Overslaan en naar de inhoud gaan

Rb Zeeland-West-Brabant 110614 vordering tzv een ter verrekening ingehouden deel vd letselschadevergoeding; oproeping in vrijwaring

Rb Zeeland-West-Brabant 110614 vordering tzv een ter verrekening ingehouden deel vd letselschadevergoeding; oproeping in vrijwaring


De feiten in het incident

2.1.
[eiser] is in een letselschadezaak bijgestaan door Lensen Advocaten Terneuzen B.V, hierna: LAT. Ten behoeve van [eiser] is op de derdenrekening van dat kantoor een bedrag van € 50.000,-- ontvangen. SBD heeft van dit bedrag een bedrag van € 28.854,51 aan LAT doorbetaald ter verrekening van declaraties van LAT. Het restantbedrag van € 21.145,49 is uitbetaald aan [eiser].

2.2.
[eiser] vordert in de hoofdzaak, samengevat, een verklaring voor recht dat SBD niet gerechtigd was tot verrekening dan wel doorbetaling van de derdengelden over te gaan, althans dat deze verrekening dan wel doorbetaling onrechtmatig was en SBD te veroordelen aan [eiser] te betalen een bedrag van € 28.413,--vermeerderd met wettelijke rente, buitengerechtelijke kosten, proceskosten en nakosten.


Het geschil in het incident

3.1.
SBD vordert dat haar wordt toegestaan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Lensen Advocaten Terneuzen B.V., gevestigd en kantoorhoudende te 4532 DB Terneuzen, Willem Alexanderlaan 43 in vrijwaring op te roepen. Zij stelt daartoe dat, indien in rechte zou worden geoordeeld dat voor de door SBD aan LAT gedane betalingen geen toereikende grondslag zou bestaan, SBD onverschuldigd aan LAT heeft betaald en SBD jegens LAT gerechtigd is tot vergoeding van de door SBD aan LAT voldane bedragen. Op grond van de rechtsverhouding tussen SBD en LAT is LAT gehouden tot vrijwaring van SBD indien in de hoofdzaak enige vergoedingsverplichting ten laste van SBD zou worden vastgesteld.

3.2.
[eiser] voert verweer. Hij stelt dat de verzochte vrijwaring zal leiden tot een onredelijke vertraging van de hoofdzaak. Daarbij ontbreekt volgens [eiser] de noodzaak tot vrijwaring, nu bij veroordeling van SBD in de hoofdzaak zij buitengerechtelijk, op basis van de bestaande rechtsverhouding met LAT, vergoeding van het ten onrechte betaalde bedrag zal kunnen vorderen.


De beoordeling in het incident

4.1.
Voor toewijzing van de oproeping in vrijwaring is voldoende dat SBD stelt dat LAT SBD moet vrijhouden van de nadelige gevolgen van de veroordeling tot voldoening van de vordering in de hoofdzaak.
SBD heeft gemotiveerd gesteld dat LAT gehouden is de eventuele schade die SBD lijdt door een veroordelend vonnis in de hoofdzaak te vergoeden. Zij wijst erop dat zij, indien in de hoofdzaak wordt geoordeeld dat voor de door SBD aan LAT gedane betalingen geen toereikende grondslag zou bestaan, SBD onverschuldigd aan LAT heeft betaald.
Gelet hierop zal de rechtbank de vordering van SBD toewijzen.
Het argument dat SBD geen vrijwaringsprocedure behoeft te voeren om vergoeding van het ten onrechte betaalde bedrag van SBD te kunnen vorderen staat niet in de weg aan toewijzing van het vrijwaringsverzoek
Het verweer dat de verzochte vrijwaring leidt tot een onredelijke vertraging van de hoofdzaak slaagt evenmin. Het belang van SBD bij gevoegde behandeling is duidelijk, terwijl het belang van [eiser] bij voortvarende afhandeling van de hoofdzaak kan worden gediend door afsplitsing van de hoofdzaak en de vrijwaring indien de vrees voor vertraging bewaarheid wordt. ECLI:NL:RBZWB:2014:4050