Overslaan en naar de inhoud gaan

RBGEL 050718 val na bezoek (te warme) whirlpool Thermen Bussloo; vordering ex 843a RV deels toegewezen

RBGEL 050718 val na bezoek (te warme) whirlpool Thermen Bussloo; vordering ex 843a RV deels toegewezen

De feiten

2.1.
Thermen Bussloo exploiteert een wellnessresort met diverse sauna’s en baden. Thermen Bussloo ontvangt circa 350.000 bezoekers per jaar.

2.2.
Op 21 december 2015 heeft [eiseres] samen met een vriendin Thermen Bussloo bezocht. Omstreeks 15.00 uur zijn [eiseres] en haar vriendin in een whirlpool gaan liggen.

2.3.
[eiseres] en haar vriendin zijn vrij snel weer uit de whirlpool gestapt. Kort daarna is [eiseres] onwel geworden. [eiseres] is daarbij ten val geraakt. [eiseres] heeft toen met de achterzijde van haar hoofd de sokkel van een stenen Boeddhabeeld geraakt. Vervolgens is [eiseres] enkele minuten buiten bewustzijn geweest.

2.4.
Op 16 februari 2016 heeft [eiseres] de polikliniek revalidatiegeneeskunde van het Gelreziekenhuis bezocht. Naar aanleiding daarvan heeft de revalidatiearts op 14 maart

2016, voor zover van belang, gerapporteerd:

(…)

Reden van komst:

Vasovagale collaps en nadien licht traumatisch schedelhersenletsel (max. commotio cerebri).

Huidige klachten:

Moe. Heeft de afgelopen 8 weken veel gelegen en geslapen. Loopt vooral wat rond in en om het huis. Loopt buiten met een zonnebril op. Kan niet tegen geluidsprikkels. (…)

Merkt dat praten lastiger gaat. Komt moeilijker op woorden.

Concentratie is sterk verminderd, boek lezen lukt niet. (…)

’s Avonds zwaar hoofd, maar valt nog mee, niet echt hoofdpijn.

Voelt zich onzeker op haar benen.

(…)

Conclusie en beleid:

53-jarige vrouw met licht schedelhersenletsel, waarbij nu aanhoudende klachten van verminderde energie, concentratie en overprikkeling voor licht en geluid. Hierdoor beperkt in alle domeinen van het functioneren. (…)

2.5.
Vervolgens heeft [eiseres] diverse onderzoeken en revalidatieprogramma’s ondergaan bij verschillende instanties.

2.6.
Op 10 januari 2017 heeft [eiseres] een visueel functieonderzoek ondergaan bij [naam] te Deventer. Naar aanleiding daarvan heeft de GZ-psycholoog op 19 januari 2017, voor zover relevant, gerapporteerd:

“(…) Verslag visueel functieonderzoek

(…)

Conclusie en advies

(…) De oogbewegingen en de saccades zijn ongestoord maar kosten veel energie. Ze heeft veel hinder van licht. (…)

Aansluitend volgt een screening visuele perceptie, gericht op visuele prikkelverwerking en visuele aandacht en oriëntatie. Hierin wordt een lichte mate van visuele verwerkingsproblematiek als gevolg van NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel) aangetoond (toegelicht in een apart verslag).

(…)

screening visuele perceptie

(…)

Conclusie:

(…)

Uit het resultaat komt een verminderde visuele belastbaarheid naar voren bij taken waarbij gedetailleerd focussen vereist is. De visuele aandacht en concentratie kan voldoende gericht worden in een adequaat werktempo maar dit vergt méér moeite en kan leiden tot over-inspanning.

Mevrouw geeft in een gesprek aan dat zowel visuele als auditieve prikkels snel tot vermoeidheid leiden. De indruk ontstaat dat het integreren van sensorische en cognitieve functies minder automatisch tot stand komt.

Samengevat:

(…) De moeilijkheid ontstaat in het snel en adequaat verwerken van visuele informatie, waarbij visuele attentie, selecteren van visuele informatie als er veel tegelijk te zien is, en het wisselen tussen verschillende contexten en achtergronden nodig is. Dit is beperkt ten gevolge van de klap op het hoofd van 21-12-2015. Ook in het auditieve domein meldt mevrouw last van overprikkeling.

