Overslaan en naar de inhoud gaan

Rb Den Bosch 030206 Deskundigenbericht ter beoordeling van bodemrechter in reeds aanhangige proc.

Rechtbank ‘s Hertogenbosch 03-02-2006:
Vast staat dat het debat in die bodemprocedure gaat over het causaal verband tussen ongeval en de (ms-achtige) klachten van verweerster, waarbij met name de deugdelijkheid van de rapportage van neuroloog [X] een punt van beoordeling zal zijn. De rechtbank is van oordeel dat er zwaarwegende (processuele) belangen in de weg staan aan het doen starten van een voorlopig deskundigenonderzoek ter beoordeling van ditzelfde debat in een situatie als de onderhavige. Er is in casu reeds een deskundigenrapport uitgebracht in opdracht van beide partijen, uitgaande van een door partijen overeengekomen vraagstelling, en er zijn tal van wetenschappelijke publicaties overgelegd die bijdragen aan inzicht in de voorliggende vraag naar het causaal verband. Het vooromschreven oordeel dat er zwaarwegende belangen aan toewijzing van het verzoek in de weg staan, geldt temeer nu de bodemprocedure aanhangig is bij een andere rechtbank. Indien de bodemrechter van oordeel is dat aanvullend, dan wel nieuw deskundigenonderzoek noodzakelijk is, dan ligt het veeleer op de weg van die bodemrechter een dergelijk onderzoek -gericht- te entameren. Deze bodemrechter dient immers een oordeel te geven omtrent de in geschil zijnde vraag aangaande het causaal verband tussen ongeval en klachten en zal daarbij tevens de deugdelijkheid van het reeds uitgebrachte rapport van [X] betrekken. Het verzoek, zal gezien het vorenstaande, worden afgewezen. LJNAV1026