Zoeken

Inloggen

Artikelen

Rb Den Bosch 160311, regres op alcoholhoudende bestuurder

Rb Den Bosch 160311, regres op alcoholhoudende bestuurder; verbod op alcohol in het verkeer strekt specifiek tot het voorkomen van verkeersongevallen
2.2.  Op 19 december 2007 is [gedaagde] als bestuurder van een aan hem toebehorende personenauto op de Kronehoefstraat te Eindhoven betrokken geraakt bij een aanrijding.

2.3.  De weg bestaat ter plaatse uit 2 x 2 rijstroken, die van elkaar worden gescheiden door een middenberm. [gedaagde] reed in zijn rijrichting op de linker rijstrook. Hij is de middenberm overgestoken en terechtgekomen op de rijbaan voor het tegemoetkomende verkeer, waar hij in botsing is gekomen met een andere auto, een Ford Ka, bestuurd door mevrouw [A]. Bij het ongeval is [A] gewond geraakt.

2.4.  [gedaagde] is na het ongeval onderworpen aan een ademanalyse. Uit het proces-verbaal van politie met registratienummer [nummer] (prod. 3 dagv.) volgt dat [gedaagde] ten tijde van het ongeval onder invloed van alcohol verkeerde. De uitslag van de ademanalyse bedroeg 295 µg/l. De wettelijk toegestane limiet ligt op 220 µg/l.

2.5.  Polis Direct heeft de aansprakelijkheid voor het ongeval jegens [A] erkend.

2.6.  [gedaagde] is door de politierechter schuldig bevonden aan overtreding van artikel 8 Wegenverkeerswet (WVW) 1994 (rijden onder invloed). [gedaagde] is vrijgesproken van het door zijn schuld veroorzaken een verkeersongeval met letsel tot gevolg (artikel 6 WVW 1994).

3.  Het geschil

3.1.  Polis Direct vordert om bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:
1.  te verklaren voor recht dat [gedaagde] jegens Polis Direct aansprakelijk is voor de schadevergoedingen welke door Polis Direct zijn uitgekeerd en in de toekomst nog zullen worden uitgekeerd in het kader van het verkeersongeval op 19 december 2007, waarbij [A] was betrokken;
2.  [gedaagde] te veroordelen tot betaling van een bedrag van € 44.662,89, vermeerderd met de samengestelde wettelijke rente vanaf 3 maart 2009, althans vanaf de datum van de dagvaarding, althans een door de rechtbank in goede justitie te bepalen datum, tot aan de dag der algehele voldoening;
3.  [gedaagde] te veroordelen in de proceskosten, daaronder begrepen het salaris van de advocaat van Polis Direct;
4.  [gedaagde] te veroordelen in de nakosten van € 131,00 bij voldoening zonder dat betekening van het vonnis heeft plaatsgevonden of € 199,00 bij voldoening na betekening van het vonnis.

3.2.  Polis Direct legt aan de vordering kort gezegd ten grondslag dat uit het proces-verbaal van politie blijkt dat [gedaagde] ten tijde van het ongeval onder invloed van alcohol verkeerde. Hij had meer dan de wettelijk toegestane hoeveelheid alcohol gedronken. Op grond van het bepaalde in artikel 1.11. sub e van de polisvoorwaarden is [gedaagde] derhalve uitgesloten van verzekeringsdekking. Op grond van artikel 15 Wet aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) en artikel 2.5. sub a van de polisvoorwaarden heeft Polis Direct een recht van verhaal jegens [gedaagde] ter zake van de door Polis Direct uitgekeerde en nog uit te keren bedragen. Tot op heden heeft Polis Direct een bedrag van € 40.934,80 uitgekeerd aan [A]. Vermeerderd met wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten bedraagt de vordering van Polis Direct thans € 44.662,89.

