Zoeken

Inloggen

Artikelen

Hof Arnhem 011209 voordeelstoerekening ontvangen sommenverzekering bepaald onredelijk

Hof Arnhem 011209 voordeelstoerekening ontvangen sommenverzekering bepaald onredelijk
33. R. heeft bij gelegenheid van het pleidooi een toelichting gegeven op de door haar ontvangen verzekeringsuitkering. Zij heeft aangegeven dat zij meent dat het door haar ontvangen bedrag € 16.000,00 is en dat dit bedrag gebaseerd is op een
(functionele) invaliditeit van 8%. Volgens haar betreft het een uitkering van een verzekering waarvoor zij altijd zelf premie heeft betaald. Het hof zal uitgaan van deze gegevens, nu deze gegevens niet door LBN zijn weersproken en LBN geen
gegevens in het geding heeft gebracht waaruit volgt dat de door R. verstrekte informatie onjuist is.
34. Op grond van artikel 6:100 BW is voordeelrekening slechts aan de orde voor zover dit redelijk is. Het hof acht voordeelverrekening in dit geval niet redelijk. Uit de door R. verstrekte informatie leidt het hof af dat R. een uitkering
ontvangen heeft van een ongevallenverzekering die bij invaliditeit als gevolg van een ongeval uitkeert, waarbij de hoogte van de uitkering afhankelijk is van de hoogte van de vastgestelde (functionele) invaliditeit, ongeacht of daadwerkelijk
schade is geleden. Onder voornoemde omstandigheden die al tot terughoudendheid nopen bij de honorering van een beroep op voordeelverrekening ziet het hof, zeker gezien het feit dat de verzekeringsuitkering een relatief beperkt bedrag betreft, geen reden om de uitkering geheel of gedeeltelijk als in mindering te brengen op de aanspraak van R. op vergoeding van de door haar geleden verwondingschade. Het hof neemt bij dit oordeel tevens in aanmerking dat LBN voor deze schade verzekerd is. Honorering van het beroep op voordeelverrekening zou er toe leiden dat de door R. ontvangen uitkering uit de verzekering waarvoor zij zelf de premie heeft betaald ten goede komt aan een (andere) verzekeraar, hetgeen voor R. een bepaald onredelijk gevolg zou zijn.
Leen Bakker Nederland/R, Letselschademagazine.nl (met dank aan mr. Hugo de Jager, advocaat bij SRK, voor het inzenden van deze uitspraak.)

Deze website maakt gebruik van cookies