Overslaan en naar de inhoud gaan

CTG 300506 aan advies arts te stellen eisen uit oogpunt van vakkundigheid en zorgvuldigheid

CTG 30-05-06 aan advies arts te stellen eisen uit oogpunt van vakkundigheid en zorgvuldigheid
4.1       In deze procedure dient beoordeeld te worden of het advies van de arts voldoet aan de vanuit het oogpunt van vakkundigheid en zorgvuldigheid te stellen eisen. Hiertoe zijn in de tuchtrechtelijke jurisprudentie de onderstaande criteria ontwikkeld:
a) het advies zet op inzichtelijke en consistente wijze uiteen op welke gronden de conclusie van het advies steunt;
b) de in het advies uiteengezette gronden vinden aantoonbaar voldoende steun in de feiten, omstandigheden en bevindingen van het advies;           
c) de gronden kunnen de daaruit getrokken conclusie rechtvaardigen;
d) de rapportage is (in beginsel) beperkt tot het deskundigheidsgebied van de rapporteur.

Toetsing van de verwijten/klachten van klaagster, namelijk dat de arts haar niet persoonlijk heeft onderzocht en dat hij (in zijn advies) geen rekening heeft gehouden met de individuele en specifieke (sociale) aspecten van klaagster, vindt in boven-genoemd kader plaats. (....)
4.3 Naar het oordeel van het College voldoet het advies van de arts aan de onder 4.1 genoemde criteria. Het advies is weliswaar summier, doch op inzichtelijke wijze en consistent opgebouwd. De feiten zijn verifieerbaar en de antwoorden/conclusies volgen logischerwijs op de medische gegevens en de andere feiten. De arts kon op basis van de voorhanden zijnde stukken zijn medisch advies opstellen en behoefde daarvoor klaagster niet persoonlijk te spreken. Deze klacht treft daarom geen doel.
CTG 2005.171