hierna: vraagstelling). Afgezien van hetgeen hierboven onder 2.13 is besproken, heeft Kwik-Fit geen bezwaar geuit tegen de in de vraagstelling opgenomen vragen. Het hof heeft geconstateerd dat op de in de door [appellant sub 2] ter comparitie in hoger beroep overgelegde versie van de vraagstelling vermelde website inmiddels een verbeterde versie van de vraagstelling uit januari 2010 is opgenomen. Het hof zal deze verbeterde versie hanteren, aangepast aan het onderhavige geval. Daarbij realiseert het hof zich dat over de vraagstelling nog verdere gedachtevorming plaatsvindt. Het hof verwijst de deskundige naar de toelichting bij de vraagstelling die is te vinden op http://www.rechten.vu.nl/nl/onderzoek/iwmd/vraagstelling/vraagstelling-versie-maart-2009/vraagstelling-onderdeel-1-3/. Het hof zal (dan ook) in verband met (de oorzaak van) de door [appellant sub 2] ingeroepen gehoorschade de hierna opgenomen vragen aan de deskundige voorleggen. Het hof verzoekt de deskundige bij de beantwoording van de vragen uit te gaan van de vaststaande feiten voor zover deze van belang zijn voor hun onderzoek. Het hof verwijst voor de vaststaande feiten naar het eindvonnis onder 2.2, het tussenarrest onder 4.1, en dit arrest onder 2.12, laatste twee zinnen.
Het hof zal [appellant sub 2] verzoeken aan de deskundige schriftelijke informatie te verschaffen over merk en type van de door haar sinds 2004 gebruikte hoortoestellen, met inbegrip van kopieën van de facturen van die toestellen.

Vragen aan de deskundige
1. DE SITUATIE MET ONGEVAL
Anamnese
a. Hoe luidt de anamnese voor wat betreft de aard en de ernst van het letsel, het verloop van de klachten (gehoorverlies en tinnitus), de toegepaste behandelingen en het resultaat van deze behandelingen?Welke overige klachten en beperkingen op uw vakgebied worden desgevraagd gemeld? Wilt u in uw anamnese vermelden welke beperkingen op uw vakgebied de onderzochte aangeeft in relatie tot de activiteiten van het algemene dagelijkse leven (ADL) en het uitoefenen van hobby’s, bezigheden in recreatieve sfeer en zelfwerkzaamheid?
Medische gegevens
b. Wilt u op basis van het medisch dossier van de onderzochte een beschrijving geven van:
- de medische voorgeschiedenis van de onderzochte op uw vakgebied;
- de medische behandeling van het letsel van de onderzochte en het resultaat daarvan.
Medisch onderzoek
c. Wilt u een beschrijving geven van uw bevindingen bij lichamelijk en eventueel hulponderzoek?
Consistentie
d. Is naar uw oordeel sprake van een onderlinge samenhang als het gaat om de informatie die is verkregen van de onderzochte zelf, de feiten zoals die uit het medisch dossier naar voren komen en uw bevindingen bij onderzoek en eventueel hulponderzoek?
e. Voor zover u de vorige vraag ontkennend beantwoordt, wilt u dan aangeven wat de reactie was van de onderzochte op de door u geconstateerde inconsistenties en welke conclusies u daaruit trekt?
Diagnose
f. Wat is de diagnose met betrekking tot het gehoor(verlies) van [appellant sub 2], zowel links als rechts? Wilt u daarbij uw differentiaaldiagnostische overweging geven?
Beperkingen
g. Welke beperkingen op uw vakgebied bestaan naar uw oordeel bij de onderzochte in haar huidige toestand, ongeacht of de beperkingen voortvloeien uit het ongeval? Wilt u deze beperkingen zo uitgebreid mogelijk beschrijven en op semi-kwantitatieve wijze weergeven?
Medische eindsituatie
h. Acht u de huidige toestand van de onderzochte zodanig dat een beoordeling van de blijvende gevolgen van het ongeval mogelijk is, of verwacht u in de toekomst nog een belangrijke verbetering of verslechtering van het op uw vakgebied geconstateerde letsel?
i. Zo ja, welke verbetering of verslechtering verwacht u?
j. Kunt u aangeven op welke termijn en in welke mate u die verbetering dan wel verslechtering verwacht?
k. Kunt u aangeven welke gevolgen deze verbetering dan wel verslechtering zal hebben voor de beperkingen (als bedoeld in vraag 1g)?
l. Kan het onderhavige ongeval (het ontploffen van een personenautoband met een knal van ten minste 100 dB, terwijl [appellant sub 2], die toen ongeveer 70 jaar oud was, op twee meter afstand van de band stond) gehoorverlies en tinnitus bij [appellant sub 2] veroorzaakt hebben?
2. DE SITUATIE ZONDER ONGEVAL
Meestal zal het niet mogelijk zijn om onderstaande vragen (met name de vragen 2c - 2e) met zekerheid te beantwoorden. Van u wordt ook niet gevraagd zekerheid te bieden. Wel wordt gevraagd of u vanuit uw kennis en ervaring op uw vakgebied uw mening wilt geven over kansen en waarschijnlijkheden. Het is dus de bedoeling dat u aangeeft wat u op grond van uw deskundigheid op uw vakgebied op deze vragen kunt antwoorden.
Klachten, afwijkingen en beperkingen voor ongeval
a. Bestonden voor het ongeval bij de onderzochte reeds klachten en afwijkingen op uw vakgebied die de onderzochte thans nog steeds heeft?
b. Zo ja, kunt u dan aangeven welke beperkingen voor het ongeval uit deze klachten en afwijkingen voortvloeiden en thans nog steeds uit deze klachten en afwijkingen voortvloeien?
Klachten, afwijkingen en beperkingen zonder ongeval
c. Zijn er daarnaast op uw vakgebied klachten en afwijkingen die er ook zouden zijn geweest of op enig moment ook hadden kunnen ontstaan, als het ongeval de onderzochte niet was overkomen?

