Overslaan en naar de inhoud gaan

RBLIM 140721 voormalig bbh had rechtstreeks contact met slachtoffer moeten opnemen; geen toerekenbare tekortkoming bij uitvoering VSO tzv openstaande BGK

RBLIM 140721 voormalig bbh had rechtstreeks contact met slachtoffer moeten opnemen; geen toerekenbare tekortkoming bij uitvoering VSO tzv openstaande BGK

De feiten

in conventie en in voorwaardelijke reconventie

2.1.
Op 9 september 2015 is [gedaagde in conventie, eiser in voorwaardelijke reconventie] slachtoffer geworden van een bedrijfsongeval waarbij hij ernstig letsel opliep en arbeidsongeschikt is geraakt. Vanaf januari 2016 heeft [naam gemachtigde] van [eiseres in conventie, verweerster in voorwaardelijke reconventie] hem bijgestaan in het letselschadegeschil met zijn werkgever.

2.2.
In oktober 2018 heeft [gedaagde in conventie, eiser in voorwaardelijke reconventie] ervoor gekozen om over te stappen naar een andere belangenbehartiger: [naam belangenbehartiger] van Compensa Letselschade. [eiseres in conventie, verweerster in voorwaardelijke reconventie] wilde het dossier niet overdragen aan [naam belangenbehartiger] zolang haar honorarium niet volledig werd betaald. Na verschillende correspondentie over en weer is in februari 2019 een vaststellingsovereenkomst gesloten tussen [eiseres in conventie, verweerster in voorwaardelijke reconventie] en [gedaagde in conventie, eiser in voorwaardelijke reconventie] , waarin onder meer het volgende staat:

( ... )

dat [gedaagde in conventie, eiser in voorwaardelijke reconventie] terzake de belangenbehartiging hiervoor vergoeding van buitengerechtelijke kosten verschuldigd is, welke kosten [gedaagde in conventie, eiser in voorwaardelijke reconventie] door [naam gemachtigde] in rekening zijn gebracht middels de navolgende declaraties:
- declaratie D7008 ad 11.741,46 euro d.d. 10-3-2017
- declaratie 7439 ad 2.187,04 euro d.d. 26-10-2018
- declaratie 8206 ad 5.932,03 euro d.d. 26-10-2018
- declaratie M11898 ad 2.359,50 euro d.d. 26-10-2018

dat [gedaagde in conventie, eiser in voorwaardelijke reconventie] de redelijkheid van voornoemde declaraties erkent en voorts erkent gehouden te zijn voor betaling zorg te dragen inclusief de verschuldigde wettelijke rente vanaf de vervaldatum van de respectievelijke declaraties:

dat namens [gedaagde in conventie, eiser in voorwaardelijke reconventie] door de aansprakelijke derde aan [naam gemachtigde] reeds een bedrag terzake voornoemde declaraties is betaald van 11.741,88 euro:

komen overeen en handelen als volgt:
( ... );
( ... );
( ... );

[gedaagde in conventie, eiser in voorwaardelijke reconventie] zal uit eigen middelen opkomen voor de betaling van voormelde declaraties voor zover deze binnen 30 dagen na de financiele eindafwikkeling van zijn zaak nog niet door de aansprakelijke derde of een andere partij voldaan zijn, waartoe de ondertekening door [gedaagde in conventie, eiser in voorwaardelijke reconventie] en (vertegenwoordiger van) de aansprakelijke derde van een daartoe opgestelde vaststellingsovereenkomst, als aanvangsdatum voor deze termijn zal hebben te gelden. [gedaagde in conventie, eiser in voorwaardelijke reconventie] zal op verzoek van [naam gemachtigde] deze steeds informeren over de stand van zaken aangaande het verhaal van de door hem geleden materiële en immateriële schade;

