Overslaan en naar de inhoud gaan

Over Appels en Peren en het onderzoek Honoraria van Belangenbehartigers in Letselschadezaken

Over Appels en Peren en het onderzoek Honoraria van Belangenbehartigers in Letselschadezaken :
een korte annotatie, in afwachting van de publicatie van het rapport:
Faure vergelijkt in een recentelijk voor het PIV afgerond onderzoek het door verzekeraars aan belangenbehartigers betaalde uurtarief met veel verschillende cijferreeksen, waaronder het basisuurtarief van de curatoren. De conclusie is dan dat het uurtarief van belangenbehartigers gestegen is met zo'n 24% terwijl het basisuurtarief van curatoren in diezelfde periode gestegen is met 12,81 %. Deze grootheden laten zich echter niet met elkaar vergelijken.

In het rekenmodel om van het basisuurtarief tot het feitelijke uurtarief van curatoren te komen zijn nog twee andere variabelen opgenomen, te weten het aantal jaren ervaring, en het belang van de zaak. Vooral het aantal jaren ervaring lijkt voor het onderscheid te zorgen. De curator groeit in zijn specialisme. Dit aspect is door Faure consequent genegeerd, ook waar hij een vergelijking maakt met de indexcijfers voor de CAO-Lonen. Ook die reeksen zijn niet gebaseerd op de feitelijk in Nederland betaalde salarissen.

Er zijn een aantal redenen om aan te nemen dat de advocaten in het onderzoek hun specialisme in de onderzoeksperiode danig hebben uitgediept. Ik noem hier:
- De specialisatievereniging LSA is opgericht op 19 juni 1989, en zelfs de oprichters van de vereniging konden begin 2001 nog geen 12 jaar als LSA-advocaat werkzaam zijn.
- Wanneer men in de periode vanaf 1989 de hoeveelheid intreders in het vakgebied vergelijkt met de hoeveelheid uittreders dan zal blijken dat de hoeveelheid intreders vele malen groter is dan de hoeveelheid uittreders. Het gevolg is dat de groep die zich daadwerkelijk letselschadespecialist kan noemen in de onderzoeksperiode substantieel is gestegen.
- De kwaliteitssprong die de branche heeft gemaakt is nog versterkt doordat juist in de jaren 2000 -2006 weinig instroom van aspirant specialisten plaatsvond. Degenen die in 2000 al in de branche werkzaam waren hebben hun niveau kunnen verhogen tot voordeel van de gehele branche, omdat de kwaliteitsstijging niet verwaterde door een instroom van onervaren collegas.
- Publicaties als TVP, Letsel en Schade, Nieuwsbrief Personenschade, Jurisprudentie Aansprakelijkheidsrecht, PIV-bulletin, Letselschademagazine.nl etc. etc.bestonden in 1989 nog niet. De specialist van vandaag moet aanzienlijk meer tijd aan het onderhoud van zijn specialisatie besteden

Faure meldde als komisch intermezzo dat Mr. J. Beer hem vertelde dat zijn uurtarief slechts met 15,75% gestegen was, en dat de verklaring voor de hogere stijging uit het onderzoek was dat er meer mensen waren gestegen tot een hoger specialisatieniveau. Beer heeft uiteraard gelijk, en het is jammer dat dit in het persbericht niet tot uiting is gekomen.
De kop had moeten luiden:
Letselschadebranche maakt enorme kwaliteitssprong.
Utrecht, 29-01-08 Mr. E.J. Dennekamp. Het onderzoek van Metro is nog niet op internet te vinden. (of althans door ons niet gevonden) Kremer meldde eerder in het PIV-bulletin:: Over dit onderzoek zullen we vrijelijk publiceren, óók als de uitkomsten ons tegenvallen – of meevallen, het is maar hoe je het bekijkt. In ieder geval moet ook daarover transparantie bestaan.” Wij hopen dat dit "vrijelijk publiceren over" betekent dat ook mensen buiten het PIV inzage krijgen in het onderzoek. zie ook Nu.nl