Zoeken

Inloggen

Artikelen

Rb R. dam 080910 geen voordeelstoerekening sommenverzekering

Rb R. dam 080910 geen voordeelstoerekening sommenverzekering
Voordeelstoerekening
4.57.  Uit een gecombineerde reis-/ongevallenverzekering is aan [eiser] een uitkering gedaan op grond van het door neuroloog Van den Doel vastgestelde percentage van 2% blijvende invaliditeit van de gehele mens. De uitkering bedroeg een eenmalig bedrag van € 2.409,36.

4.58.  Ace voert aan dat deze uitkering in mindering dient te worden gebracht op de schade. Ace wijst erop dat de betreffende verzekering is afgesloten door NOB en dat NOB daarvoor ook de premies heeft betaald. Ace acht voorts van belang dat de uitkering als fiscaal loon wordt aangemerkt.

4.59.  De rechtbank merkt op dat het reeds gelet op de relatief zeer geringe omvang van deze uitkering uit een sommenverzekering niet in de rede ligt om deze als voordeel te verrekenen. Dat NOB betreffende verzekering heeft afgesloten en daarvoor premie heeft betaald, brengt niet zonder meer mee dat het redelijk zou zijn het bedrag van de uitkering op de schade in mindering te doen strekken. Het door een werkgever ten behoeve van een werknemer afsluiten van een dergelijke verzekering en het betalen van de premie daarvan kan immers ook worden gezien als onderdeel van de arbeidsbeloning. Zo bezien is er geen principieel verschil met de situatie waarin die werknemer zelf de verzekering afsluit en daarvoor premie betaalt. Niet is in te zien waarom het redelijk zou zijn als niet de werknemer, maar een andere verzekeraar van de werkgever het voordeel geniet dat voortvloeit uit de betreffende premiebetaling. Dat geldt temeer in een geval als het onderhavige waarin het bedrag van de uitkering uit de ongevallenverzekering van beperktere omvang is dan het door de aansprakelijkheidsverzekeraar op het bedrag van de schade in mindering gebrachte eigen risico van de werkgever. Er bestaat derhalve geen grond voor voordeelstoerekening.
LJN BN9171

Deze website maakt gebruik van cookies