Overslaan en naar de inhoud gaan

Rb Arnhem 230506 vordering kosten reïntegratie in kort geding

Rb Arnhem 23-05-06 vordering kosten reïntegratie in kort geding

4.11.  Het staat vast dat voor [eiser] door UWV GAK zonder succes al eerder reïntegratietrajecten zijn gearrangeerd. Uit de door Rijnstate c.s. daarvan in het geding gebrachte verslagen leidt de voorzieningenrechter niet af dat dit resultaat voor rekening van (de houding van) [eiser] komt. Integendeel. In alle verslagen wordt de werkwillige houding van [eiser] geroemd. Er zijn kennelijk andere redenen waarom een succesvolle bemiddeling is uitgebleven.
Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is er, bij het onder 4.8 en 4.9 gekozen uitgangspunt, voor reïntegratie verder een initiërende en leidende rol weggelegd voor Rijnstate c.s. Een rol ook als financier van de benodigde begeleiding en voorzieningen zoals eventuele bij- of herscholing. Zo’n rol is niet alleen nodig omdat de benadeelde nu eenmaal niet beschikt over de kennis en de middelen daartoe, het is ook in overeenstemming met wat het wezen van het schaderegelingsproces zou moeten zijn: het (zoveel mogelijk) terugbrengen van de benadeelde in de situatie zonder ongeval.
Voor [eiser] geldt daarbij dat hij, in het zicht van het snel naderende einde van zijn WW uitkering, moet kunnen rekenen op optimale door hemzelf als opdrachtgever in een commerciële relatie te betalen deskundige begeleiding zonder het risico te lopen dat 'publieke' instanties met hun gereglementeerde en beperkte budgetten niet in staat zijn de zorg en aandacht aan hem te besteden die nodig is.

4.12.  De benoeming als deskundige van de door [eiser] genoemde persoon wordt daarbij niet gevolgd. Een kort geding leent zich niet voor een (dergelijk) deskundigenbericht. In plaats daarvan zal het subsidiair gevorderde worden toegewezen, hetgeen neerkomt op het beschikbaar stellen van een budget voor reïntegratie. Vanwege de onder 4.9 in dit geding voorshands tot uitgangspunt genomen proportionele aansprakelijkheid zal dit budget worden beperkt tot € 3.750,-.
LJN AY0536