3.3.  [gedaagde] voert verweer. Hij betwist dat hij het ongeval heeft veroorzaakt. De hoeveelheid door hem genuttigde alcohol was niet zodanig dat hij niet meer bekwaam was aan het verkeer deel te nemen. Het ongeval is niet veroorzaakt door het alcoholgebruik, maar doordat [gedaagde] rechts werd ingehaald door een andere auto, een paarse Golf, die naar links kwam op het moment dat [gedaaagde] van de linkerrijstrook naar de rechterrijstrook wilde gaan. [gedaagde] stuurde in een reflex naar links waardoor hij de betonnen middenberm raakte en als het ware gekatapulteerd werd naar de rijbaan voor het tegemoetkomende verkeer. [gedaagde] wijst erop dat hij door de politierechter is vrijgesproken van het primair ten laste gelegde feit, het door zijn schuld veroorzaken van een verkeersongeval met letsel tot gevolg. [gedaagde] betwist dat Polis Direct gehouden was tot uitkering van de door haar genoemde bedragen. Polis Direct heeft [gedaagde] niet bij de schadeafwikkeling betrokken en heeft op eigen houtje betalingen aan [A] gedaan. [gedaagde] is dus niet in de gelegenheid geweest verweer te voeren tegen de gestelde schadeposten. [gedaagde] betwist de (omvang van de) door [A] geleden schade. Voorts is mogelijk sprake van pre-existente klachten bij [A] en is een deel van de schade veroorzaakt door het feit dat [A] geen gordel droeg. Ten slotte voert [gedaagde] aan dat Polis Direct ten onrechte geen dekking verleent.

3.4.  Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4.  De beoordeling

Aansprakelijkheid

4.1.  Met zijn verweer dat hij niet aansprakelijk is voor het ongeval, stelt [gedaagde] in feite dat Polis Direct ten onrechte de aansprakelijkheid voor het ongeval heeft erkend.

4.2.  Vast staat dat [gedaagde] met zijn auto door een stuurbeweging van hemzelf over de middenberm is gegaan, terecht is gekomen op de rijbaan van het tegemoetkomende verkeer en daar in botsing is gekomen met de auto van [A]. Tussen partijen is niet in geschil dat [A] geen verwijt treft ter zake het ongeval. In beginsel is derhalve sprake van een onrechtmatige daad van [gedaagde] jegens [A] en is hij aansprakelijk voor de gevolgen van het ongeval.

4.3.  [gedaagde] voert als verweer dat hem van het ongeval geen verwijt valt te maken. Hij stelt dat hij naar aanleiding van de inhaalmanoeuvre van de paarse Golf gedwongen was uit te wijken en het stuur naar links te trekken. Dit verweer faalt. Uit wat [gedaagde] heeft aangevoerd volgt niet dat de omstandigheden zodanig waren dat een gemiddelde automobilist niet anders zou hebben kunnen handelen. [gedaagde] heeft op dit punt niet aan zijn stelplicht voldaan. Daar komt bij dat [gedaagde] in de gegeven omstandigheden niet beschouwd kan worden als een gemiddelde automobilist. Vast staat immers dat [gedaagde] ten tijde van het ongeval onder invloed van alcohol verkeerde. De uitslag van de ademanalyse lag boven de wettelijk toegestane hoeveelheid alcohol. De norm van artikel 8 lid 2 aanhef en onder b WVW 1994 is door [gedaagde] geschonden. Deze norm strekt specifiek tot het voorkomen van verkeersongevallen. Rijden onder invloed is een gedraging waardoor het gevaar voor verkeersongevallen en het ontstaan van schade bij een andere weggebruiker aanmerkelijk wordt vergroot. Dat is bij rijden onder invloed niet alleen zo omdat eerder verkeersfouten worden gemaakt, maar ook omdat men niet adequaat kan reageren op verkeersfouten van anderen. Het is derhalve niet uitgesloten dat juist het alcoholgebruik er de oorzaak van is dat [gedaaagde] op de inhaalmanoeuvre van de paarse Golf heeft gereageerd zoals hij heeft gedaan.

4.4.  Het feit dat [gedaagde] door de politierechter is vrijgesproken van overtreding van artikel 6 WVW 1994, doet aan het vorenstaande niet af. Dat een feit strafrechtelijk niet bewezen is geacht, wil nog niet zeggen dat van aansprakelijkheid in civiele zin voor dat feit geen sprake kan zijn. De slotsom is dat [gedaaagde] aansprakelijk is voor het ongeval. Polis Direct heeft terecht de aansprakelijkheid jegens [A] erkend.