Hiermee is een lichte mate van visuele verwerkingsproblematiek als gevolg van NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel) aangetoond. (…)

2.7.
[eiseres] heeft Thermen Bussloo verzocht om afschrift van diverse stukken en gegevens betreffende de whirlpool. Naar aanleiding daarvan heeft Thermen Bussloo meetgegevens van de watertemperatuur van de whirlpool op 21 en 22 december 2015 aan [eiseres] verstrekt. Ook heeft Thermen Bussloo een verklaring aan [eiseres] verstrekt van een medewerker, de heer [naam medewerker gedaagde] .

2.8.
Nadien heeft [eiseres] opnieuw verzocht om aanvullende stukken en informatie. Thermen Bussloo heeft hieraan geen gevolg gegeven.

Het geschil

3.1.
[eiseres] vordert dat de voorzieningenrechter, uitvoerbaar bij voorraad:

1. Thermen Bussloo veroordeelt om uiterlijk binnen 5 dagen na betekening van dit vonnis over te gaan tot:
a. het verstrekken van een afschrift aan [eiseres] van de NAW-gegevens inclusief de geboortedatum, het telefoonnummer en e-mailadres van de vrouwelijke medewerkster die ten tijde van het incident d.d. 21 december 2015 in Thermen Bussloo vrijwel direct ter plaatse kwam;
b. het verstrekken van afschrift aan eiseres van de hierna sub 3.2 te noemen stukken dan wel dusdanige gegevens/bescheiden over een dusdanige periode als de voorzieningenrechter in goede justitie vermeent te behoren;

2. Thermen Bussloo veroordeelt tot betaling van een dwangsom van € 500,00 (zegge: vijfhonderd euro) voor iedere dag of gedeelte daarvan dat Thermen Bussloo niet voldoet aan het onder 1 gevorderde tot aan de dag der algehele voldoening, zulks tot een maximum van € 25.000,00 (zegge: vijfentwintigduizend euro), althans zodanige bedragen als de voorzieningenrechter in goede justitie vermeent te behoren;

3. Thermen Bussloo veroordeelt tot betaling van de door [eiseres] gemaakte buitengerechtelijke kosten, conform het rapport BGK-integraal begroot op € 925,00 althans een zodanig bedrag als de voorzieningenrechter in goede justitie vermeent te behoren;

4. Thermen Bussloo veroordeelt:
a. in de kosten van deze procedure, te voldoen binnen 14 dagen na dagtekening van dit vonnis en voor zover die niet binnen de gestelde termijn plaatsvindt, te vermeerderen met de wettelijke rente te rekenen vanaf bedoelde termijn voor voldoening;
b. in de na de uitspraak ontstane kosten overeenkomstig artikel 237 lid 4 Rv, met het verzoek aan de voorzieningenrechter deze te begroten en daarvoor een bevelschrift af te geven, voor het geval voldoening van de nakosten niet binnen de gestelde termijn plaatsvindt te vermeerderen met de wettelijke handelsrente over de nakosten te rekenen vanaf bedoelde termijn voor voldoening.

3.2.
De sub 3.1.1.b genoemde gegevens specificeert [eiseres] als volgt:

de meetgegevens van badinrichting 4 hamambad/whirlpools over de maanden november en december 2015 en januari 2016;

het logboek over de maanden november en december 2015 en januari 2016 met betrekking tot badinrichting 4, indien en voor zover de gegevens van de whirlpool ook automatisch gelogd worden;

gegevens met betrekking tot de genomen acties naar aanleiding van het incident, door de medewerkers die verantwoordelijk waren voor het whirlpoolbad, richting (het hoofd van) de technische dienst en [naam 2] , inclusief meldingen via SMS of e-mail en de gegevens van een verricht (technisch) onderzoek en gegevens betreffende de controle en/of reparatie van het whirlpoolbad c.q. de badinstallatie;

het werkrooster d.d. 21 december 2015 alsmede de NAW-gegevens van [naam 3] en [naam 4] (vermoedelijk medewerkers opstart en sluit blijkens “vertrouwelijke documenten”), de NAW-gegevens van het hoofd technische dienst en/of de andere medewerker(s) van de technische dienst die op 21 december 2015 ingeroosterd waren c.q. werkzaam zijn geweest;

de risicoanalyse, het beheersplan en het onderhouds- of beheerscontract voor voornoemde badinrichting 4 geldend ten tijde van het incident;

periodieke keuringsrapporten en de onderhoudshistorie (inclusief offertes, werkbonnen en facturen) betreffende badinrichting 4 over de jaren 2015 en 2016;

informatie omtrent de beveiliging van het betreffende whirlpoolbad;

de ongevallenregistratie, zoals die feitelijk door Thermen Bussloo heeft plaatsgevonden naar aanleiding van het incident d.d. 21 december 2015.

