Overslaan en naar de inhoud gaan

Rb Arnhem 190907 oogletsel na mishandeling; bgk na voorafgaande strafrechtelijke procedure

Rb Arnhem 190907 oogletsel na mishandeling; bgk na voorafgaande strafrechtelijke procedure
4.20.  [eiser] heeft een bedrag van EUR 4.099,01 gevorderd, wegens advocaatkosten in de periode 3 februari 2004 - 15 oktober 2006 (17,88 uren tegen een uurtarief van EUR 180,00, te vermeerderen met 19% omzetbelasting en 6% kantooropslag), EUR 5,39 aan leges en EUR 33,17 aan deskundigenkosten. [gedaagde] heeft hiertegen primair het verweer gevoerd dat de gevorderde kosten niet aan de dubbele redelijkheidstoets voldoen. Subsidiair meent hij dat die kosten bij gebrek aan adequate onderbouwing op basis van het rapport Voor-werk II moeten worden begroot. Het verweer dat de aan [eiser] verleende toevoeging aan toewijzing in de weg staat, heeft de advocaat van [gedaagde] ter comparitie laten vallen.

4.21.  Van het door [eiser] gevorderde bedrag van EUR 4.099,01 moet in elk geval het bedrag van EUR 1.929,44 worden afgetrokken (zie hiervoor, rov. 4.10 en 4.11). Uit de overgelegde urenspecificatie blijkt dat zijn advocaat na de strafzaak - die diende op 24 mei 2004 - tot 5 oktober 2006 in totaal 7,1 uren aan de zaak heeft besteed en dat in die periode ook herhaaldelijk brieven aan ‘de wederpartij’ zijn gezonden. Hiermee is voldoende aannemelijk dat sprake is geweest van schikkingsonderhandelingen, zoals namens [eiser] ter zitting is opgemerkt. Op basis van het eerder genoemde uurtarief komen de kosten van de verrichte werkzaamheden, inclusief omzetbelasting en kantooropslag, op EUR 1.597,50. Aangezien [eiser] zijn schade bij de strafrechter slechts gedeeltelijk kreeg toegewezen, was het redelijk dat [eiser] zich ook daarna nog van juridische bijstand heeft voorzien. Het daarmee gemoeide bedrag van EUR 1.597,50 is niet onredelijk van hoogte en zal worden toegewezen. Ook de kosten van het inwinnen van medische informatie ad EUR 33,17 voldoet aan deze dubbele redelijkheidstoets, evenals de - overigens ook niet bestreden - legeskosten van EUR 5,39. Het totale wegens ‘buitengerechtelijke kosten’ toe te wijzen bedrag komt daarmee op EUR 1.636,06.
LJN BB4460