Overslaan en naar de inhoud gaan

Rb Arnhem 290411 kosten onredelijk, geen inhoudelijke discussie, uurtarief € 250 te hoog, aantal uren (50) te veel

Rb Arnhem 290411 kosten onredelijk, geen inhoudelijke discussie, uurtarief € 250 te hoog, aantal uren (50) te veel
4.3. Het gaat in deze procedure alleen om een vergoeding voor door X zelf verrichte werkzaamheden. Uit de bij de facturen gevoegde overzichten blijkt dat het in totaal gaat om ongeveer vijftig aan de zaak bestede uren. X rekent een uurtarief van € 250,00 exclusief BTW vermeerderd met 6% kantoorkosten.

4.4. Uit de overgelegde stukken blijkt dat er al de nodige werkzaamheden waren verricht, toen X de belangen van [benadeelde] ging behartigen. SRK/Achmea had onder andere informatie en onderliggende stukken verzameld, er was een berekening van toekomstschade gemaakt en er waren onderhandelingen gevoerd met Bovemij. X heeft niet betwist dat de discussie over de medische causaliteit is gevoerd tussen de medisch specialisten van partijen. Wel heeft zij enkele brieven overgelegd waaruit blijkt dat zij toen op een meer inhoudelijk niveau bij de discussie betrokken was. Verder bevinden zich bij de stukken vooral brieven waaruit blijkt dat X reacties van [benadeelde] en haar partner eenvoudigweg heeft doorgestuurd. Dat X inhoudelijk met Bovemij het debat heeft gevoerd over de medische causaliteit blijkt niet. Het Iijkt er op dat al snel nadat de bevindingen van de medisch specialisten bekend waren is gezocht naar een pragmatische oplossing. Gelet hierop is het tarief dat X hanteert te hoog, zeker als daarbij wordt bedacht dat een aantal door haar verrichte werkzaamheden ook op administratief niveau konden worden gedaan. Verder is gegeven het verloop van de zaak niet aannemelijk geworden dat voor de behandeling daarvan vijftig uren noodzakelijk zijn geweest. Op grond hiervan is de kantonrechter van oordeel dat met wat Bovemij aan X heeft betaald de redelijke buitengerechtelijke kosten zijn voldaan. Voor toewijzing van de vordering van X die strekt tot vergoeding van een hoger bedrag aan kosten is daarom geen reden. PIV-site