Overslaan en naar de inhoud gaan

Rb Almelo 090708 uit declaratie blijkt slechts dat brieven zijn geschreven en stukken bestudeerd

Rb Almelo 090708 uit declaratie blijkt slechts dat brieven zijn geschreven en stukken bestudeerd; onvoldoende
29. Wat betreft de vordering tot vergoeding van redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid en redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte als bedoeld in artikel 6:96 lid 2 aanhef en onder b en c, ad € 4.032,38, geldt het volgende.
Ter onderbouwing daarvan is door de erven Y als productie 11 bij inleidende dagvaarding een concept-declaratie overgelegd alsmede een specificatie van de gewerkte uren, gedateerd 15 maart 2007, maar zij hebben geen duidelijke onderbouwing gegeven van die specificatie, zodanig dat daaruit helder wordt wat de aard van de verrichte werkzaamheden is geweest, anders dan dat brieven zijn geschreven en stukken zijn bestudeerd.
Meer in het bijzonder is niet aangegeven welke kosten zien op werkzaamheden ter verkrijging van voldoening buiten rechte en welke kosten zien op werkzaamheden in verband met het vaststellen van schade en aansprakelijkheid. Een en ander wordt niet duidelijk op basis van de overgelegde specificatie.
Zulks klemt temeer gelet op het door Nefalit B.V. opgeworpen en onvoldoende door de erven Y weersproken bezwaar dat een deel van de declaratie betrekking heeft op het concipiëren van de dagvaarding. De daarmede gemoeide kosten zien immers op verrichtingen waarvoor de artikelen 237 tot en met 240 Rv een vergoeding plegen in te sluiten.
Deze vordering dient derhalve te worden afgewezen. LJN BF1904