[naam gemachtigde] zal ter voldoening van zijn declaraties geen rechtsmiddelen inzetten voorzover [gedaagde in conventie, eiser in voorwaardelijke reconventie] handelt overeenkomstig voorwaarden 1 tot en met 4 van deze vaststellingsovereenkomst;

( ... )

2.3.
[gedaagde in conventie, eiser in voorwaardelijke reconventie] is vervolgens overgestapt van [naam belangenbehartiger] naar [naam nieuwe rechtshulpverlener] , die op 27 december 2019 [eiseres in conventie, verweerster in voorwaardelijke reconventie] heeft aangeschreven en zich heeft gesteld als nieuwe rechtshulpverlener van [gedaagde in conventie, eiser in voorwaardelijke reconventie] .

2.4.
[eiseres in conventie, verweerster in voorwaardelijke reconventie] heeft per e-mailberichten van 6 januari 2020 en 16 januari 2020 [naam nieuwe rechtshulpverlener] gewezen op de in de vaststellingsovereenkomst opgenomen verplichting van [gedaagde in conventie, eiser in voorwaardelijke reconventie] om [eiseres in conventie, verweerster in voorwaardelijke reconventie] te informeren over de stand van zaken met betrekking tot de afwikkeling van de letselschadezaak en haar verzocht om [eiseres in conventie, verweerster in voorwaardelijke reconventie] daarover nader te berichten. Per e-mailbericht van 21 april 2020 heeft [eiseres in conventie, verweerster in voorwaardelijke reconventie] [naam nieuwe rechtshulpverlener] een termijn van twee weken gesteld om alsnog de gevraagde informatie te geven. Een reactie van [naam nieuwe rechtshulpverlener] is uitgebleven.

Het geschil

in conventie

3.1.
[eiseres in conventie, verweerster in voorwaardelijke reconventie] heeft bij akte houdende vermindering / wijziging van eis in conventie het bij exploot van dagvaarding in het petitum gevorderde gewijzigd en het primair gevorderde ingetrokken. Nu een en ander als een vermindering van eis beschouwd moet worden die toelaatbaar is (artikelen 129 en 82 Rv), is de vordering hieronder in die gedaante weergegeven.

3.2.
[eiseres in conventie, verweerster in voorwaardelijke reconventie] vordert – na deze vermindering van eis – dat de kantonrechter bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:
Ia. [gedaagde in conventie, eiser in voorwaardelijke reconventie] veroordeelt om binnen dertig dagen nadat zijn letselschadezaak is afgewikkeld tegen deugdelijk bewijs van betaling aan [eiseres in conventie, verweerster in voorwaardelijke reconventie] te betalen een bedrag van € 10.478,15 onder aftrek van wat hij na 26 oktober 2018 aan [eiseres in conventie, verweerster in voorwaardelijke reconventie] tegen deugdelijk bewijs van kwijting heeft betaald, vermeerderd met de wettelijke rente over de hoofdsom, berekend vanaf 26 oktober 2018 tot aan de dag van volledige voldoening,
Ib. [gedaagde in conventie, eiser in voorwaardelijke reconventie] veroordeelt tot het verstrekken van informatie over de status van zijn letselschadezaak aan [eiseres in conventie, verweerster in voorwaardelijke reconventie] advocaten, steeds binnen dertig dagen nadat [eiseres in conventie, verweerster in voorwaardelijke reconventie] advocaten daar schriftelijk om verzoekt, zulks op straffe van een dwangsom van € 150,- per dag dat [gedaagde in conventie, eiser in voorwaardelijke reconventie] daarmee in gebreke blijft en tot een maximum van € 12.500,-,
II. [gedaagde in conventie, eiser in voorwaardelijke reconventie] veroordeelt om tegen deugdelijk bewijs van kwijting aan [eiseres in conventie, verweerster in voorwaardelijke reconventie] advocaten te betalen een bedrag van € 879,78 dan wel een door de kantonrechter te bepalen vergoeding van de buitengerechtelijke kosten, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag van dagvaarding tot aan de dag van betaling,
III. [gedaagde in conventie, eiser in voorwaardelijke reconventie] te veroordelen in de kosten van dit geding.