d. Zo ja (dus zonder ongeval ook klachten), kunt u dan een indicatie geven met welke mate van waarschijnlijkheid, op welke termijn en in welke omvang de klachten en afwijkingen dan hadden kunnen ontstaan?

e. Kunt u aangeven welke beperkingen uit deze klachten en afwijkingen zouden zijn voortgevloeid?

f. Verwacht u in de toekomst nog een belangrijke verbetering of verslechtering van de op uw vakgebied geconstateerde niet ongevalgerelateerde klachten en afwijkingen?

g. Zo ja, welke verbetering of verslechtering verwacht u?

h. Kunt u aangeven op welke termijn en in welke mate u die verbetering dan wel verslechtering verwacht?

i. Kunt u aangeven welke gevolgen deze verbetering dan wel verslechtering zal hebben voor de beperkingen (als bedoeld in vraag 2e)?
3. OVERIG
a. Zou een losse tinnitusmaskeerder op de vóór oktober 2008 door [appellant sub 2] gebruikte hoortoestellen een gelijkwaardige tinnitusmaskering hebben opgeleverd in vergelijking met de door haar in oktober 2008 aangeschafte combinatiestoestellen met een hoorgedeelte en een tinnitusmaskeerder?
b. Zou een losse tinnitusmaskeerder vanuit kostenoogpunt te prefereren zijn boven de onder a. bedoelde combinatietoestellen?
c. Per hoeveel jaar zullen de thans door [appellant sub 2] gebruikte hoortoestellen dienen te worden vervangen?
d. Hebben de onder a. bedoelde combinatietoestellen een verbetering opgeleverd van de spraakverstaanbaarheid ten opzichte van de situatie vóór het ongeval (vgl. de brief van [X] van 23 september 2008, productie 5 bij de memorie van grieven)?
e. Heeft u naar aanleiding van uw bevindingen nog opmerkingen die relevant kunnen zijn voor het verdere verloop van deze zaak?

Het hof verwijst de deskundige voor een aanbeveling van de Projectgroep medische deskundigen in de rechtspleging van de VU voor de door hem bij de totstandkoming van zijn deskundigenbericht te volgen procedure naar http://www.rechten.vu.nl/nl/onderzoek/iwmd/aanbeveling-deskundigenbericht/.

2.15  Het voorschot op de kosten van het deskundigenbericht zal vooralsnog ten laste worden gebracht van Kwik-Fit. Zij heeft immers jegens [appellant sub 2] onrechtmatig gehandeld (namelijk in strijd met de mede ter voorkoming van gehoorschade strekkende brochure) en haar gehoorschade kan daarvan goed het gevolg zijn. De kosten van het onderzoek zijn door de te benoemen deskundige voorlopig begroot op € 1.800,--. [appellant sub 2] heeft niet binnen de gestelde termijn gereageerd op het verzoek van het hof zich uit te laten over de hoogte van het voorschot op de kosten van het deskundigenonderzoek. Kwik-Fit heeft zich bij brief van 24 juni 2010 verenigd met de hoogte van bedoeld voorschot.
LJN BN9397