Verzekeringsdekking

4.5.  Vast staat dat [gedaagde] de wettelijke grens van 220 µg/l alcohol heeft overschreden en dat zich hier de in artikel 1.11 sub e van de polisvoorwaarden bedoelde situatie voordoet, dat de schade is veroorzaakt terwijl de bestuurder de wettelijke norm van alcoholgebruik heeft overschreden. Polis Direct behoeft in dit geval geen dekking te verlenen.

4.6.  Voor zover [gedaagde] een beroep beoogt te doen op de uitzondering in artikel 1.11 ter zake de weigering dekking te verlenen faalt dat. De uitzondering ziet er niet op dat de aansprakelijkheidscheppende gebeurtenis zich buiten weten en tegen de wil van de verzekerde hebben voorgedaan en hem daarvan geen verwijt treft, zoals [gedaagde] lijkt te stellen. De uitzondering houdt verband met de vraag of de verzekerde een verwijt kan worden gemaakt van het alcoholgebruik. Dat het antwoord op die vraag in het onderhavige geval ontkennend zou moeten luiden blijkt nergens uit. Voor het geval [gedaagde] beoogt te betogen dat het Polis Direct op andere gronden niet vrij staat de dekking volledig te weigeren, heeft hij dat betoog onvoldoende onderbouwd, reden waarom de rechtbank daaraan voorbij moet gaan.

Verhaalsrecht

4.7.  Op grond van artikel 2.5 sub a van de polisvoorwaarden heeft Polis Direct het recht het uitgekeerde schadebedrag te verhalen op [gedaagde]. [gedaagde] wijst op artikel 2.5 sub c van de polisvoorwaarden, waarin is geregeld wanneer Polis Direct zal afzien van verhaal. Hij stelt dat Polis Direct heeft nagelaten te motiveren waarom er geen sprake zou zijn van een geval als daarin bedoeld. De rechtbank overweegt allereerst dat het niet aan Polis Direct is om te motiveren waarom geen sprake zou zijn van een geval als in dat artikel bedoeld, maar dat het aan de verzekerde, [gedaagde], is om aan te tonen dat van zo’n geval wel sprake is. Daarnaast is het eventueel afzien van verhaal ex artikel 2.5 sub c in het onderhavige geval gekoppeld aan het antwoord op de vraag of [gedaagde] een verwijt treft van het alcoholgebruik. Dat die vraag bevestigend moet worden beantwoord is niet in geschil. Het verweer faalt dus.

4.8.  De rechtbank stelt op grond van het vorenoverwogene vast dat Polis Direct een verhaalsrecht heeft op [gedaagde]. Polis Direct vordert voor recht te verklaren dat [gedaagde] aansprakelijk is voor de door haar uitgekeerde en nog uit te keren schadevergoeding. Die vordering is echter te ruim geformuleerd. [gedaagde] behoudt immers het recht zich te verweren tegen de concreet door Polis Direct gedane uitkeringen en de uitkeringen die zij nog zal doen, net zoals [gedaagde] dat ook had kunnen doen wanneer hij rechtstreeks door [A] tot schadevergoeding zou zijn aangesproken. In dat opzicht valt het te betreuren dat Polis Direct [gedaagde] niet bij de schadeafwikkeling heeft betrokken. De rechtbank is daarom vooralsnog van oordeel dat de vordering zoals die thans voorligt niet zal kunnen worden toegewezen. De rechtbank is voornemens het mindere toe te wijzen. Zij zal voor recht verklaren dat [gedaagde] gehouden zal zijn aan Polis Direct te vergoeden de door haar aan [A] uitgekeerde en nog uit te keren bedragen, waarbij deze vergoedingsplicht niet verder gaat dan datgene wat [gedaagde] aan [A] zou hebben te betalen indien hij rechtstreeks door haar zou zijn aangesproken. Alvorens op dit punt verder te beslissen, zal de rechtbank partijen de gelegenheid geven hierop te reageren. LJN BP9027

Deze website maakt gebruik van cookies