Overslaan en naar de inhoud gaan

Rb Overijssel 291116 vordering tzv € 4.499,60 BGK; gelet op beperkte omvang dossier en correspondentie toegewezen obv 8,5 uur x € 235,- + 6% + 21%, totaal € 2.561,99

Rb Overijssel 291116vordering tzv € 4.499,60 BGK; gelet op beperkte omvang dossier en correspondentie toegewezen obv 8,5 uur x € 235,- + 6% + 21%, totaal € 2.561,99

2. De feiten

2.1. op of omstreeks 6 juli 2015 heeft X, slachtoffer van een verkeersongeval in Enschede, dat heeft plaatsgevonden op 23 oktober 2014 zich gewend tot Camps met het verzoek aan Camps hem bij te staan teneinde zijn letselschade, ontstaan als gevolg van genoemd verkeersongeval, volledig vergoed te krijgen.
Camps en X hebben daartoe een overeenkomst van opdracht gesloten, overgelegd als productie 2.1 bij dagvaarding.

2.2. Na het ongeval, en voordat X zich bij enige advocaat had gemeld, heeft Delta Lloyd de volgende bedragen aan X vergoed. Een bedrag van € 1.665,- ter zake van schade aan de auto, een bedrag van € 250,- ter zake van wettelijke rente en een voorschot voor overige kosten en op 6 januari 2015 een bedrag van € 1.715,- ter zake van schade aan een laptop en gitaar van X.

2.3. Na deze uitkeringen en voordat X zich tot Camps heeft gewend, heeft X ter zake van voornoemde letselschade bijstand gehad van één van de advocaten van het kantoor Damsté advocaten en notarissen te Enschede. Dat heeft, nadat deze gemachtigde heeft gevraagd om een aanvullende betaling van € 500,- ter zake van schade aan de auto uiteindelijk geleid tot een slotuitkering inclusief smartengeld, voldaan op 29 januari 2015, ten bedrage van € 1.500,-. Aan buitengerechtelijke kosten heeft Delta Lloyd een bedrag van € 1.356,35 aan Damsté advocaten betaald. Er is geen vaststellingsoverecnkomst gesloten. 

2.4. Camps is van ca. 6 juli 2015 tot ca. 26 februari 2016 bij de zaak betrokken geweest. X heeft zich nadien wederom tot een andere advocaat gewend. 

2.5. Camps heeft ter zake van de door hem verrichte werkzaamheden facturen gezonden ten bedrage van in totaal € 4.499,60. De interventie van Camps beeft er toe geleid dat ene medewerkers van Cordaet een bespreking met X en Camps heeft gevoerd ter nadere vaststelling van de door X geleden schade. Dat heeft niet tot een andere uitkering geleid.

2.6. De vorderingen van X ter zake van vergoeding van de kosten ex artikel 6:96 BW zijn middels cessie overgegaan op Delta Lloyd. 

3. Het geschil 

3.1. De vordering 

Camps vordert - samengevat - bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad: 
- te verklaren voor recht dat Delta Lloyd op grond van artikel 6:96 jo 6: 162 BW gehouden is alle BGK kosten ad € 4.499,60 naast rente en nakosten en proceskosten uit hoofde van de voor X verrichte werkzaamheden/inspanningen ten behoeve van de letselschadezaak van ex cliënt X te betalen; 
- Delta Lloyd te veroordelen om aan Camps te betalen alle rente vanaf 14 dagen na factuurdatum, de somma van € 49,64, zijnde de wettelijke rente vanaf 14 dagen na factuurdatum t/m 11 juli 2016; 
- Delta Lloyd te veroordelen om aan Camps te betalen alle rente over voornoemde hoofdsom van € 4.499,60 vanaf datum 11 juli 2016 althans enig en andere redelijk gevonden datum; 
- Delta Lloyd te veroordelen in de proceskosten met veroordeling van Delta Lloyd in de wettelijke rente over de proceskosten na het in kracht van gewijsde gaan van het eindvonnis; 
- Delta Lloyd te veroordelen in de nakosten en de wettelijke rente over de nakosten vanaf datum van in kracht van gewijsde gaan van het eindvonnis. 

3.2. Het verweer 
Delta Lloyd concludeert - samengevat - Camps in zijn vorderingen niet-ontvankelijk te verklaren, althans deze als zijnde ongegrond en onbewezen te ontzeggen, met veroordeling van Camps in de kosten van de procedure, met de verplichting dat hij de nakosten en de wettelijke rente over de proceskosten verschuldigd zal zijn als hij deze niet binnen 14 dagen na het wijzen van het vonnis heeft betaald. 

4. De beoordeling 

4.1. Ingevolge het bepaalde in artikel 6:96 lid 2 c BW komen voor vergoeding in aanmerking redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte. Het zijn die kosten die Camps in de onderhavige procedure vordert. 

4.2. Delta Lloyd heeft de redelijkheid van de omvang van de door Camps gevorderde kosten gemotiveerd betwist en aangeboden € 2.000,- als redelijke geachte kosten te vergoeden. 

4.3. Gelet op de omvang van het dossier en de werkelijk gevoerde correspondentie, zoals door Camps in het geding gebracht, mede indachtig de buitengerechtelijke kosten welke zijn voorganger heeft gemaakt, komt de hoogte van de gemaakte/gevorderde kosten de kantonrechter bovenmatig en derhalve niet als redelijk voor. De omvang van het dossier is beperkt, evenals de hoeveelheid uitgaande en inkomende correspondentie. De meer omvangrijkere werkzaamheden hebben bestaan uit bestudering van het dossier en het gesprek met de medewerker van Cordaet in opdracht van Delta Lloyd. Van juridisch inhoudelijk tijdrovende discussies over, zoals door Camps gesteld, causaliteit, anders dan tijdens voornoemd gesprek is uit de stukken niets gebleken.
De kantonrechter zal de door Delta Lloyd aan Camps te betalen kosten ter zake van buitengerechtelijke incassowerkzaamheden in redelijkheid begroten op 8,5 uur a € 235,- per uur, derhalve in totaal € 1.997.50, eerst te vermeerderen met 6% kantoorkosten en vervolgens 21% BTW. Delta Lloyd zal veroordeeld worden tot betaling van in totaal € 2.561,99. De gevorderde wettelijke rente zal worden toegewezen vanaf 12 dagen na de factuurdatum van 25 juli 2016, derhalve vanaf 9 augustus 2016 lot de dag der algehele betaling. 

4.4. Delta Lloyd zal, nu zij onderkend heeft in ieder geval ca. € 2.000,- aan Camps verschuldigd te zijn en heeft nagelaten enig bedrag aan Camps te betalen, worden veroordeeld in de kosten van de procedure. 

Met dank aan mr. M.J.E.C. Camps, Camps Advocatuur, voor het inzenden van deze uitspraak. Citeerwijze: www.letselschademagazine.nl/2016/rb-overijssel-291116