3.3.
[eiseres in conventie, verweerster in voorwaardelijke reconventie] legt aan haar vorderingen ten grondslag dat [gedaagde in conventie, eiser in voorwaardelijke reconventie] – ondanks herhaalde herinnering en sommatie (zie 2.4.) – toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van de in de vaststellingsovereenkomst neergelegde afspraken, te weten: zijn verplichting tot het verstrekken van informatie over de letselschadezaak. [eiseres in conventie, verweerster in voorwaardelijke reconventie] heeft er daarom belang bij te beschikken over een executoriale titel. [eiseres in conventie, verweerster in voorwaardelijke reconventie] maakt aanspraak op vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten. Omdat [gedaagde in conventie, eiser in voorwaardelijke reconventie] is tekortgeschoten, was het nodig om hem te herinneren en te sommeren.

3.4.
[gedaagde in conventie, eiser in voorwaardelijke reconventie] voert verweer waarop hierna, voor zover van belang, zal worden ingegaan.

in voorwaardelijke reconventie

3.5.
[gedaagde in conventie, eiser in voorwaardelijke reconventie] vordert voor het geval de kantonrechter de vorderingen van [eiseres in conventie, verweerster in voorwaardelijke reconventie] onder Ia. en Ib toewijst dat de kantonrechter bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, de tussen partijen gesloten vaststellingsovereenkomst van februari 2019 vernietigt, met de veroordeling van [eiseres in conventie, verweerster in voorwaardelijke reconventie] in de kosten van de procedure, het nasalaris van de gemachtigde van [gedaagde in conventie, eiser in voorwaardelijke reconventie] daaronder begrepen.

3.6.
[gedaagde in conventie, eiser in voorwaardelijke reconventie] legt hieraan ten grondslag dat hij op oneigenlijke en onjuiste gronden is bewogen om de vaststellingsovereenkomst aan te gaan en vordert daarom dat de kantonrechter de vaststellingsovereenkomst op grond van art. 7:904 lid 2 BW vernietigt.

3.7.
[eiseres in conventie, verweerster in voorwaardelijke reconventie] voert verweer waarop hierna, voor zover van belang, zal worden ingegaan.

De beoordeling

in conventie

4.1.
Naar het oordeel van de kantonrechter is – anders dan [eiseres in conventie, verweerster in voorwaardelijke reconventie] betoogt – van de zijde van [gedaagde in conventie, eiser in voorwaardelijke reconventie] geen sprake van een (toerekenbare) tekortkoming in de nakoming van de vaststellingsovereenkomst. [eiseres in conventie, verweerster in voorwaardelijke reconventie] heeft immers de vaststellingsovereenkomst gesloten met [gedaagde in conventie, eiser in voorwaardelijke reconventie] . Het ligt dan niet voor de hand om de correspondentie over die overeenkomst te laten lopen via [naam nieuwe rechtshulpverlener] , die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst nog niet eens bij de zaak betrokken was. Weliswaar is de vaststellingsovereenkomst opgesteld in het kader van de letselschadezaak van [gedaagde in conventie, eiser in voorwaardelijke reconventie] , maar die overeenkomst staat daar verder geheel los van. [gedaagde in conventie, eiser in voorwaardelijke reconventie] is de contractspartij. Ter zake van de uitvoering van de vaststellingsovereenkomst had [eiseres in conventie, verweerster in voorwaardelijke reconventie] haar contractspartij dienen aan te schrijven en niet de gemachtigde die – na sluiting van de overeenkomst – in een gelieerde zaak als gemachtigde van [gedaagde in conventie, eiser in voorwaardelijke reconventie] optreedt.

