Zoeken

Inloggen

Artikelen

Hof Leeuwarden 250912 ass heeft de kosten van beroep tegen UWV destijds niet als redelijk aangemerkt; geen schending schadebeperkingsplicht

Hof Leeuwarden 250912
aan één oog blinde verstandelijk gehandicapte wordt door medebewoner aan het goede oog verwond; smartengeld € 50.000,00;
- ass heeft de kosten van beroep tegen UWV destijds niet als redelijk aangemerkt; geen schending schadebeperkingsplicht
;
- langdurige discussie over schadeposten, die niet, of slechts zeer gedeeltelijk, toewijsbaar zijn geoordeeld; 2/3 advocaatkosten vergoed
kapitalisatie op datum dagvaarding; eventueel nadelige gevolgen vroege kapitalisatie hadden voorkomen kunnen worden door bedrag uit te keren

25.  Grief VIII faalt. 

26.  NOVO c.s. zijn in grief IX in het incidenteel appel opgekomen tegen de verwerping door de rechtbank van de stelling van [geïntimeerde 2] dat [appellant] niet aan zijn schadebeperkingsverplichting heeft voldaan door tegen de afwijzende beslissing van het UWV geen beroep in te stellen. 

27.  Als niet betwist staat vast dat de zuster van [appellant] overleg met de assuradeur van NOVO c.s. heeft gehad over het instellen van beroep tegen de afwijzende beslissing van het UWV en dat de assuradeur geweigerd heeft de daaraan voor [appellant] verbonden kosten te vergoeden. Daartoe was zij op grond van het bepaalde in art. 6:96 lid 2 sub a BW wel gehouden voor zover deze kosten "redelijk" waren. Nu de assuradeur van NOVO c.s. de kosten destijds niet als redelijk heeft aangemerkt - kennelijk vanwege haar inschatting van de kans van slagen -, hebben NOVO c.s. hun stellingen over de kans van slagen van het beroep onvoldoende toegelicht. Bovendien valt [appellant] niet te verwijten dat het geen beroep heeft ingesteld in een situatie dat de assuradeuren van NOVO c.s. niet bereid waren de daarmee verband houdende kosten te voldoen.  LJN BY0673

Deze website maakt gebruik van cookies