3.3.
Ter onderbouwing van haar vorderingen stelt [eiseres] het volgende. De whirlpool waarin [eiseres] op 21 december 2015 plaatsnam was veel te warm en de massagestralen leken op hol geslagen. Hierdoor is [eiseres] onwel geworden en ten val geraakt. Ten gevolge van deze val heeft [eiseres] blijvend hersenletsel opgelopen. [eiseres] heeft hierdoor schade geleden. [eiseres] wenst te onderzoeken of zij Thermen Bussloo aansprakelijk kan stellen voor haar schade. Bij dit onderzoek heeft [eiseres] de sub 3.1.1 genoemde stukken (hierna: “de stukken”) nodig. [eiseres] vordert afschrift van de stukken van Thermen Bussloo op grond van artikel 843a Rv.

3.4.
Thermen Bussloo voert als volgt verweer. Thermen Bussloo heeft de stukken, voor zover beschikbaar en relevant, al aan [eiseres] verstrekt. Een deel van de stukken bestaat niet. [eiseres] heeft bij een deel van de stukken geen belang. Voor het overige verzetten zwaarwegende bezwaren zich tegen inzage of afgifte van de stukken. Thermen Bussloo concludeert tot niet-ontvankelijkheid van [eiseres] , althans tot ontzegging van haar vorderingen, met veroordeling van [eiseres] in de kosten van deze procedure.

3.5.
Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

De beoordeling

4.1.
Aan de orde is de vraag of [eiseres] op grond van artikel 843a Rv afschrift van de stukken kan vorderen van Thermen Bussloo.

toetsingsmaatstaf

4.2.
Artikel 843a Rv verbindt vier voorwaarden aan een vordering tot overlegging van stukken. Voor toewijsbaarheid van de vorderingen van [eiseres] moet aan alle vier de voorwaarden zijn voldaan. Te weten:

degene die de vordering instelt, dient op het moment dat hij de vordering instelt een rechtmatig belang te hebben;

het moet gaan om bepaalde bescheiden;

de bescheiden moeten een rechtsbetrekking aangaan waarin de eiser of zijn rechtsvoorganger partij is;

degene van wie de bescheiden worden gevraagd moet deze tot zijn beschikking of onder zijn berusting hebben.

4.3.
Daarnaast mag voor de toewijsbaarheid van een dergelijke vordering geen sprake zijn van een van de uitzonderingsgronden uit artikel 843a lid 3 en 4 Rv, te weten:

diegene die uit hoofde van zijn ambt, beroep op betrekking tot geheimhouding verplicht is, is niet gehouden aan de vordering te voldoen, indien de bescheiden uitsluitend uit dien hoofde tot zijn beschikking staan of onder zijn berusting zijn;

er mag geen sprake zijn van gewichtige redenen, op grond waarvan men niet gehouden is aan de vordering te voldoen;

de behoorlijke rechtsbedeling is ook zonder verschaffing van de gevraagde gegevens gewaarborgd.

naw-gegevens

4.4.
Ten eerste vordert [eiseres] de NAW-gegevens inclusief de geboortedatum, het telefoonnummer en e-mailadres van de vrouwelijke medewerkster van Thermen Bussloo die na het incident snel ter plaatse was. Volgens [eiseres] heeft deze medewerkster na het incident op een geïrriteerde toon gezegd dat de betreffende whirlpool vaak te warm was afgesteld. Ook heeft de medewerkster volgens [eiseres] gezegd dat de whirlpool wel vaker problemen gaf en er regelmatig mensen onwel raakten. [eiseres] wenst aan deze medewerkster te vragen of zij bereid is om een getuigenverklaring af te leggen. Indien de medewerkster daar niet toe bereid is, dan wenst [eiseres] haar op te roepen voor een (voorlopig) getuigenverhoor. In beide gevallen heeft [eiseres] de NAW-gegevens van de medewerkster nodig.