4.2.
De kantonrechter volgt [eiseres in conventie, verweerster in voorwaardelijke reconventie] ook niet in haar stelling dat het haar niet vrijstond om [gedaagde in conventie, eiser in voorwaardelijke reconventie] rechtstreeks te benaderen (Gedragsregel 25). Die regel zou enkel hebben te gelden wanneer [naam nieuwe rechtshulpverlener] [gedaagde in conventie, eiser in voorwaardelijke reconventie] zou bijstaan in een geschil omtrent (de totstandkoming, inhoud of uitvoering van) de vaststellingsovereenkomst. [gedaagde in conventie, eiser in voorwaardelijke reconventie] merkt verder terecht op dat het tweede lid van voornoemde gedragsregel de mogelijkheid biedt een aanzegging met rechtsgevolg rechtstreeks aan de betreffende partij te doen, hoewel ook die regel hier niet opgaat aangezien de verplichtingen uit de vaststellingsovereenkomst persoonlijke verplichtingen zijn van [gedaagde in conventie, eiser in voorwaardelijke reconventie] die losstaan van de behandeling van zijn letselschadezaak door – destijds – [naam nieuwe rechtshulpverlener] . Aldus lag het op de weg van [eiseres in conventie, verweerster in voorwaardelijke reconventie] , zeker gelet op het feit dat zij van [naam nieuwe rechtshulpverlener] niet het gewenste gehoor kreeg, om rechtstreeks contact op te nemen met [gedaagde in conventie, eiser in voorwaardelijke reconventie] teneinde hem te vragen naar de stand van zaken met betrekking tot de letselschadezaak.

4.3.
Nu vaststaat dat geen van de verzoeken van [eiseres in conventie, verweerster in voorwaardelijke reconventie] [gedaagde in conventie, eiser in voorwaardelijke reconventie] (rechtstreeks) hebben bereikt en de letselschadezaak ook nog altijd niet is afgerond, bestond er voor [gedaagde in conventie, eiser in voorwaardelijke reconventie] ook uit eigen beweging geen aanleiding om [eiseres in conventie, verweerster in voorwaardelijke reconventie] over de stand van zaken van die procedure te informeren. Derhalve is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de vaststellingsovereenkomst aan de zijde van [gedaagde in conventie, eiser in voorwaardelijke reconventie] . [eiseres in conventie, verweerster in voorwaardelijke reconventie] heeft [gedaagde in conventie, eiser in voorwaardelijke reconventie] niet zelf benaderd, hem niet rechtstreeks een herinnering gestuurd of een termijn gesteld, zodat evenmin sprake is van verzuim.

4.4.
Het voorgaande heeft tot gevolg dat het onder Ia en Ib gevorderde van [eiseres in conventie, verweerster in voorwaardelijke reconventie] voor afwijzing gereed ligt. Immers bestond en bestaat er geen reden voor [eiseres in conventie, verweerster in voorwaardelijke reconventie] om een executoriale titel te behalen.

4.5.
Nu er bovendien geen sprake was en is van verzuim aan de zijde van [gedaagde in conventie, eiser in voorwaardelijke reconventie] ligt ook de vordering tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten voor afwijzing gereed.

4.6.
[eiseres in conventie, verweerster in voorwaardelijke reconventie] zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten in conventie, aan de zijde van [gedaagde in conventie, eiser in voorwaardelijke reconventie] gevallen en tot vandaag begroot op € 746,00 (2 punten x tarief € 373,00). De door [gedaagde in conventie, eiser in voorwaardelijke reconventie] gevorderde nakosten zullen worden toegewezen als hierna onder de beslissing nader bepaald.

in voorwaardelijke reconventie

4.7.
Gelet op de beslissing in conventie is de voorwaarde waaronder de voorwaardelijke reconventie is ingesteld (zie 3.6.) niet vervuld en komt de kantonrechter aan een beoordeling van de (reconventionele) vordering daarom niet toe. ECLI:NL:RBLIM:2021:5827