Overslaan en naar de inhoud gaan

Rb Arnhem 211007 TNT komt reïntegratieverplichtingen niet na; vergoeding € 100000,00

Rb Arnhem 211007 TNT komt reïntegratieverplichtingen niet na; vergoeding € 100000,00
Het voorgaande leidt tot het oordeel van de kantonrechter dat TNT de arbeidsovereenkomst met [werknemer] kennelijk onredelijk heeft opgezegd. TNT heeft aan de opzegging ten onrechte ten grondslag heeft gelegd dat [werknemer] niet dan wel onvoldoende heeft meegewerkt aan zijn re-integratie en dat TNT alle inspanningen heeft verricht die redelijkerwijze van haar kunnen worden verwacht. Gebleken is evenwel dat [werknemer] naar behoren heeft meegewerkt aan zijn re-integratie en dat TNT haar re-integratieverplichtingen, zoals bedoeld in artikel 7:658a BW, in meerdere opzichten niet is nagekomen. In die zin kan de grondslag voor de opzegging van de arbeidsovereenkomst met [werknemer] als valse reden worden aangemerkt. Het verzoek om voor recht te verklaren dat het door TNT gegeven ontslag kennelijk onredelijk is wordt dan ook toegewezen.(...)

Onder verwijzing naar artikel 7:681 BW en vaste rechtspraak dient de kantonrechter wanneer hij een opzegging kennelijk onredelijk acht, een schadevergoeding toe te kennen. De schadevergoeding is bedoeld als compensatie voor het verlies van de arbeidsplaats. De hoogte van de schadevergoeding dient naar billijkheid te worden vastgesteld. Mede in aanmerking genomen het feit dat [werknemer] 36 jaar bij TNT heeft gewerkt, per datum opzegging bijna 54 jaar oud was en geringe kansen op de arbeidsmarkt heeft, komt de kantonrechter een schadevergoeding als compensatie voor het verlies van de arbeidsplaats ten bedrage van € 100.000,00 als billijk voor. Dat bedrag wordt dan ook toegewezen.
LJN BB7741