4.5.
Volgens Thermen Bussloo is de medewerkster – overigens een saunapleinmedewerkster, in feite een gastvrouw – niet meer bij haar werkzaam. Thermen Bussloo heeft de medewerkster zelf benaderd en gevraagd of zij bereid is om een getuigenverklaring af te leggen. De medewerkster heeft dat geweigerd. Ook heeft de medewerkster uitdrukkelijk geweigerd dat Thermen Bussloo haar NAW-gegevens aan [eiseres] verstrekt. De medewerkster wenst niets meer met Thermen Bussloo te maken hebben, aldus Thermen Bussloo.

4.6.
De voorzieningenrechter is van oordeel dat Thermen Bussloo niet kan worden veroordeeld tot het verstrekken van de NAW-gegevens van de medewerkster. [eiseres] heeft geen rechtmatig belang bij verkrijging van deze persoonsgegevens. Immers, zelfs als de betrokken saunapleinmedewerkster al zou verklaren dat zij een dergelijke uitspraak heeft gedaan, dan zou daarmee niet zijn aangetoond dat de betreffende whirlpool te warm was op het moment dat [eiseres] erin lag of een ander gebrek zou hebben gekend als gevolg waarvan [eiseres] onwel is geworden. Zo is bijvoorbeeld niet gebleken dat de betreffende medewerkster ook de watertemperatuur heeft gemeten toen het incident zich voltrok. Bovendien verrichten saunapleinmedewerkers geen metingen aan het badwater. In dit kader is ook van belang dat de medewerkster uitdrukkelijk elke vorm van medewerking heeft geweigerd. Dit levert voor Thermen Bussloo een gewichtige reden op om niet aan de vordering van [eiseres] te voldoen. Dit deel van de vordering zal dus worden afgewezen.

meetgegevens

4.7.
Ten tweede vordert [eiseres] de meetgegevens de whirlpool over de maanden november en december 2015 en januari 2016.

4.8.
Deze stukken heeft Thermen Bussloo op 19 juni 2018 in het geding gebracht. [eiseres] beschikt hier dus al over. Zij heeft verder geen belang meer bij toewijzing van haar vordering.

logboek

4.9.
Ten derde vordert [eiseres] het logboek over de maanden november en december 2015 en januari 2016 met betrekking de whirlpool, indien en voor zover de gegevens van de whirlpool ook automatisch gelogd worden.

4.10.
Onder verwijzing naar rechtsoverweging 4.8 zal dit deel van de vordering worden afgewezen.

genomen acties, meldingen via sms of e-mail en technisch onderzoek

4.11.
Ten vierde vordert [eiseres] :

gegevens met betrekking tot de genomen acties naar aanleiding van het incident, door de medewerkers die verantwoordelijk waren voor het whirlpoolbad, richting (het hoofd van) de technische dienst en [naam 2] ;

inclusief meldingen via SMS of e-mail;

de gegevens van een verricht (technisch) onderzoek en gegevens betreffende de controle en/of reparatie van het whirlpoolbad c.q. de badinstallatie.

4.12.
Ter onderbouwing verwijst [eiseres] naar de verklaring van de heer [naam medewerker gedaagde] . Deze verklaring omschrijft welke controles Thermen Bussloo zoal verricht en wat er gebeurt indien te heet badwater wordt waargenomen. Omdat het water van de whirlpool volgens [eiseres] te heet was toen zij erin lag en/of de jetstreams op hol waren geslagen, moet Thermen Bussloo over de onder rechtsoverweging 4.11 genoemde gegevens beschikken.

4.13.
Thermen Bussloo heeft uitdrukkelijk betwist dat het water van de whirlpool te heet was en/of de jetstreams op hol waren geslagen. De watertemperatuur van de whirlpool fluctueert volgens Thermen Bussloo tussen 31 ℃ en 40 ℃. De verwarmingsinstallatie van de whirlpool heeft volgens Thermen Bussloo onvoldoende vermogen om de watertemperatuur boven 40 ℃ te brengen. Omdat het water niet te heet was toen [eiseres] in de whirlpool lag, bestaan de onder 4.11 genoemde gegevens niet. Met een whirlpool kan verder niet veel misgaan.

