Overslaan en naar de inhoud gaan

Een redelijk Uurtarief. Artikel van mr. J. Roth in Letsel en Schade

http://www.sapadvocaten.nl/pdf/eenredelijkuurtarief.pdf

Met daarin onder meer, over het ASP-tarief:

De Vereniging voor Advocaten Slachtoffers Personenschade (ASP) heeft de Wet
Deelgeschilprocedure aangegrepen om een richtlijn te maken voor de normering van de
buitengerechtelijke kosten rechtsbijstand.12 Zij geeft aan de discussie over advocaatskosten
te willen ‘stroomlijnen’ en heeft daarom gezocht naar objectieve criteria ter bepaling van de
te vergoeden proceskosten. In de richtlijn wordt uitdrukkelijk aansluiting gezocht bij de
ontwikkelingen buiten de letselschadeadvocatuur, namelijk het tarief voor curatoren en bewindvoerders (Recofa).

Dat tarief bedraagt in 2010 € 194,- exclusief BTW.

- In zaken met een financieel belang tussen de € 25.000,- en € 100.000,- past de ASP op dit uurtarief een vermenigvuldigingsfactor van 1,5 toe voor senior advocaten. Dat zijn advocaten met 8 jaar of meer ervaring. Het uurtarief bedraagt dan € 291,00. Voor advocaten met minder dan 8 jaarervaring geldt een factor 1,5 x 0,8 (€ 232,80).

- Bij zaken met een financieel belang onder de € 25.000,- worden de hiervoor vermeldetarieven verlaagd met een factor 0,8. Dat resulteert dan in een uurtarief van € 232,80 voor senior advocaten en € 186,24 voor de minder ervaren advocaten.

- In zaken met een financieel belang tussen € 100.000,- en € 250.000,- worden de tarievengeldend voor de categorie € 25.000,- tot € 100.000,- vermenigvuldigd met factor 1,3 (€378,30 voor senior advocaten en € 302,64 voor andere advocaten).

- Bij schadebedragen boven € 250.000,- wordt in plaats van belangfactor 1,3 factor, factor 1,5 gehanteerd (€ 436,50 voor senior advocaten en € 349,20 voor andere advocaten).

De ASP heeft hiermee een redelijk verfijnd tariefsysteem ontwikkeld, voor zover het de
ervaring van de ASP-advocaat betreft en het financiële belang van de zaak. Een
kanttekening die kan worden geplaatst bij het aansluiten bij het financiële belang van de
zaak en dus de hoogte van de schadevergoeding, is dat inspanningen van de advocaat om
zijn cliënt te (laten) reïntegreren op de arbeidsmarkt daar niet in worden verdisconteerd. Een
succesvolle reïntegratie op de arbeidsmarkt levert een forse verlaging van de schade
wegens verlies aan arbeidsvermogen op. Daarvoor wordt de advocaat dan ‘gestraft’ met een
lager uurtarief. Dat lijkt mij een verkeerd signaal. Er zal dan ook geprobeerd moeten worden
deze besparing globaal te kwantificeren en daar het uiteindelijke uurtarief op te baseren.