4.14.
De voorzieningenrechter acht het niet aannemelijk dat Thermen Bussloo de onder rechtsoverweging 4.11 genoemde stukken tot haar beschikking heeft. Thermen Bussloo heeft onweersproken gesteld dat jaarlijks circa 700 bezoekers onwel raken. Dat zijn gemiddeld twee bezoekers per dag op een gemiddeld bezoekersaantal van circa duizend per dag. Dit komt volgens Thermen Bussloo doordat bezoekers vaak niet de juiste saunaroutine betrachten of te weinig water drinken. Dat [eiseres] onwel raakte kan dus op zichzelf niet tot de conclusie leiden dat de watertemperatuur hoger moet zijn geweest dan 40 ℃. Omdat de watertemperatuur niet te hoog was, ontbreken volgens Thermen Bussloo de in rechtsoverweging 4.11 genoemde stukken. Er hebben simpelweg geen meldingen, onderzoeken of controles plaatsgehad naar aanleiding van het incident met [eiseres] op 21 december 2015.

4.15.
Tegen deze achtergrond wordt Thermen Bussloo gevolgd in haar stelling dat de in rechtsoverweging 4.11 genoemde stukken niet bestaan. Dit deel van de vordering zal dus worden afgewezen.

werkrooster d.d. 21 december 2015 en naw-gegevens

4.16.
Ten vijfde vordert [eiseres] :

het werkrooster d.d. 21 december 2015;

de NAW-gegevens van [naam 3] en [naam 4] (vermoedelijk medewerkers opstart en sluit blijkens “vertrouwelijke documenten”);

de NAW-gegevens van het hoofd technische dienst en/of de andere medewerker(s) van de technische dienst die op 21 december 2015 ingeroosterd waren c.q. werkzaam zijn geweest.

4.17.
De voorzieningenrechter is van oordeel dat [eiseres] geen rechtmatig belang heeft bij afschrift van deze stukken. Uit deze stukken valt niet af te leiden hoe hoog de watertemperatuur was toen [eiseres] in de whirlpool lag en/of er een ander gebrek aan de whirlpool bestond. Alleen de meetgegevens en/of de technische gegevens met betrekking tot de periodieke controle van de watertemperatuur kunnen hier uitsluitsel over bieden. En die heeft Thermen Bussloo al aan [eiseres] verstrekt. Dit deel van de vordering zal dus worden afgewezen.

risicoanalyse

4.18.
Ten zesde vordert [eiseres] afschrift van de risicoanalyse, het beheersplan en het onderhouds- of beheerscontract voor de whirlpool geldend ten tijde van het incident.

4.19.
Thermen Bussloo heeft zich verweerd met de stelling dat deze stukken niets zeggen over de watertemperatuur. Deze stukken hebben uitsluitend betrekking op de kwaliteit van het zwembadwater en zien vooral op de bestrijding van legionella. [eiseres] heeft dat niet weersproken, zodat onvoldoende aannemelijk is dat deze stukken informatie bevatten over de watertemperatuur van de whirlpool. Daarmee ontbreekt een rechtmatig belang van [eiseres] tot afschrift van deze stukken. Dit deel van de vordering zal dus worden afgewezen.

periodieke keuringsrapporten en onderhoudshistorie

4.20.
Ten zevende vordert [eiseres] periodieke keuringsrapporten en de onderhoudshistorie (inclusief offertes, werkbonnen en facturen) van de whirlpool over de jaren 2015 en 2016.

4.21.
Thermen Bussloo heeft zich op het standpunt gesteld dat zij deze stukken al bij akte van 19 juni 2018 in het geding heeft gebracht. [eiseres] beschikt hier dus al over. Zij heeft dus geen belang meer bij toewijzing van haar vordering.

4.22.
Ter mondelinge behandeling heeft Thermen Bussloo laten weten dat zij een onderhoudscontract heeft met een externe dienstverlener. Van deze externe dienstverlener komt regelmatig een medewerker langs om eventueel achterstallig onderhoud te verrichten. Het is naar het oordeel van de voorzieningenrechter aannemelijk dat deze externe dienstverlener offertes, werkbonnen en facturen aan Thermen Bussloo verstrekt voor en na de onderhoudswerkzaamheden. Indien de whirlpool gebreken vertoonde – waardoor bijvoorbeeld het water te heet kon zijn – dan heeft [eiseres] een rechtmatig belang bij afschrift van de onderhoudshistorie. De offertes, facturen en werkbonnen ten aanzien van de whirlpool over de jaren 2015 en 2016 zijn voldoende bepaalbaar. Geen van de uitzonderingsgronden uit artikel 843a lid 3 en 4 Rv doet zich voor. Dit deel van de vordering zal dus worden toegewezen zoals in het dictum omschreven.

beveiliging

4.23.
Ten achtste vordert [eiseres] informatie omtrent de beveiliging van het betreffende de whirlpool. Thermen Bussloo heeft zich hiertegen verweerd met de stelling dat deze stukken niet bestaan. Tegenover dit verweer van Thermen Bussloo heeft [eiseres] onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de door haar gevorderde stukken wel bestaan. Bovendien zijn de door [eiseres] gevorderde stukken te breed geformuleerd en dus onvoldoende bepaalbaar. Dit deel van de vordering zal dus worden afgewezen.

ongevallenregistratie

4.24.
Ten negende vordert [eiseres] de ongevallenregistratie, zoals die feitelijk door Thermen Bussloo heeft plaatsgevonden naar aanleiding van het incident d.d. 21 december 2015.

4.25.
Thermen Bussloo heeft zich hiertegen verweerd met de stelling dat het incident met [eiseres] niet is geregistreerd. Thermen Bussloo heeft deze stukken dus niet tot haar beschikking.

4.26.
Ter onderbouwing van haar vorderingen heeft [eiseres] onder meer gesteld dat Thermen Bussloo op grond van regelgeving verplicht is om een ongevallenregistratie te voeren. Een ongevallenregistratie is volgens [eiseres] ook nodig voor het vervolgtraject in de aansprakelijkheidssfeer.

4.27.
Thermen Bussloo heeft kennelijk verzuimd om het incident te registreren, terwijl [eiseres] blijvend hersenletsel aan het voorval heeft overgehouden. Mogelijk heeft Thermen Bussloo daarmee onrechtmatig gehandeld. [eiseres] heeft dus een rechtmatig belang bij afschrift van de ongevallenregistratie. Ook heeft [eiseres] gesteld dat zij wenst na te gaan of er in de bewuste periode sprake was van een terugkerend probleem met betrekking tot de whirlpool. De ongevallenregistratie kan voor [eiseres] een aanwijzing opleveren indien daaruit blijkt dat bezoekers vaker onwel raakten ten gevolge van te heet badwater of op hol geslagen jetstreams in de betreffende whirlpool. Deze stukken zijn voldoende bepaalbaar. Geen van de uitzonderingsgronden van artikel 843a Rv doet zich voor. Om de privacy van haar bezoekers te waarborgen kan Thermen Bussloo de persoonsgegevens uit de ongevallenregistratie anonimiseren. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter volstaat het om afschrift te bevelen van de ongevallenregistratie van de jaren 2015 en 2016. Dit deel van de vordering zal dus worden toegewezen zoals hierna in het dictum omschreven.

dwangsommen

4.28.
Thermen Bussloo heeft zich ter mondelinge behandeling uitdrukkelijk bereid verklaard om stukken aan [eiseres] te verschaffen indien en zodra zij door de voorzieningenrechter daartoe veroordeeld wordt. Daarmee ontbreekt vooralsnog de noodzaak tot oplegging van een dwangsom.

buitengerechtelijke incassokosten

4.29.
Voor toewijzing van de door [eiseres] gevorderde buitengerechtelijke incassokosten is geen plaats. [eiseres] heeft verzuimd om te specificeren welke buitengerechtelijke werkzaamheden zij heeft verricht. Evenmin heeft [eiseres] gesteld dat de kosten, waarvan zij vergoeding vordert, dienen te worden beschouwd als buitengerechtelijke kosten.

proceskosten

4.30.
Zowel [eiseres] als Thermen Bussloo zijn op enig punt in het ongelijk gesteld. Om die reden zullen de proceskosten worden gecompenseerd op de hierna te vermelden wijze. ECLI:NL:RBGEL:2018:2828